Economen, managers en politici

 

“Economen, managers en politici fantaseren maar raak.

Een ieder heeft wel eens een bekende of een vriend gesproken die uitgesproken ideeën en/of een mening heeft, of geïnspireerd meent te zijn, zich geplaagd voelt als zijn inbreng niet serieus genomen wordt. De vele psychische en maatschappelijke factoren die van belang zijn, afhankelijk van de mogelijkheden en bekwaamheden van de persoon welke de ideeën heeft gelanceerd, zijn slechts geloofwaardig als er duidelijke herkenbare medebepalende elementen in voorkomen, die geen afbreuk doen aan een realiteitsgehalte.

Realiteitszin is  voor velen  een probleem omdat fantasieën hem of haar plagen en de dagelijkse realiteit niet zien. ( De betekenis van realiteit is: het feitelijke bestaan van iets. Bijvoorbeeld: de dood is een realiteit waar niemand om heen kan)

Door de eeuwen heen zien we dat intelligente mensen hun fantasie  kunnen overbrengen op anderen dewelke in de waan van de dag leven. De leukste voorbeelden zijn die van de kwakzalver, de helderziende en/of de alternatieve genezer, die door middel van “instraling”, of een waardeloze zalf, de patiënt wil “genezen” of deze wil doen geloven dat zijn “wijsheid” een waarheid is.  Hoe onevenwichtig moeten de mensen zijn om “advies” te vragen aan de kwakzalver of een helderziende? Helaas, het zijn er velen. Zo wil, “Jomanda” zich “gebedsgenezeres” noemen.

Maar, gebedsgenezing bestaat niet. Haar fantasie is zo groot en haar arrogantie is doorspekt met pathologische zelfingenomenheid zodat zij, mijns inziens, de grootste kwakzalver van Nederland is. Maar toch, heeft zij haar verdiensten omdat veel mensen menen baat bij “haar instraling” te hebben. Immers: de bedevaart naar Lourdes heeft dezelfde functie en daar hoor je niemand over. Het is een “folklore der domheid”. Een “volkscultuurverschijnsel”;  maar ook Lourdes heeft ook haar verdiensten.  “we”moeten ook begrijpen dat ernstige zieke mensen op een “wonder wachten”  voor  genezing. In dit licht kunnen we  de Paus ook als een fantast bestempelen.

Ook in de politiek zijn er mensen die hun denkbeelden, al of niet berustend op fantasie, willen overbrengen op hun “kiezer”.  De verscheidenheid in Nederland is groot. Eigenlijk te groot voor het “verzuilde Nederland” met slechts 17½ miljoen inwoners.

De realiteit is vaak anders dan door politici de kiezer is voorgehouden, of hij die zich politicus noemt,  afhankelijk zijn van factoren die niet in zijn invloedssfeer liggen, zoals de intergouvernementele verhoudingen en/of kapitalistisch monopolistische organen, zoals  de Wereldbank of  het Internationaal Monetair Fonds. De Europese Centrale Bank, waar Mario  Draghi de lakens uitdeelt, gedraagt zich als monopolist en het beleid is “angstaanjagend” ter zake het opkoopprogramma van waardepapieren en schuldpapieren van de Zuidelijke Centrale Banken.

Nu Amerika een te grote invloed dreigt te verwerven (in)  op alle landen in de wereld door onder andere, grootscheeps militair geweld in verre landen met als oogmerk de samenleving ter plaatste te veranderen in iets( een democratie) dat nu juist niet met gebruik van geweld, maar alleen als uiting van de vrije wil van individuen en gemeenschap, tot stand kan komen.  Een democratie in de landen van het verre Oosten te introduceren is dus moeilijker dan “men” dacht.

Moet ik, nu ex president, Bush nu een fantast noemen, of wilde  hij echt de democratie tot stand brengen in Irak, of is hij gewoon een wolf in schaapskleren en gesteund door zijn partij, de olie in Irak wil bemachtigen, of hij wil er zeker van zijn dat zijn  afzetgebied, om genetisch gemanipuleerd voedsel te kunnen verkopen, gewaarborgd is?

