Quo Vadis, Europa

“Quo Vadis,  Europa”.

Waarheen Europa? Het is nu bewezen én door de kredietcrisis én door de economische crisis dat de eenheid binnen Europa een “zeepbel” is gebleken. Wie dat nu nog durft te ontkennen is een dwaas. Economen en bestuurders zijn volledig de weg kwijt door te veronderstellen dat het wel goed zal komen met die eenheid in Europa. Ik ga er vanuit dat heel veel Europeanen zeker een eenheid van Europa wensten maar nu uiterst teleurgesteld zijn. Pro Europa maar tegen de Europese Unie?

Het is een heerlijk gevoel dwars door Europa te kunnen rijden zonder een grens tegen te komen die als vanouds de controle had op paspoorten en andere zaken. Maar, er is een hele grote MAAR  omdat dat heerlijke gevoel van vrijheid  inmiddels  is verdwenen door andere grenzen die zeker zo boosaardig van aard zijn als de landgrenzen.

De opzet een verenigd Europa te willen is uit het oogpunt van idealisme zeker te verdedigen. Bij die opzet en ambitie is er geen rekening gehouden met de diversiteit aan bevolking en de mores, de mentaliteit, de instelling, de attitude tot het gestelde doel en “KARMA”. ( de goede en slechte daden en gedachten van een mens) De grote fout, die gemaakt is,  komt uit idealisme en ambitie waarbij de ratiocinatie en de verantwoordelijkheid niet in overeenstemming waren. Immers: door het terzijde schuiven van een volksraadpleging is er geen mandaat van de burgers.

Onderstaande cursief geplaatste alinea heb ik van de weblog Europa – het verdrag van Lissabon. Het is een werkelijk niets zeggende zin vol kletskoek  en de zin barst van de domme ambities zonder enige concrete melding. Hoe doet me denken aan aan verkiezingsleus met holle frasen en niets zeggende fantasie. Dat is Europa?  De “fantasten in functie” bij uitstek. Prof dr. Thomas Von der Dunk, columnist bij de Volkskrant, schreef het volgende in de eerste alinea’s:”  (Cultuurhistoricus Thomas von der Dunk ziet met lede ogen aan hoe de hoge heren in Brussel de realiteit uit het oog verliezen)

” Waarop baseren de heren het waandenkbeeld dat wat in twee eeuwen niet is gelukt in België, met twee volken die behalve de moedertaal vrijwel alles met elkaar gemeen hebben, wel in pakweg twee jaar zou kunnen met dertig volkeren die heel wat meer van elkaar verschillen?’ Indien Europa straks ontploft, is dat niet de wijten aan de eurosceptici, maar aan de toenemende wereldvreemdheid van de grootste eurofielen. Naarmate de oplossing van de economische crisis stroever verloopt, worden hun ideeën steeds driester en  meer irreëel.
Met de toenemende roep om nog meer centralisatie creëert Brussel juist het neo- nationalisme dat de Europese Unie met de eigen oprichting terecht beoogde te bestrijden. De euro heeft, door de monetaire dwang die ervan uitgaat, nu al oude antipathieën tussen Noord en Zuid nieuw leven ingeblazen, en elke ‘grote sprong voorwaarts’ zal die slechts versterken.”

“Het Verdrag van Lissabon is op 1 december 2009 in werking getreden. Het geeft de EU moderne instellingen en de best mogelijke werkmethoden om de uitdagingen van de wereld van vandaag efficiënt en resultaatgericht aan te gaan. De inwoners van Europa willen dat de EU iets doet aan kwesties als globalisering, klimaatverandering, demografische verschuivingen, veiligheid en energie. Het Verdrag van Lissabon versterkt de democratie in de EU en stelt haar beter in staat om de belangen van haar burgers te blijven behartigen”. ( Wilt U nog meer kletskoek?  Typisch een zin dat aantoont hoe dom het “management” kan reageren en hun fantasie de vrije loop laten, maar ik vind het maatschappelijk onaanvaardbaar)

