“Domheden opgestapeld in Nederland”.

Is het nu werkelijk een “ Anhäufen” van domheden in Nederland?

De maand augustus van 2009 heb ik als “Anhäufen ( het opstapelen) van domheden” aangehouden  omdat de onderstaande artikelen, na het lezen er van, de strekking daarvan  mij in deze richting duwden. “De  domheid viert feest” –  zou als aanhef boven dit artikel misschien meer indruk maken, maar dan zou ik de gehele mensheid er bij kunnen betrekken. Want, de domheid viert dagelijks feest, overal op “onze wereld”.

Als ik de artikelen, die mijn interesse hebben gewekt, serieus moet nemen, en de schrijvers moet geloven, en hun mening analyseer, dan bekruipt mij het gevoel van absolute machteloosheid en is mijn minachting voor de politiek  daardoor juist gesterkt. Dat is geen  vorm van hoogmoedswaanzin, maar een drang tot zelfbehoud én om mijn geestelijke gezondheid niet in een maatschappelijke degeneratieproces te laten meesleuren. Ik wil geen slachtoffer zijn van de “brood en spelen” politiek waarbij de echte problemen op de achtergrond worden verschoven en de burger als een dom en minderwaardig schepsel wordt benaderd. Daarbij zijn de dagbladen op een zo infantiele wijze geredigeerd dat het lezen een ergernis wordt.

Ik wil het niet nalaten om de titels van enkele artikelen te noemen welke mijn aandacht hebben getrokken.

1. De column van: Mevr. Prof. Dr. Annelies Huygen, van 3 februari 2009. Website Trouw, 8 augustus 2009.

“ Nóg een fusie en Nederland heeft Sovjet- onderwijs.

2. Het  artikel van de heer  Tim van Opijnen. “Etnisch conflict management”. Van 14 augustus 2009. Volkskrant.

3. Justitie blijft blunderen in” Veilig Internet- campagne”,  Van Mevr. Heleen van Lier, de Volkskrant, 14 augustus 2009.

4. Dit kabinet is slecht voor de democratie” van de heer Van Hans Engels, NRC 13 augustus 2009.

5. Er zijn al te veel meritocraten;  Van Rob Wijnberg. NRC 11 augustus 2009.

6. Kwekers vrezen octrooi op zaden; van Hans van der Lucht, NRC 15 augustus 2009.(Dit is overigens een zeer nadrukkelijk aandacht vragend onderwerp omdat dit ons allen diep raakt en zelfs het [0ns] bestaan ernstig bedreigt)

7. Bouwers van zeer gammele Bruggen. Column van Prof. Dr. B. Smalhout in de Telegraaf van 22 augustus 2009.

8, De Puinhopen van de Post. Van Thomas von der Dunk. Volkskrant, website van 23 augustus 2009.

9. God hoort niet op school. Volkskrant, website 27 augustus 2009. Rubriek “opinie”.

10. As Siddieq sluit andere culturen uit. (Orthodoxe islamitische school) Parool, website 27 augustus 2009. ( Een duidelijk symptoom van absolute onverdraagzaamheid en ziekelijke eenzijdigheid)

11. Een nieuwe gezondheidszorg. NRC. Van Henk Hofland. 30 augustus 2009.

12. Wettelijke willekeur bij leeftijdsgrenzen. Algemeen Dagblad, mr Spong, van 30 augustus 2009.

Bladwijzer: World Population Clock. 28 augustus 2009 om 16.35 uur.  Wereldbevolking 6.771.616.554. In een jaar komen er meer mensen bij dan het aantal gevallenen in de eerste en de tweede wereldoorlog samen: 1914-1918 en 1940- 1945. Op 21 februari 2013 is de stand van het aantal mensen op de wereld: 7.099.471.722 ( 10.22 uur) Wie nu nog durft te beweren dat “het aantal mensen wel meevalt” heeft psychiatrische hulp nodig.

Alle artikelen en de bladwijzer hebben dezelfde portee.

De artikelen hebben een  waarschuwend karakter  dat het NIET GOED GAAT MET ONS ALS “WIJ” ZO DOOR GAAN”. Economisch, demografisch, etnisch, milieu (habitat) justitieel, bestuurlijk en politiek als wij de -“Democratisch Constitutionele Beginselen”- veronachtzamen, het ontstaan van monoculturen het gevolg is én de consolidatie van macht bij de overheid én  de willekeur impliciet is  in alle gelederen van die organisaties die met macht bekleedt zijn.