Zijn invloedssfeer in Irak zal zeker een plaatst krijgen, maar of dat van lange duur zal zijn moet nog blijken. In de fantasie van Westerse politici is kennelijk geen plaats voor het feit dat de Westerse mentaliteit, en mores, een geheel andere is dan van de bewoners die onder invloed staan van het Arabisch. Natuurlijke factoren, waar onder de geografische invloeden, zijn zo plaats bepalend dat wij Westerlingen daarvan geen wetenschap hebben. Fantasten die menen dat “Oosterlingen” gelijk zijn aan “Westerlingen”, springen in hun fantasie eeuwen vooruit.  De moeilijkheden die we in het Westen ondervinden met immigranten en daarbij het Islamitisch geloof en/of ideologie vanuit het moederland meenemen, zijn een duidelijk bewijs van moraalfilosofische diversiteit.

De fantasten onder politici in Nederland zijn  nu gevaarlijk omdat deze zich geheel laten leiden door anderen met meer gezag en gewicht  op het wereldgebeuren en  de realiteit niet erkennen  dat  de Amerikaanse politiek  dominant is.”Nederland spant de kroon in Europa wat diplomatieke illusies betreft, samen met Denemarken.

Het is nog altijd mogelijk om topambtenaren in Den Haag de verzuchting te horen slaken dat zij een Nederlandse toekomst met Washington met meer vertrouwen tegemoet zien dan een toekomst met Parijs, Duitsland, Engeland of andere landen. In Amerika is geen gezonde samenleving meer mogelijk omdat het kapitalistisch- fundamentalistische systeem, zonder een moraalfilosofische inbreng, een te nadrukkelijk stempel op de samenleving plaatst.

Prof. Dr. Edward Lutwack maakte hiervan reeds kond in Elsevier”. ( Edward Luttwack  was lid van de National Security Study Group of the United States Department of Defence) Hij meldde ons:

“ Amerika is geen samenleving meer”.

In feite zegt hij: “ Dat de gehele samenleving in ontbinding is”. Immers: maatschappelijk ontwrichtende factoren ontbinden de noodzaak tot samenleving waarvan de dominantie van “het geld” de belangrijkste is. Ook in Amerika geldt dat een “vrije markt zonder een moraalfilosofie desastreus is in zijn uitwerking”. De sociale cohesie ontbreekt.

De Amerikaanse droom blijkt, voor de zoveelste keer, een luchtballon.  Grote fantasten in Amerika ( en Europa) willen ons doen geloven dat Amerika het voorbeeld voor de rest van de wereld is.

Niets is minder waar.

Per Amerikaan is de staatsschuld al meer dan $ 86.500,-.  Nu er bij TNT – de vroegere PTT- post-, de Amerikanen de dienst uit maken, doordat  de aandeelhouders voor een groot deel Amerikanen zijn, de directie van TNT alleen nog oog heeft voor de winst van dat bedrijf en nu meer dan 4500 postbodes wil ontslaan en daarvoor in de plaatst “postbezorgers” wil aanstellen die ver onder het minimum loon moeten gaan werken, terwijl het bedrijf toch een zeer redelijke winst behaald van € 448 miljoen.  De meedogenloosheid van het Amerikaanse kapitalistisch fundamentalistisch systeem bereikt nu ook Nederland.  De leefbaarheid in Nederland staat  nu onder druk omdat de fantasten binnen het Nederlandse  politieke systeem de “marktwerking” heilig verklaarden.

“Marktwerking zonder een moraalfilosofie is desastreus  in zijn uitwerking.” ( deze herhaling is nodig omdat ook na de kredietcrisis – en de economische crisis als gevolg, politici en economen nog steeds de oude denkpatronen hanteren en de stapelingseffecten van problemen nu duidelijk wordt: want: economische groei is in feite een gepasseerd station zodat nu de bevolkingsproblematiek een duidelijk gezicht krijgt)

De woorden “ fatsoen en beschaving” en gebonden aan een sociaal stelsel, zijn kennelijk décrépit”, “en passen niet meer in het denkpatroon van het “management”. Deze degeneratieve tendens  heeft het karakter  van een totalitair regime. Het is diepe minachting voor de massa waarvan zij, desondanks , afhankelijk zijn. Omdat die massa niet de intelligentie bezit zich assertief op te stellen heeft het “management” vrij spel.