Daardoor is er een enorme wantrouwen ontstaan over de wijze van handelen om tot dat gezamenlijke doel te komen. Het verraad daarin bleek later toen  de Euro- munt werd ingevoerd. Zonder enig overleg met de bevolking is de beslissing en de  invoering van de Euro letterlijk en “figuurlijk” door de “strot” van de burger geduwd. Het diepe wantrouwen is daarmede geboren omdat de doelstelling van een verenigd Europa geweld is aangedaan nu die doelstelling tot eenheid een “dwingend karakter” had gekregen.   De burger is dus “met opzet”  buiten alle beslissingen gehouden. Er is zelfs geen poging gedaan een referendum uit te schrijven of een Politieke Unie te bewerkstelligen. Dat alles is nagelaten om een andere duistere reden. Die reden is na ruim tien (10) jaar wel duidelijk geworden waarbij de minachting van bestuurders voor de bevolking  bijna “misdadig” is te noemen.

Tot op heden hebben bestuurders een redelijk kalme bevolking kunnen waarnemen omdat de bevolking het vertrouwen nog niet wilde opzeggen, hoewel er al duidelijk tekenen waren van diep wantrouwen. Maar nu gaan hele bevolkingsgroepen zich tegen de idealisten en de betweterige bestuurders keren omdat nu heel duidelijk is wat de reden werkelijk is. Het “fait accompli” is voelbaar geworden en de bevolking  is toen met de rug tegen de muur geplaatst. Zelfs de artikelen 1, 15, 21 en 29 van de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”, zijn geschonden.

Mr. Dr.  Thierry Baudet  plaatst boven zijn column in de Volkskrant van 7 augustus 2012  een aanhef: ” Elite zwendelt ons federaal Europa in.” Daarmede is de toon gezet met  een uiterst negatieve en verontwaardigende benadering  ter zake de gevolgen, die ambitieuze bestuurders hebben ontwikkeld,  die een eenheid in Europa willen. “De onvermijdelijke crisis wordt gebruikt om politieke eenwording door te drukken”, aldus Thierry Baudet.

Hij vervolgd in zijn column:”Iemand zou ooit een geschiedenis moeten schrijven van deze grandioze zwendelarij, die decennia lang door de Politiek en intellectuele elite is uitgevoerd”. Deze melding is keihard en tekent zijn haat ten opzichte van die elite. Dat hij dat in een column plaatste is naar mijn mening gebaseerd op feiten en logische redenering.

Deze niet mis te verstane uiting van ongenoegen deel ik volledig omdat de feiten, die ons dagelijks in dag- en weekbladen (ook de digitale versies van kranten geven goede berichtgeving) ter kennisgeving  wordt aangeboden, een bevestiging is van wat Thierry Baudet  beweert. Boven een column, die ik rechtstreeks van zijn weblog heb uitgeprint, staat een aanhef: “ De grootste vergissing uit de geschiedenis”.

Deze column gaat over de immigratie én de uitspraak van Euro- Commissaris van Zweedse afkomst, Cecilia Malmström, zij verklaarde dat immigratie niet als dreiging maar als “een factor voor groei” in het blad “Le Monde” van 12 juli 2012. Ivan Rioufol typeerde het als een “verbluffende brutaliteit” in het Franse dagblad Le Ficaro”. ( Ter aanvulling: De aanslag in Parijs, door Moslim extremisten, op 7 januari 2015, op de redactie van het Satirische blad Charlie Hebdo, waarbij twaalf (12) doden te betreuren zijn, heeft de gehele ‘Westerse Wereld’  op zijn kop gezet. Enkele redactie leden zijn  in koelen bloede vermoord omdat een “satire” (spotprent) over Mohammed  niet welgevallig was voor Moslim- extremisten. De waanzin onderstreept ook de stuitende naïviteit én een gebrek aan bevattingsvermogen van Cecilia Malmström. Wat doet een dergelijke Eurocommissaris eigenlijk in het bestuur van Europa. Ze is nog niet geschikt als kleuterleidster.  Hoe……. immigratie geen bedreiging? De aanslag in Parijs is geen incident meer: de aanslagen in Londen, Madrid en Brussel zijn structureel opgezette misdaden tegen de westerse democratie en de daaraan verbonden vrijheden en zelfs een “Satirisch” blad  moet het ontgelden. Ik kan niet meer WAANZIN verzinnen.

