Hebben links denkende mensen een psychologische storing? Dr. Rossiters onderzocht het.

Hebben LINKSE politici wérkelijk een psychologische storing?

De opmerkelijke uitspraken van mensen met een links politiek programma, hebben inderdaad uitspraken gedaan, welke met een kritische blik zeker irreëel en als  opmerkelijk kunnen worden beschouwd , omdat dan de algemeen aanvaarde begrippen geweld wordt aangedaan.  ” Het “Wishful Thinking” is daarvan een voorbeeld. Dat kan in betekenis duiden op: ” Ik zou het zo graag willen”. De “onmogelijkheid” is de muur waartegen “men” dan ” stuk”  ,loopt.

Dr Lyle Rossiters, heeft in zijn boek, ” The Liberal Mind”,  een rapport gepubliceerd dat de opmerkelijke en irreële uitspraken van mensen én Politieke partijen,   zich een links bedienende  progressieve gedachtegoed permitteren,  Dr  Rossiters  tot de conclusie komt, dat deze  een psychologische storing hebben.  Het rapport: “The Psychological Causes of Political Madness”, geeft aan, dat na een onderzoek  die opmerkelijkheid, emoties en kinderlijkheid als ook de meedogenloosheid, zéér opmerkelijk blijkt, in de 40 jaar dat hij psychiater is.  Volgens Dr Lyle Rossiters , parasiteert de progressieve agenda op de zwakte en gevoelens van minderwaardigheid onder de bevolking door:

A. Het creëren en versterken van slachtofferschap B. Bevredigen van hinderlijke claims op erkenning, toegeeflijkheid en compensatie. C. Het aanwakkeren van primitieve gevoelens van jaloersheid.  D. Het verwerpen van soevereiniteit van het individu en hem te onderwerpen aan de wil van de overheid.” ( In werkelijkheid kan het gelijk gesteld worden met het communisme omdat  het ” algemeen goedvinden”  dan niet bestaat)

De conclusie van Dr. Lyle Rossiters is nog al heftig van aard. Ik zal met enkele uitspraken  van bekende politici,  die psychologische storing  proberen te bevestigen.