Het “management” heeft kennelijk ook een diepe minachting voor de natuur in zijn geheel en de werkende mens in het bijzonder ondanks het feit dat ook “het management” afhankelijk is van “werknemers”, maar zij stellen zich op alsof ze God zijn en alle regels van fatsoen worden gesmoord in hebzucht en zelfoverschatting. Want: “Rücksichtslosigkeit ist Ohne Gnadenbrot.”

Iedereen kijkt er nu naar maar niemand doet iets. De burger is als “onbenul” te kijk gezet. Dit schandaal is monsterlijk omdat de achterliggende gedachte de consolidatieprocessen, ten aanzien van het ambtenarenkorps, hun werk  moesten doen. (zie bij **), onder

Fundamentalistisch kapitalisme heeft zijn intrede gedaan in Nederland.

TNT- post moet, naar mijn overtuiging, per onmiddellijke ingang weer een “staatsbedrijf” worden omdat het in de private sector ten onder gaat. Daarnaast is dus de belasting- /premiebetaler de dupe omdat de ontslagen werknemers in een uitkering komen. Het waanzinnige beleid van TNT- post komt dus voor rekening van de belastingbetaler. En, hoe zeker ben ik nog van en goede post-(be)-verzorging? “Met verwijzing naar het land Utopia,  plaatsen politici hun eigen volk, hun eigen burgers, voortdurend in de waagschaal. En  daarvan is de burger zich niet bewust. Het  fatalisme  in Nederland is, politiek gezien,  rampspoedig. “

De fantasten die de “multiculturele samenleving” propageerden komen nu bedrogen uit.  Nu er toch veel bewijzen zijn dat islamieten geen democratie wensen, ondanks de opstand in Libië, is kennelijk niet overtuigend. Dat het immigratiebeleid nu het “:grootste gevaar is binnen Europa”: de rekening wordt, uiteraard, bij de burger in de “bus” gestopt.

Mevr. Dr. Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland, verkondigde het volgende: : “De poging om een multiculturele samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven, is mislukt.”  Mevr. Merkel is wetenschapper en plaatst haar melding als een feit. Mevr. Dr. Angela  Merkel meent gelukkig wat ze zegt. Dat is een ramp voor Europa, nu ook nog het “Europees Hof van de Rechten van de Mens” zich heeft uitgesproken dat  Europese landen asielzoekers van landen buiten Europa “niet zomaar mogen terug sturen”.

De “fantasten hebben hun zin”.

Prof. dr. Afshin Ellian had het over “Repressie door mensenrechten”. Ook de rechters zijn dus de weg kwijt en ook zij beseffen dus niet dat de burger binnen Europa de rekening krijgt. Ook de “Rechten van de Mens” zijn, naar mijn mening, niet op natuurlijke gronden samengesteld omdat de woorden “demografische geografie” er niet in voortkomt. Immers: Invloeden van de geografische kenmerken. Woestijn, tropische wouden, het hooggebergte, de geografische breedte, hebben de oorspronkelijke  bevolking genetische kenmerken gegeven die anders zijn dan bijvoorbeeld de  Europese. Bevolkingsdiversiteit is een feit.

Het doel van de “Universele verklaring van de Rechten van de Mens”, onderschrijf ik ten volle, maar de projectie  van de uitspraken op de feiten zijn zelfs desastreus te noemen.  Dat “de politiek” niet corrigerend optreed is mij een raadsel.  Immers: De uitspraken van het Hof hebben uiteindelijk geen rechtskracht, maar de uitspraak “klinkt” zo mooi en menselijk: maar  de uitspraak is in feite een gruwel.

De “Europa- fantasten” hebben inmiddels al eerder een straf ondergaan.  Het afwijzen van de “Europese Grondwet” door de burgers van Frankrijk en Nederland.