De blindheid in haar mening, over het “multiculturalisme”, laat zien dat haar realiteitszin nihil is alsook zij nu  anderen beschuldigd van xenofobie en populisme én gebrek aan daadkracht. Dat de immigratie het gehele bouwwerk van de samenleving kan ontwrichten is kennelijk van ondergeschikte belang. Dit is evenwel ook  mijn mening en  in evenwicht met de mening van Thiery Baudet. Dat de kosten van immigratie volledig uit de hand lopen zal Cecilia  Malström  een zorg zijn. Juist die “blinde vlek” is stuitend voor een ieder die voor  de gevolgen opdraaien.De hysterese effecten ( de nawerkingseffecten) zijn door haar niet overdacht. De incompetente linkse gedachtegang is bij haar een tweede “blinde vlek”.

Een andere column die mij aansprak was: “Ideologische verdwazing”. Het blijkt, uit betrouwbare bron, of zou de homogeniteit van de Euro landen  moet worden ondermijnd.

In juni 2012, tijdens een debat in het Britse Parlement, zei Sutherland dat de Europese landen een probleem zijn omdat deze homogeniteit nastreven. Hierdoor zouden immigranten zich minder welkom voelen. Sutherland verdedigde het multiculturele idee en hij vond dat die “homogeniteit moest worden ondermijnt” door de Europese Unie.

Ook Sutherland is dus het gevoel met  de realiteit  kwijt, en dat is ziekelijk voor een parlementariër: een Britse nog wel. Gelukkig hebben we ook nog realisten!

 “Quo Vadis” Europa, heb ik  dit artikel als aanhef gegeven. Het betreft de 28 lidstaten van de EU.  Met figuren als Cicilia Malstrøm, Sutherland, Mario Drahgi, Herman Van Rompuy, Martin Schulz en Christine Lagarde, Directeur van het IMF, lijkt het lot van de zelfstandige landen binnen Europa, bezegeld. De waarzin die deze  mensen uitkramen is tekenend voor de toekomst van Europa. Er is geen redden meer aan als deze mensen aan het roer blijven: dergelijke figuren moeten onmiddellijk weg.

Herman Van Rompuy zegt: “Parlementen schaden EU en moeten hun macht kwijt raken”. Het is een alles zeggende uitspraak die ik gewoon walgelijk vind en hij, naar mijn overtuiging,  onmiddellijk uit zijn functie moet  worden ontheven. In burgerlijke termen is dit gewoon opdonderen. De uitspraak van Herman Van Rompuy is te projecteren op iedere dictator uit het verleden.(Op 31 december 2013, lees ik in “Trouw”: Van Rompuy: “Euroscepsis noopt tot integratie.” ‘je kunt geen gemeenschappelijke munt hebben zonder gemeenschappelijk beleid. Die consequenties zijn we nu aan het trekken).

Je wordt werkelijk kotsmisselijk van zulke idioten. De minachting, ( van weinig betekenis)  wat vanuit een dergelijke uitspraak van Van Rompuy voortkomt, ten aanzien van de Nederlandse bevolking, is ziekelijk, absoluut ziekelijk. Als ik ook lees dat “Brussel”  ons geld tot in het oneindige in een bodemloze put van Zuid-Europa wil storten, via een noodfonds, dan is mijn conclusie, dat we niets meer te zeggen hebben over ons eigen geld. Nigel Farage, een Engels parlementslid, vroeg aan Van Rompuy: “Wie bent U eigenlijk, U bent door niemand gekozen”. Van Rompuy stond er als een wezenloos kind bij.  De vraagstelling was zeer terecht. Nigel Farage wordt aangevallen als een politieke ” enfant terrible” door de politieke elite:  dat vind ik pathologisch van aard en wijst op machtswellust.