Het is niet doenlijk, in dit korte bestek,  alle artikelen te behandelen of van kritische noten te voorzien. Voor mij is het duidelijk dat alle schrijvers/journalisten/columnisten het goed menen met Nederland én Europa, maar dat ook zij tegen een muur van onbenul, onwetendheid, arrogantie, nepotisme en bestuurlijk onwil aanlopen, en, niet te vergeten dat het incompetente zelfs op de voorgrond treedt. De burger wordt, bij het lezen van die columns, gefrustreerd tot op het bot. Waarom ik dit meen? Als “we” de ingezonden “stukjes”  in verschillende dagbladen lezen, dan blijkt dat  deze “stukjes” bijna dezelfde strekking hebben als die van de “columnisten”. De klachten zijn dus “algemeen” van karakter.

Ook de schrijvers hebben  nu blijk gegeven, niet te willen berusten in de maatschappelijke degeneratieprocessen als gevolg van slecht beleid en verstarde dogma’s, waar onder het dogma van de ‘gelijkheid van een ieder” en dat het privatiseren van nutsbedrijven geen enkel voordeel voor de burger opgeleverd heeft; slechts het tegendeel is waar, en dat is inmiddels heel duidelijk bewezen. Dat de VVD en het CDA  het privatiseren nog steeds verdedigen is  mij een raadsel De negatieve effecten zijn groter dan de verwachtte voordelen. Dat de directie van TNT (vroeger de PTT) heeft laten doorschemeren iets als brieven uit de tijd te vinden, is uiterst zorgelijk. Ook het salaris van TNT- baas Bakker is een miljoen euro per jaar. Die waanzin maakt dat Nederland ontregelt.  TNT moet met spoed weer een staatsbedrijf worden: de oude “Post, Telegraaf en Telefoon”.  Het prachtige bedrijf PTT is in particuliere handen volledig naar de knoppen geholpen. Dat brieven “uit de tijd” zijn is een domme en uiterst arrogante opmerking en geeft tevens aan dat de minachting voor “jan publiek” groot is. Een paar dagen geen elektriciteit en we “smachten” weer naar een krant en de post in de bus.

De moraalfilosofie wordt afgedankt als oud vuil en de stuitende verloedering is daarvoor in de plaats gekomen waartegen de columnisten ernstig  waarschuwen. En, is een gang naar de beurs nog wel noodzakelijk om de continuïteit van een bedrijf te garanderen? Ik meen dat een  “beursgang” zelfs niet gewenst is omdat een gezond bedrijf als “wild bij een  drijfjacht”  gewild is  bij speculanten.

De column van Henk Hofland, nr 11, heeft diepe indruk op mij gemaakt omdat deze column is geschreven in een reflectie van hoogbegaafdheid, natuurlijk fatsoen en respect met inleving.

Dat de Orthodoxe islam, naast de extremistische, zeker heel veel zorgen baard en dus  de “lucifer” is voor een burgerconflict in  Nederland. Bijaldien daardoor  er bij  de  bevolking ambivalente gevoelens worden uitlokt, moet niet worden onderschat. Eisenhouwer, als bevelhebber der geallieerde strijdkrachten, vóór de invasie bij Normandië in 1944,  zei: “Don’t underestimate your enemy”. De uitspraak van Eisenhouwer telt ook nu  nog steeds maar wordt onder het tapijt geveegd in de ontkenningsrituelen en door het promoten van de multiculturaliteit. Niemand kent de dubbele agenda van moslims en hun leiders wensen geen democratie. De westerse troepen die nu nog in  Afghanistan zijn worden eerdaags teruggetrokken en “we” merken nu al dat de politiemissie in dat land, waar ook Nederlandse politiemensen betrokken zijn, de plaatselijke “krijgsheren” het voor het zeggen hebben. Zodra alle troepen uit Afghanistan weg zijn zal de chaos uitbreken omdat de Taliban nog niet is verslagen. De onvoorstelbare naïviteit van Nederlandse politici, en buitenlandse,  waaronder Amerika en Engeland, hebben hun ambitie groter geacht dan de realiteit aankan. Een volledige fiasco dus. Historische feiten worden ontkent en het “futurisme” omarmt. Ik noem zoiets gewoon een fantasie dat verpakt is in een luchtballon. Nu er een artikel in Trouw, van 18-5-2013, over hetzelfde onderwerp als ik hierboven heb neergezet, dan is mijn stelling bevestigd. “Haagse buurt domein Orthodoxe Moslims” luidt de aanhef. In de buurt staan DRIE Moskeeën  die als Salafistisch bekend staan. Meisjes worden aangesproken door gesluierde vrouwen die hun afkeuring laten blijken over “rokken boven de knie”. Deze ontwikkeling is desastreus voor de Nederlandse samenleving. De politieke domheid én het terreur van politieke correctheid  in de jaren tachtig tot vijf en negentig ( 1980-1995) werpen nu de wrange vruchten over iedereen. De opgestapelde domheden, waarvan de consequentie nu zichtbaar worden,  zijn  onoplosbaar. Een bladzijde van de “dubbele agenda” is nu openbaar.  Een keiharde confrontatie is onvermijdelijk. De “annexatie” door Moslims, van een woonwijk, is onaanvaardbaar. Sir William Osler ( 1849-1919) zei eens:“Hoe onwetender hoe dogmatischer”.