 1. Diversiteit….. de zeer misplaatste, krankzinnige, uitspraak van Drs. Frans Timmermans.
  Het onderstaande van columnist Syp Wynia, d.d. 30 september 2016, geeft duidelijk aan welk een waanidee Frans Timmermans poneert.  Ook  Frans Timmermans, is door de mand gevallen én zijn uitspraak is even kenmerkend, als wel irreëel,  zodat de uitspraak van Frans Timmermans  exact past binnen het geheel van de conclusie van Dr Rossiters,” dat links denkende(n) een psychologische stoornis hebben”, door hun “ kenmerkende en irreële uitspraken”. Ir Diederik Samson en Drs Frans Timmermans zijn beide lid van de Partij van de Arbeid. Kennelijk is de P.v.d.A. een “een broeinest” van “andersdenkenden” dewelke op basis van irrealiteit en kenmerkende uitspraken ,verenigd zijn. Immers: ook Diederik Samson deed” irreële uitspraken en kenmerkend.” Links lijdt, mijns inziens, aan het “OIKO  fobie”  en hun blinde vlek, is het ontbrekende besef  aan de werkelijke diversiteit zoals “moeder natuur dat heeft bevolen”. In feite ontkennen beiden het bestaan van verschillende rassen met een andere mentale en psychologische attitude,  dat “onveranderlijk” is. Sinds de dood van de rassen- gelijkheids-strijder, Dr Martin Luther King, in Amerika, is er NIETS VERANDERD. En er zal ook nimmer iets veranderen……… ook dat ontkent Timmermans dus. De stempel van de psychologische storing heeft hij zelf geplaatst.
 2. De opmerking van columnist Syp Wynia : “Diversiteit”.
  • Hoe ‘diversiteit’ het waanidee van  Multicultureel vervangt.
  Volgens PvdA’er drs.  Frans Timmermans, de tweede man van de Europese Commissie, is ‘diversiteit’ de toekomst – voor de hele wereld. Wie zich daar tegen keert, riskeert volgens hem oorlog. Pikant: als alle landen volgens de methode- Timmermans aan diversiteit gaan doen, is dat meteen het einde van de diversiteit in de wereld.
  De diversiteitsgekte slaat in wel heel ernstige vorm toe aan de Universiteit van Amsterdam.
  Door de bezetting van het Bungehuis en vervolgens door de zoveelste bezetting van het Maagdenhuis was het daar een ongekende chaos. Nu de rook van krakers, Trotskisme en andere malligheid is opgetrokken, blijkt de onverbeterlijke ex-professor Gloria Wekker,  tijdens het machtsvacuüm bij de UvA een machtsgreepje te hebben gedaan. Er is een commissie ingesteld (voorzitter: Wekker) die de opdracht heeft gekregen (van Wekker) om de Universiteit te ‘dekoloniseren’, studenten en personeel te selecteren op huidskleur en andere apartheid.
 3. De Uitspraak van Ir. Diederik Samson ,bij zijn aantreden als partijleider van de Partij van de Arbeid:  “Hij, zich verantwoordelijk voelde voor alle armen in de wereld“,  is even  opmerkelijk als wel zéér irreëel zoals  Dr Lyle Rossiter dat onderzocht heeft. Immers: de onmogelijk, is de muur waartegen Samsom stuk loopt.
 4. De Uitspraak van de Europese commissaris Cicilia Malmström  in “Le Monde” van 11 juli 2012. Malmström  is ook Commissaris voor Europese Binnenlandse zaken waaronder ook het immigratiebeleid van de lidstaten valt. Cicilia Malmström vindt dat immigratie ” niet als dreiging te bestempelen maar als een kans” . De gettovorming in de lidstaten zouden aan  “gebrekkige daadkracht”  liggen van politici der lidstaten. Ze zou ook gewaarschuwd hebben voor “populisme en xenofobie” .
 5. De uitspraak van Frau Dr Angela Merkel, ” Wir Schaffen Das” , is net zo dom en irreëel als de uitspraken  van de hierboven genoemden, hoewel zij in het kamp van de CDU zit.  ( Christlich- Demokratische Union ) Hoe kan het toch, zoveel domheid op elitair niveau?

De opmerkelijke uitspraken hebben tot dusver ook opmerkelijke gevolgen. De toestroom van asielzoekers ( Weinig echte  Vluchtelingen maar veel  gelukzoekers) is aanzienlijk gestegen en de gevolgen zijn meetbaar slecht. De angsten bij de autochtone bevolking, de onzekerheden én aanslagen in Parijs, Brussel, Londen en Madrid, als ook de arrestaties van Jihadisten en ex- Syrië- gangers is in volle gang. De ontdekking van een wapenarsenaal van Jihadisten in Duitsland  is de bevestiging van die angsten. De angst voor een burgeroorlog is niet ongerechtvaardigd. Dat bestuurders geen idee hebben wat er  werkelijk in de maatschappij aan de hand is, is kennelijk het gevolg van het isolement waarbinnen die bestuurders leven. Ik noem het politieke introversie,  waarbij de benadrukking geldt dat de huidige politieke elite in feite ongeschikt is als bestuurder op te treden. Immers: ” slappe dokters maken stinkende wonden”. Deze metafoor is zeker bruikbaar voor de huidige politieke situatie in Europa. Dat nu ook de Franse regering erkent dat ´déradicalisering van moslims ‘totaal mislukt is”:  een fiasco dus, geeft enig besef aan dat “gelijkheid” niet bestaat en demografische diversiteit onderlinge spanningen oproept.