Natuurlijk wil José Manuel Barroso een dergelijk project steunen omdat hij, als ex- president van Portugal,  graag wil dat Portugal meer geld zal ontvangen dan wat het land het zelf verdient. De continuïteit van het financiële infuus, vanuit het noorden,  aan Portugal, komt weelderig over en Barroso,  als “Zonnekoning”, hem dat tot een tevreden mens zal stemmen.

“De Europese Unie dictatuur doet een greep in de Nederlandse kas” : Aldus de NRC. Die greep in de kas is dan wel permanent.       

“Financiële  repressie is een trend”. Dit  schrijven Prof dr. Silvester Eijffinger en Prof. dr Mujagic op de website van Mejudice.nl. In onder meer Frankrijk, Portugal en Ierland hebben de overheden de pensioenfondsen leeggeroofd. De Nederlandse overheid  wil ook graag in de goed gevulde pensioenpot graaien, getuige allerlei proefballonnetjes hoe het pensioenfondsen verplicht kunnen worden om te investeren in wat tegenwoordig het “Algemeen Belang”  heet. Als dit geen pure politieke criminaliteit is, weet ik het ook niet meer. De opgebouwde gelden, de pensioenrechten bij pensioenfondsen, zijn van de huidige en toekomstige pensioengerechtigden en niet van de overheid.  Ik heb een artikel gemaakt met de titel;” Wat zijn boeven, gangsters en wat is immoreel”, is kennelijk ook hier van toepassing. Ik wil Maria Drahgi, President van de Europese Centrale Bank,  er nog even uitlichten als de meest grote fantast die ik nu ken. Prof dr. Edin Mujagic schreef een artikel met de aanhef:” Drahgi steekt de middelvinger op tegen Bundesbank *** ( en DNB?) “. Prof. dr. Edin Mujagic noem Mario Drahgi een “Italiaanse monetaire wolf in Duitse schaapskleren. Ik vind die man levens gevaarlijk.  De  € 60.000.000.000.- wil hij gebruiken om “staatsobligaties” op te kopen. Manuel Barosso, ex president van Portugal, wilde dat toch enkele jaren geleden ook al doen.  Die plannen werden als “Irrationalistisch” bestempeld en hij was de “Zonnekoning” van de EU, aldus critici. Barosso en Drahgi zijn echt gevaarlijk: Drahgi wenste zelfs geen unanimiteit.( We don’t need to have unanimity, was zijn uitspraak. Hij negeert eenvoudig de  anders denkende en de belangen van de Noordelijk Landen. Dr Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank,  is fel tegen het opkopen van staatsobligaties.Het einde van de Euro- Zone wordt nu zelfs noodzakelijk, als we niet willen “verzuipen in de schulden”.

Ook Christine Lagarde wenst  dat de Grieken nog twee jaar uitstel krijgen om economische hervormingen door te kunnen voeren, terwijl iedereen weet dat Griekenland in feite al failliet is. In 2010 heeft Griekenland een steunpakket van € 130.000.000.000,-( Honderd en dertig miljard)  ontvangen. Dat ook Lagarde een fantast is, is nu heel duidelijk. De Grieken kunnen dat bedrag nimmer terug betalen ook al zou dat land een economische groei hebben van 2%, wat werkelijk onmogelijk is. Als Christine Lagarde op dergelijke wijze blijft redeneren en niet afgaat op de feiten, dan is er maar een oplossing: ophoepelen.  Dat lijkt een beetje te rationeel denkt U, maar…… zij heeft het over geld van ons allemaal dat zij dus schenkt aan een corrupt regime. Dat is onacceptabel en een denkwijze die de ondergang van de Euro- Unie zal bespoedigen.

De voorzitter van de “Wall- Street”, topman Mark Grant, zegt: “Wereld stevent op financiële instorting af”: dan zijn  er  dus meerdere personen op topfuncties  die ook hun illusie, in een economisch herstel, volledig verloren hebben.