Prof. Dr. B, Smalhout analyseert uitstekend als waarschuwing voor iedereen die luisteren wil. Maar helaas. Veel politici zijn te laf om adequaat te handelen ten voordele van Nederland. De ontkenningsrituelen zijn een symptoom van machteloosheid, domheid en mentaal bestuurlijke verkokering dat aanleiding geeft tot een ontbinding van de Nederlandse rechtstaat en in dat proces de Democratie nog slechts een “zieke grap” is.

Hans Engels maakt ons attent op het feit dat dit kabinet slecht voor de Democratie is en de overheid moetstoppen met machtspolitiek en ideologische bevoogding en de burger meer invloed moet hebben op (in) de politiek”.

Ik geloof niet in duistere machten. Ik meen wel dat de vierde macht, de economische macht, te veel macht heeft en haar eigen wetten en wetmatigheden hanteert die ondemocratisch zijn. Zijn we dus nu al overgeleverd aan de grootmachten zoals de techniek- industrie, agrarisch genetische gemanipuleerde producten die grootschalig en met octrooien ons terroriseren? Een middenstander, handelaar in machines en aanverwante artikelen, die mij meldde: “het product is niet meer belangrijk maar het geld”.  Alsof we in de hel aangekomen zijn. En, wie nu nog meent dat de wereldbevolking in getal geen probleem is, is niet van deze wereld en lijdt aan bewustzijnsvernauwing. Weet U dat ‘ fatalisme” en “naïviteit” de doodsteek is voor een gezonde samenleving?  Immers, ziekelijke politieke dogma’s en “fantoomjagers” zwemmen dan in een zee van fantasie en drogreden doen de rest. De “domheden” in Nederland lopen de spuigaten uit. Het grootste probleem is evenwel nog niet genoemd. Wie durft de leiding te nemen en strak corrigerend kan optreden zonder gemolesteerd te worden of voor “demon” te worden uitgemaakt. Sinds de “heksenverbranding” in de middeleeuwen en het daarna verlichtende maatschappelijke en politieke klimaat,  moet ik nu bekennen dat de “middeleeuwen” langzaam weer terug komen. Als we “onze” democratisch constitutionele beginselen niet verwaarlozen kunnen we aan de maatschappelijke degeneratieprocessen, en niet vervallen in “chiliasme” , misschien een eind maken, maar……. dan moet “onze” democratie geen zieke grap zijn, hoewel de kredietcrisis het maatschappelijke verval in gang heeft gezet en basale driften toenemen en het “Anhäufen” van domheden zal mogelijk  gewoon doorgaan. Ook dit artikel zal als een ” de bloem in de knop gebroken”  verwelken. Immers: “Elke dwaasheid heeft een voorvechter om haar te verdedigen”: Oliver Goldsmitb- 1728-1774. Vele staatslieden, filosofen, dichters en intellectuelen hebben ons uit het verleden tijdloze citaten  nagelaten die zonder meer ook in “onze”  tijd gelden. Ook zij wisten met domheden en het “Anhäufen” daarvan geen raad. Zelfs ” Socrates” ( 469 – 399 voor Christus) zei: : Onwetendheid is de bron van alle kwaad”. Inderdaad tijdloos!  Nu even een vraag. Wanneer komt er aan  het “koninklijke managersparadijs”  een einde?

A.R. Girbes sr.
Odoorn
30 augustus 2009/ 0ktober 2012.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.