Nu de “Globalisering” d.m.v. de ”Marktwerking” zich langzaam voltrekt, zal de inbreng van politici steeds minder worden zodat multinationals en kapitaalverstrekkers  automatisch meer invloed zullen krijgen op het politieke wereldgebeuren en nu de vierde macht vormen zonder dat deze zich verantwoordelijk voelt voor  de grote onevenwichtigheid en rampspoed binnen Europa en de rest van de wereld.   Heeft de politicoloog James Burnham, in zijn boek,” The Managerial Revolution”  uit 1941, een visionair gelijk.  Hij voorspelde een gecontroleerde democratie met haar “bureaucratische netwerken” door managers opgesteld.   De minachting voor de burger is dan volkomen.  Een schijndemocratie is dan nog de uitlaatklep voor de burger waarbij  zeer  vilein het Brusselse managementsysteem een machtsgreep doet op allerlei terreinen waarbij dus “het zaken doen en de regeringen”, ( Big Business en big government)  de managers een conglomeraat vormen en elkaar de bal toespelen.  De schijnheiligheid. en  zelfverloochening straalt er van af bij iedere presentatie bij Brusselse besluiten.

De kredietcrisis heeft inmiddels bewezen dat een “vrije markwerking zonder een duidelijk moralistisch bewustzijn niet werkt en zelfs catastrofaal blijkt te zijn.”  De hebzucht naar macht blijkt een niets ontziende drang te zijn waarvoor alles moet wijken. Die waanzin bij “Oligarchen”  blijkt kennelijk zo ingeworteld dat de laatste vis uit de oceaan aan de meest biedende zal worden verkocht. Aan het bestaansrecht van anderen wordt niet gedacht.

China zal zeker zijn  economische invloed verzilveren  in een politiek  overwicht. De vervuiling in China is gigantisch en ook dat blijkt ondergeschikt te zijn aan de “economische groei”. Volgens berichten is de vervuiling inmiddels geschat op 169 miljard Euro. Economische groei is in China, met een massale bevolkingsaanwas rampzalig.  Daarnaast is door  de aankoop van uiterst geavanceerde wapens, en vooral de geheimzinnigheid over de aankoop van wapens, voor een bedrag van ongeveer  € 60 miljard. door China,  er een situatie is ontstaan die uiterst bedenkelijk kan worden genoemd.

China laat nu haar tanden  zien en daarmee wil China het Westen laten weten dat het ook  een kernmacht is. Ook neemt China het woord “Globalisering” uiterst ernstig. Dat land is uiterst actief in Afrika bij de grondstoffenwinning en heeft een haven gekocht in het failliete Griekenland. Ook in Rotterdam is China  nadrukkelijk en kenmerkend aanwezig. De “fantasten” binnen Europa hebben kennelijk nog steeds niet door dat  China een economische hegemonie wenst en laat daarmede Europa “naar haar pijpen dansen” . De politieke fantasten moeten nu toch beseffen dat een politiek Europese consensus dringend nodig is om de eenheid binnen Europa als tegenwicht te gebruiken. En, Nederland zal absoluut uit de Europese Unie moeten treden.

De domheid van Europese regeringsleiders spreken hierbij als boekdelen vol verontwaardiging en lafheid, gebrek aan bevattingsvermogen en een teveel aan angst om economische contracten te verliezen. Nu President Donald Trump de economische  stok in het “hoenderhok”,  is de Europese Commissie in verwarring.

Wat we zeker niet moeten vergeten, is de politieke spanning tussen China en Japan. China is alle verschrikkingen, die Japan in dat land in de vorige eeuw heeft aangericht, nog niet vergeten. Zullen de fantasten in China en Japan een wereldbrand veroorzaken? Ik denk van niet omdat de economische macht en de afhankelijkheid groter is, maar deze belangen wel wil verdedigen en militair zal afdwingen dat haar belangen niet worden geschaad.

Europa zal zo een “derderangs” continent worden en de hielen van China moeten likken. 

Het is overigens geen fantasie dat China al reeds méér dan 1.300.000.000  inwoners telt. (1,3 miljard) China onttrekt veel kapitaal uit Europa en  “Westers knowhow”, zal ook spoedig daar een realiteit zijn. De fantasten, kooplui en politici en het daarbij behorende management, die menen op korte termijn flinke winsten te behalen in China, zal ik nu even gelijk geven, maar op lange termijn blijkt een catastrofe onafwendbaar ter zake milieu en de verdeling van welvaart. De effecten daarvan zullen, de werkloosheid binnen de Europese gemeenschap zal gigantisch worden en grote politieke en economische verschuivingen teweeg brengen. De armoede zal groeien. We zien dus dat de “demografische diversiteit” wordt genegeerd bij een economisch belang.