De financiële zeepbel zal niet alleen Europa en de Verenigde Staten van Amerika  raken, ook China en Japan steven op een financiële ramp af. Beginnend met Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. (Frankrijk wordt nog niet genoemd maar de Franse economische positie is zeer slecht)

Bijaldien heeft de Europese Centrale Bank de groeiprognoses naar beneden bijgesteld. “De beschikbare statistieken en enquête- indicatoren blijven de zwakteactiviteiten naar verwachting uitbreiden naar volgend jaar.” Als ik nu weer  het bericht krijg dat Spanje al 88% van hun nationaal inkomen aan schuld heeft en dat “men” verwacht dat die schuld zal oplopen naar 98,8% (RTL 7 op 21 mei 2013) en dat Spanje een ” Fiscal Slippage” heeft – ze nemen het dus fiscaal niet zo precies,- dan is ook de verwachting dat het ECB zal moeten bijspringen om Spanje voor een ramp te behoeden zoals Griekenland dat ondergaat. Deze “schade” is ONMOGELIJK door de Noordelijke landen op te hoesten en de bevolking zal dat ook niet meer accepteren. De te verwachten groei is hiermede ook een Utopie. De “statistieken zullen dramatische pieken laten zien”.  Quo Vadis, Europa is nu Europa, Quo Vadis: exit dus. Nu er ook een Banken- Unie op stapel staat en de Europees burger alweer garant moet staan voor eventueel omvallende banken in Zuid- Europa en het Europees Stabiliteitsmechanisme (het ESM) was al een strop om de nek van de burger. Ik hoop dat het Nederlandse Parlement zich er van bewust is welke gevaren er aan komen als de Zuid-Europese banken dreigen om te vallen” een heel duidelijk NEE tegen een Banken- Unie zal verstandig zijn. De illusie van een verenigd Europa is al lang voorbij: Quo- Vadis Europa……? exit! .  Er is zelfs geen consensus binnen de Europese Centrale Bank en derhalve er ook geen stimulans uitgaat van de ECB i.v.m. export. De ECB doet zelf niets.(**) We hebben dus niets aan de ECB, behalve dan dat de banken van  geld moeten worden voorzien door de belastingbetaler. Ook de ECB dus…….. EXIT.

Mario Draghi zegt: “Ergste deel crisis is voorbij”. Mario Draghi is voorzitter van de Europese Centrale Bank en aldus denkt men dat een topfiguur het wel bij “het rechte eind” zal hebben. “Het komt wel goed”, zo zei hij in een eerder interview. Dat is in tegenspraak met de uitlatingen van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker:” Of we vinden de komende vijf (5) jaar aansluiting bij de burger, of het is gebeurd met Europa”. Ook zegt Juncker;” Groei creëren op de pof is een heilloze weg. dat kun je wel vergeten, zo werkt het niet. Met alle schulden van nu hebben we GEEN economische groei”. ( AD.  23 Oktober 2014)  Is Juncker dan toch een ” redelijke” realist, gezien zijn eerdere uitspraken?)

Moet ik  Drahgi nu als een fantast classificeren? Ja, een grote fantast. Ik vind hem zelfs gevaarlijk!  Waarom? Hij is toch voorzitter geweest van het “Ferderal Reserve” in Amerika? Heeft hij een dubbele agenda en willen ze onder druk van de crisis een Wereld- regering?  Was Straus Khan, ex president van de Europese Centrale Bank, niet de man die ons meldde dat er een Wereldbank-hegemonie  moet komen vanuit de FED?

Wat bezield die mensen toch een dergelijke illusie te hebben om eerst een hoop ellende te creëren en dan de macht grijpen. Hitler had toch geen kinderen?    De voorzitter van de Euro- Groep, Jean Claude Juncker, zegt: “Griekse schuldenlast niet meer te controleren”.