Het linkse gedachtegoed is dus “levens gevaarlijk”  voor een vrij en democratisch Europa en de lidstaten  van de Europese Unie  en moeten weer volledig soeverein worden.  De conclusie van  Dr. Lyle Rossiters is dus inderdaad  ook  zeer opmerkelijk en getuigd van opmerkzaamheid én als  waarschuwing  voor een dreiging voor de wereldvrede en /of een burgeroorlog in Europa. Volgens Leon de Winter, columnist bij de Telegraaf, is de ontstane  situatie de schuld van  incompetente politici. Drs Frans Timmermans  heeft met zijn  uitspraken die incompetentie duidelijk bevestigd.

Ik noem het in Europa een uitzonderlijke én opmerkelijke  bestuurlijke bende. De ambities van de politieke elite heeft dus geen enkel raakvlak met de realiteit. En, dat is ook een aanwijzing naar een bedenkelijke “blinde vlek” dat opmerkelijke en irreële situaties genereert. Zéér opmerkelijk is evenwel dat de huidige politieke elite de “overbevolking” niet noemt én dat de bestuurbaarheid bij een uitdijende gemeenschap, om steeds strakkere regels  vraagt en daarmede aan de leefbaarheid ernstige schade berokkend. De onbehaaglijkheid als ook de tegenstand,   hetgeen door de ambities van de elite wordt  opgeroepen, welke ook  de ambities hebben de globalisering van monetaire systemen, een wereld- banken systeem met een monopoliepositie, onverbiddelijk tot oorlog zal leiden.  De opmerkelijkheid van deze ambities, is  dat het irreëel  én ondoordacht blijkt.  De demografische diversiteit, in de gehele wereld,   wordt volledig genegeerd  uit het oogpunt van macht, een afhankelijkheid systeem creëren is pure misdaad. Immers: dát is de consequentie. Hoewel, het laatste een opmerkelijkheid is van super- opportunisme, machtshonger en de waandenkbeelden van de Politieke, maar  Ziekelijke elite. De minachting voor de burger is pathologisch van aard omdat de macht van de “pecunia” een onderdrukkend effect op de minder bedeelden  uitoefent.  ( pecunia ner’vus bel’li ”  geld is de zenuw van de oorlog). Een morele “herbewapening”  op grond van eeuwen  gevormde én geaccepteerde normen en waarden, dat sinds de financiële crisis, is vervangen   door een vorm van “super- opportunisme” , zoals bij Banken het geval was, is noodzakelijk.   Opportunisme met een ziekelijk karakter van hebzucht en het denkbeeld van de gelijkheid is even irreëel  als wel verwerpelijk: het leidt tot ernstige verloedering, en dat is inmiddels bewezen.  Immers: in beide gevallen is de maatschappelijke cohesie ernstig onder druk komen te staan en de sociaalpathologie is grimmiger geworden.

Ter aanvulling op het bovenstaande: (Uit Elsevier, 3 januari 2017.)

“De voorzitter van de Europese Commissie, Drs Frans Timmermans, “wil de EU behoeden voor populisten”: Elsevier 3 januari 2017. De EU- leider probeert te begrijpen waarom het anti- EU sentiment momenteel zo sterk is. ” Mensen, geraakt door verscheidene crises, weten niet zeker of het morgen beter zal zijn dan gisteren, schrijft Timmermans.” Ze vragen zich af of de politieke systemen die ze kennen wél geschikt zijn om zich aan te passen aan de globaliserende wereld”.

Dit is het antwoord van Columnist van Elsevier, Syp Wynia: ” Waarom zovelen de EU verafschuwen? Het is de immigratie domoor!!!!”

De opmerkelijke uitspraak van Timmermans past exact in/bij  de conclusie van Dr Rossiter, zie boven. ( Bij 2 ) “Een psychologische storting dus.”  Het Front National, de PVV en AfD. allen EU kritisch, staan op winst in de peilingen. 

Het is bijna niet meer te begrijpen dat mensen, zoals  drs.  Frans Timmermans, leider kunnen worden, bij de Europese Unie. Maar……. de EU loopt op zijn einde!!! En, dat is een geruststelling.

Zie ook:” Quo Vadis Europa” en “De fantasten in functie”.

 

2 oktober 2016. ( 4 januari 2017)

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , , . Bookmark de permalink.