Wat willen ,wilden, de Europese- fantasten bereiken?

Een politieke consensus binnen Europa, ook al is Griekenland bijna bankroet en Spanje en Portugal een enorme werkloosheid hebben en dus ook het zorgenkindje van de Europese Unie zijn, zal dat een luchtbel blijken.

Wat zal die “consensus dan nog inhouden”?  De onderhoudsplicht aan Spanje, Portugal en Griekenland in Europees verband, dat voor het grootste deel door de noordelijke landen voor hun rekening komt, door verplichte bijstorting in noodfondsen ter financiering?   Deze, op mijn logica gebaseerde, veronderstelde waanzin is slechts de invulling van de ambitie van politici en de ideale vorm van zakendoen voor de oligarchen: de multinationals. Deze invalshoek is eigenlijk absurd en zeer destructief.

Als ik evenwel de logica lees van Prof. dr. Harald Bennink in de digitale Telegraaf van 21-mei 2012, dan is zijn denktrant juist op oude modellen gegrond zonder dat hij er  rekening mee houdt dat “mediterrane” mensen , in dit geval de Grieken, een zeer duidelijk andere mores en mentaliteit hebben dan de Noordelijk landen, waaronder Nederland.

Hij wil het noodfonds van € 700 miljard naar € 2.500 miljard ( dus € 2.5 biljoen) verhogen, dat bij een exit van Griekenland uit de Euro- Unie Spanje, Portugal en Italië kan worden gered.

In feite zegt hij: “Wij zitten met elkaar volledig in de “misère”  en aldus zullen wij er het beste van moeten maken, of we willen of niet…. maar de andere mogelijkheid om alle landen in Europa weer een eigen soevereine te geven, is niet genoemd.

De schuldverlichting aan de Grieken is een moeilijk te “verkopen” feit door politici aan de kiezer. Dat hij, na mijn analyse van zijn melding,  impliciet, ook meent  dat de incompetentie bij huidige politici bijna onhoudbaar is. De chaos komt er aan.

Immers: door ontkenning van de aanstormende problemen, zal de belastingbetaler nog dieper in zijn zak moeten tasten om de banken overeind te houden en daarmede ons financieel systeem te kunnen consolideren.  Deze vorm van diefstal bij zieke ambities is de waanzin ten top.

Dat de armoede binnen Europa ernstig zal toenemen wordt kennelijk voor lief genomen. Dat daarnaast  de leefbaarheid in Europa ernstig geweld wordt aangedaan,  is kennelijk, als “peu important”.

Een regio-economie komt alweer om de hoek kijken en niet alleen ik pleit daarvoor. Afscheid nemen van het Europese gedachtegoed is mogelijk niet opgenomen in de oplossingen.

**Wil Europa een eenheid vormen, dan is dat alleen mogelijk door de regio’s ( de landen) economisch aan elkaar te verbinden met een eigen discipline en geldstelsel.  Het internationale betalingsverkeer binnen en buiten  Europa met Euro’s. Twee geldstelsels per land dus.

Dit schept de mogelijkheid ook  een politieke consensus te ontwikkelen op grond van een gezamenlijk belang ondanks de demografische verschillen. EN,  GEMAAKTE SCHULDEN VAN HET ENE LAND NIET VOOR REKENING KOMT VAN HET ANDERE LAND.**

Daarnaast is het dus mogelijk heel voorzichtig een politieke consensus te sluiten zonder dat een land een voorkeur behandeling krijgt.

Maar, de belangen van Noorwegen, Zweden, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Engeland zijn zeer verschillend, omdat de geografische ligging nu eenmaal een andere insteek heeft op alles.

Allereerst dient de bevolkingsproblematiek op de politieke agenda te komen en economische groei zal tot het verleden behoren. Dit gegeven zal een enorme uitdaging zijn een consensus te bereiken. Economen zullen zich in alle bochten wringen als ik dat meld. Maar, bij vermindering van getal is het beslist niet nodig de welvaart anders te plannen. Als er 100 miljoen mensen minder in Europa wonen zal de welvaart en het welzijn  juist toenemen. Dit fenomeen is kennelijk de economen niet bekend. Immers: er is meer ruimte beschikbaar voor anderen ook al zal de omzet in de voedsel- industrie afnemen waardoor de regio’s een betere kan krijgen om duurzaam te produceren en dat is nu juist de toekomst, of we willen of niet willen: het is onvermijdelijk.