De elkaar dus tegensprekende figuren( Draghi en Juncker)  geeft het duidelijke symptoom dat de Euro- Unie in ernstig gevaar  verkeerd en dat een positieve uitkomst bijna onmogelijk is  en er dan nog slechts  het faillissement van Europa overblijft, of een aantal landen, maar dan een feit is. De Euro-Unie, die moest verbinden, is dus een splijtzwam gebleken en aldus is het tegendeel bereikt van wat de enthousiastelingen met een ziekelijke ambitie voor ogen hadden. “De Fantasten in functie” hebben zich vergist.

Het denkbeeld over de “Eenheid van Europa” is uitgemond in een nachtmerrie.

De voorzitter van de Europese Commissie, de heer José Manuel Barosso, wilde Europese obligaties op de markt brengen om daarmee infrastructurele werken in de EU te financieren.  De meeste Europese lidstaten zijn gelukkig  fel tegen. “Een waslijst aan Europese luchtfietserij  is inmiddels uit zijn denkkoker gekomen”, aldus critici. Nu mogelijk de Obligatiemarkten in de greep van het FED kunnen komen ( Het Federal Reserve in Amerika- een stelsel van particuliere banken) alsdan de beleggers in obligaties een flinke veer moeten laten als het FED stopt met aankopen waardoor de rente zal stijgen en de koersen ernstig onder druk komen te staan. We zien dus dat Barroso gewoon een illusionist is.

De denkbeelden van Barroso doet me dus denken aan de uitspraken van Van Rompuy. Als ik  beide uitspraken “op elkaar leg” blijkt het een “sjabloon” te zijn. (een sjabloon verhaal in een ander jasje)

Beide gingen er dus vanuit dat “Brussel” inmiddels de macht in Europa zou hebben of snel zal krijgen.   Het misselijk makende hierin is, alweer, dat dergelijke vooruitgeschoven ambities het karakter hebben als van een totalitair regime, waarbij zij de macht uitoefenen. De implicatie tot machtsuitoefening in Europa in die redenering, is kennelijk vóór de invoering van Euro een denkbeeld geweest en heeft hun ambities een euforisch gevoel gegeven en aldus besloten zij  de bevolking niet in te lichten en het “fait accompli”, bij invoering van de Euro, te verzwijgen.

Het doel een eenheid van Europa te willen  is dus slechts een “afleidingsmanœvre” om de macht te grijpen na de crisis. Deze analyse laat niets te wensen over omdat alle feiten in die richting wijzen. ( Ook de theoretische veronderstelling heeft die uitkomst) De “eenheid” in Europa willen is een “utopie”. De verdeeldheid is  eigenlijk een natuurlijk fenomeen. Joegoslavië is na de jaren negentig uiteengevallen en bestaat nu uit zeven (7) onafhankelijke staten. Daarvoor is een oorlog gevoerd met vele slachtoffers en de “Dinar”  is vervangen door vijf verschillende munten.  Montenegro, de kleinste staat met ongeveer 660.000 inwoners, maar toch koestert de Montenegrijn zijn eigen onafhankelijkheid.  Autonomie overdragen aan Brussel, nooit. Iedereen wil over zijn eigen lot beschikken, en, daarmee is niets mis. De voorstanders van een Federaal Europa? Daaraan mankeert dus heel veel. De Utopisten(Euro- utopisten) zijn ziek.

De aanhef boven de column van Thierry Baudet: “ Elite zwendelt ons federaal Europa in”, is dus juist. Pure zwendel en volksverlakkerij.( de heer Baudet gebruikt het woord “zwendelt” en volgens het woordenboek betekent dat: Fraude, oplichting en dat is crimineel van aard)

Mijn eerdere classificaties zijn dus nu bevestigd.

De Italianen zijn woedend om de privileges van de regering van Berlusconie die de bezuinigen wil doorvoeren zonder de enorme kosten van de politiek aan te pakken. Het torenhoge salaris van 1000 parlementariërs, bijna € 12000,- per maand. Veel Italiaanse politici hebben een dubbele baan en dus een dubbel inkomen.

“Quo Vadis Europa, waarheen gaat gij. Een continent vol aasgieren en parasieten die op kosten van de burger zich vol vreten en ook nog de baas willen spelen. Dat geldt ook voor het Europees Parlement, waarvan de leden ook ongeveer € 12.000,– per maand verdienen  en een Eurocommissaris meer dan € 200.000,- per jaar.

Prof dr. Sylvester Eijffinger en Prof dr. Edin Mujagic melden in een artikel dat het spel voor Griekenland uit is en dat een “Grexit” niet langer fataal hoeft te zijn. Dat is dan een opkikker,maar om dat ook politiek te vertalen blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Hun conclusies zijn een “beheersbare ramp”, economisch schadelijk maar niet fataal.

In dit artikel zijn dus heel veel intellectuelen aan de beurt geweest maar ik heb de idee dat ze er geen van allen iets van bakken, behalve dan de aanbevelingen die alsnog  met een politieke wil moet worden verwezenlijkt in de hoop dat het ook wijs was/is en de kier van de “deur van het debacle” een klein herstel laat zien

“Quo Vadis Europa, waarheen gaat gij? Ik ben bang dat de desastreuze ontwikkeling niet kan worden gestopt voordat de bevolking begint rellen te schoppen en de armoede iedereen noopt tot agressie over te gaan. Als laatste wil ik wijzen op het artikel van Prof. Dr Roel Beertsma en Prof dr.Raymond Gradus. “Fors kleinere overheid is de ENIGE weg naar langdurig herstel.”  ( Mejudice.nl) Nu de burger niet méér kan worden belast, heeft de directeuir van de Nederlandse Bank, Job Swank, verklaart dat de Nederlandse Overheid nu de uitgaven moet beperken. (Nieuwberichten van de NOS, 10-6-2013, Telegraaf 11 juni 2013) Dat betekent dus, dat de ambtenaren moeten inleveren en mogelijk meer van de ontwikkelingssamenwerking moet worden afgeroomd. De 6–8 miljard Euro kan daarmede worden bespaard. Met grote spoed zou ik zeggen.

De titel is uiteraard alles zeggend en kan zonder wijziging op “Brussel” worden geprojecteerd. De aanzuigende werking op Europese posities en de salarissen, die worden bedongen en gegeven, zijn een voorteken van een verstikkende bureaucratie. De leidende rol die Brussel wil spelen vind ik absurd en nietszeggend omdat de uitkomst nu al vaststaat. Er is dan een grote groep  die we de elite willen noemen en de rest is gewoon de onderdanige burger. De tijd van Napoleon en Lodewijk XIV is kennelijk terug gekeerd.  Europese eenheid is een illusie. Slechts de macht van oligarchen telt. “Quo Vadis” Europa……. naar de afgrond? Of, zijn er nog politici die het tij kunnen keren? Cameron is goed op weg. Maar.. ik  denk aan de weg “doloroso”. Klagend muziekstuk. Mijn oprechte mening is: weg met de Euro- Zone  en allereerst een politieke consensus om de Euro- Unie te kunnen handhaven.  Zo, neen, dan weg er mee. Europa exit. “Restim tu tibi cape crassam ac suspende te”. (Vertaling: Hang maar een touw om je nek de zaak is hopeloos verloren)

PS. Nu ook meerdere economen ons melden dat de Euro een “ideologie” is en dat de Euro steeds meer de noodzaak afdwingt  een politieke Unie te hebben, maar, die is er niet en dat er van een intra-Europese solidariteit geen sprake is. De bankiers ontspringen de dans. De bankiers verdienen zo goed met hun CHANTAGE dat de Eurolanden hun faillissement niet kunnen verdragen. De Euro is goed voor een extreem liberaal  regime. Europa is verworden tot een speelbal voor het “Fundamentalistisch Kapitalisme, de Multinationals en gootbeleggers (Hedgefunds). Europa is niet meer van en voor de burgers. Dat de Euro- illusie een mislukking is geworden is nu duidelijk.  Niet alleen ik kom tot die conclusie. Prof. dr. Ewald Engelen, Hoogleraar Financiële Geografie, meent dat ook. Dat de politieke elite geweldige zeepbellen  creëerden  is ook onmiskenbaar juist. Quo- Vadis, Europa……… waarheen gaat Gij? Naar de afgrond door ziekelijke ambities en ondoordachte plannen die betrekking hebben op de demografisch Geografische fenomenen waarbij de immigratie daarvan een onderdeel is. Dat ik reeds eerder pleitte voor Europese regio’s  die economisch elkaar aanvullen, zonder de afhankelijkheid van die regio’s te willen, is een optie. Die regio’s kunnen dan hun munt devalueren als dat nodig is. Zo neen dan……..? Gaat Duitsland de Unie verlaten als de sterkste economie voordat ook dat land te grote schulden maakt of daar voor garant te moeten staan voor schulden ter zake de opgekochte obligaties van zuidelijke  Europese landen, die in het bezit zijn van de Europese Centrale Bank.