Banken krijgen er een taak bij en de valutahandel is gewoon in Euro’s. Een regio-economie is wel tegen het zekere been van diegene die “globalisering” promoten. We weten ondertussen dat de nevenverschijnselen  van de globalisatie ernstig van aard zijn en derhalve die processen onmiddellijk moeten worden gestopt. Als”men” dat niet wil zullen de omstandigheden dat proces zeker dwingend elimineren. De symptomen zijn duidelijk: chaos en rellen.

Prof. dr. Henk de Haan uit Lettelbert en lid van het CDA, heeft in `Anno 2000`  reeds gemeld, Griekenland niet tot de Euro Unie toe te laten.  De motie, die hij bij de Tweede Kamer  indiende, werd weggehoond. De betweters in die tijd, o.a. W. Kok, Gerrit Zalm en de minister van buitenlandse zaken, waren zo bevangen door ambitie, wat de realiteitszin verduisterde, dat de waarschuwing dat Griekenland een corrupt land was en hun `boekhouden`niet op orde hadden, volledig werd genegeerd. Nu elf jaar later, 20 september 2011, krijgt Prof. de Haan volledig gelijk.

 We zien het, hoe volledig incompetente bestuurders er een puinhoop van kunnen maken. Griekenland kan zijn schulden nimmer terugbetalen waardoor de belastingbetalers voor de schade opdraaien en er een enorme schade is ontstaan voor pensioenfondsen.

De Griekse Staatsobligaties zijn waardeloos geworden en de mate van `onverteerbaarheid` voor dergelijke fouten laat zich raden. Wie is n u verantwoordelijk voor deze waanzin!  Nu Mevr. Drs Kroes, Eurocommissaris en een  prominent lid van de VVD, ons meldt dat de Euro ook zonder Griekenland kan.( Prof. dr. Henk de Haan waarschuwde ons immers al anno 2000 Griekenland NIET in de Euro- Unie op te nemen. [ zie boven) )De fantasten, de visionair, luisterden alweer niet.

(Het grote generaal pardon, onder leiding van de  Socialist Sapatero, breekt Spanje op nu de economische omstandigheden verre van rooskleurig zijn. De bouwsector is  bijna  hulpeloos.. Dat heb ik zelf waargenomen in 2009/10. Spanje heeft nu een werkloosheidspercentage van 26%.

Dat de criminaliteit nu groeiende is, blijkt uit de meldingen die ik ontvang over de prachtige stad Barcelona. Toeristen zijn de dupe van zakkenrollers en andere vormen van criminaliteit: 17 oktober 2010. Nu 2012 is de werkloosheid opgelopen tot ongeveer 26% van de beroepsbevolking en (50% van de jeugd is zonder werk)

Portugal zal zijn rente niet kunnen betalen zodat de Noordelijke Europese landen hun burgers alweer alsnog meer zullen moeten uitknijpen. Het scenario voor een volledige chaos dus.

Nu de P.v.d.A., met Ir. D. Samson aan het hoofd, oude idealen van stal haalt, zal ook hij moeten beseffen dat immigratie van ongeletterde mensen rampzalig is voor een samenleving waar de sociale voorzieningen hoog zijn. Immers: de in een uitkering komende mensen zullen onderhouden moeten worden door anderen waardoor de belastingen omhoog moet en de armoede zal groeien.

Dat ook Ir. D. Samson ons meldde in zijn “inaugurale rede” bij zijn partij, dat hij  zich verantwoordelijk voelde, voor alle armen in de wereld, is absurd. Dat ik hem nu classificeer als fantast is te danken aan deze zeer domme uitspraak. Zijn uitspraak is gebaseerd op veronderstellingen uit het land “Utopia”.

Iedereen is van de noodzaak van een politieke consensus in Europa wel overtuigd, zoals ik al schreef, maar de realiteit is anders. De verschillen in opvatting en mentaliteit in Europese landen is zo groot dat een Europese eenheid een illusie kan worden genoemd, ook al hebben de landen  gezamenlijk de euro als  betaalmiddel, dat nu onder een enorme druk staat en het stabiliteitspact  op losse schroeven zet.