Deze opmerkingen  kunnen naast de kritiek van Mr Dr Thierry Baudet worden geplaatst zodat mijn conclusie  wordt bevestigd dat de Euro- Unie een gedrocht is en alle gelden die daaraan worden besteed het faillissement van ons allen wordt bespoedigd. Ook op lange termijn is er geen uitzicht tot een oplossing te komen, omdat ook nog Cyprus, Frankrijk en Italië een onhoudbare situatie scheppen. Dat de Russen op Cyprus hun banken laten leeglopen in de hoop dat de Euro- Unie hen zal helpen is absoluut krankzinnig voor ieder woord die daaraan wordt verspild. De Euro- Unie te laten voortbestaan is evenzo pure waanzin. De VRIJE- Markt en de naïviteit van politici zijn de doodsteek om nog aan de toekomst te denken. Het is echt afgelopen met de Euro- Unie ook al is de EU een ideologie. De “Euro- zone”, als mislukt project, wil “men” dus als een  dwingende actor gebruiken ter verwezenlijken van de ambities van dromers die een Euro- ideologie aanbidden. De gevaarlijke  fantasten in functie dus.

Ter aanvulling het volgende:“Na het “neerhalen”  van het Burgervliegtuig van Malaysia Airlines, de MH17 boven Oekraïne heeft de Europese Unie besloten Rusland economische sancties op te leggen en daarmede met  hun arrogantie een sprong is het diepe maken.  Loiise van Schaik van het Instituut Clingendael schrijft: ” Brussel neemt daarmede een groot risico, omdat het niet goed in te schatten is wat de maatregelen precies voor schade opleveren voor de eigen economie. Ook Nederlandse bedrijven kunnen hinder verwachten van Europese sancties wegen het Russische optreden in de Oekraïne. De Europese Commissie rekent voor dit jaar -2014-, op 40 miljard Euro aan schade voor de Europese economie en voor 2015 50 miljard Euro.”  Alweer moet ik constateren dat de Europese Unie zonder een mandaat van de kiezer een dergelijke keuze maakt die naar mijn mening ongehoord is  in opzet waarvan de machtswellust er afdruipt. Je wordt kotsmisselijk van zulke idioten. Immers: er is nog geen enkel bewijs dat Rusland iets te maken heeft met het neerschieten van de MH17. Omdat Rusland zijn strategische positie wil versterken, i.v.m. de oprukkende macht van Banken en de uitbreiding van de EU, wordt Rusland als bemoeizuchtig beschouwd t.a.v. Oekraïne. De ambities van de Europese elite zal bijgesteld moeten worden: Oekraïne is nog niet rijp tot toetreding bij de Europese Unie. De nut van de sancties wordt zeer ernstig betwijfeld.  “Maar…… wanneer komt er een Europees Politieke consensus”? Zijn we overgeleverd aan fantasten vol ambities en gekken die alles geloven?

24 februari 2013. 10 maart 2013. (**) Uitspraak Prof. dr. Paul de Grauwe, Mejudice.nl op 12-3-2014. ( 2 augustus 2014) *** Prof dr. Edin Mujagic. mejudice.nl   5 december 2014.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.