In de “Vaarkrant”van 19 oktober 2005 staat in de aanhef: “Geen Europa zonder grenzen voor binnenvaart”. Binnenschippers onder buitenlandse vlag mogen niet langer dan 90 dagen op de Franse waterwegen verblijven” De boete die zij riskeren bedraagt  7500 euro.

Dit protectionisme is een logisch gevolg van de denkbeelden die de Europa- fantasten hebben over de eenheid binnen Europa. Het gaat over de verordening nr. 3921-91 van 16 december 1991 waarin het woord “tijdelijk” staat en waaraan de Fransen 90 dagen hebben gemaakt.

Bij de “Cambre National de  la Batelerie” wordt intussen gediscussieerd over de vraag” HOEVEEL reizen buitenlandse schepen in die 90 dagen mogen doen”. ( Dus een beperking op de nog bestaande mogelijkheid is in voorbereiding) Verscheidenheid is door de eeuwen gegroeid en kan niet in een tijdsbestek van één generatie worden overbrugd, hoewel Europeanen veel gemeen hebben maar door  privatisering, en globalisatie, en vooral  het enorme belang van ambtenaren, er een groot gevaar voor een Europese democratie ontstaat.

Immers, publiekrechtelijke bevoegdheden mag men nimmer overdragen aan de “commercie”. Deze  burgerbelangen – o.a. de Nutsector, (nu de energiebedrijven genoemd)   verkopen aan private instanties is vragen om moeilijkheden en/of prijsopdrijving.  De overheid kan nu de “producten” belasten, en, dat geschiedt inmiddels.

De “energiebelasting” is daarvan een voorbeeld. Dat er ook BTW wordt geheven over  de belasting op energie is een absurditeit van de eerste orde. Ongeveer 40% van de te betalen maandelijkse voorschot is een fiscale heffing.

Wie is toch de (politieke) fantast die denkt dat door privatisering de democratie gediend is en “de efficiëntie” zijn werk zal doen. De Oligarch wordt op zijn wenken bediend. Het is in Nederland inmiddels bewezen dat de “vrije- markt in de zorg niet werkt.  De miljarden belastinggeld zal heerlijk worden verdeeld en de salarissen van de managers zullen de pan uitrijzen. Ook dat is ondertussen ruim bewezen.

Ik lees in het “Financieel Dagblad” van 9 juni 2012, “ dat het belang van de overheid prevaleert boven de belangen van burgers bij privatisering”: aldus de onderzoekcommissie in de Eerste Kamer dat de SGP –er Koos van de Berg tegen de onderzoekcommissie heeft gezegd.

Iedereen kijkt er nu naar maar niemand doet iets. De burger is als “onbenul” te kijk gezet. Dit schandaal is monsterlijk omdat de achterliggende gedachte de consolidatieprocessen, ten aanzien van het ambtenarencorps, hun werk  moesten doen. (zie bij **, onder)

De directeur van het Rotterdamse havenbedrijf die 425.000 euro als salaris ontvangt is al het bewijs dat de hebzucht ongenadig zal toeslaan.

Bij de VVD en het CDA was “men”verbaast en geschokt. Nu, het waren gewoon “tranen van een krokodil”.

Het huichelachtige daarin, is dat met die “tranen”de aandacht mogelijk is afgeleid naar het feit dat CDA- prominenten belang(en) hebben in de  ontwikkelingsorganisaties: daarvan is ruim aandacht gegeven in de pers.

Privatisering van de non-gouvernementele organisaties heeft tot gevolg dat de burger niet weet wiens belang wordt gediend.

Door deze ontwikkelingen wordt aangetoond dat de overheid een privé of eigenbelang is gaan ontwikkelen dat zich heeft losgeweekt van het publieke belang.

 (Het is een desastreuze ontwikkeling en het bewijst tevens dat “Regenten en ambtenaren de dienst uitmaken: dat is onaanvaardbaar voor de burger, maar de burger  moet machteloos toezien hoe zijn belastinggeld wordt “opgestreken” door horden ambtenaren en “managers”. Dr. Stef Blok [VVD] stelde, dat “overbodige bestuurslagen” moeten worden bestreden. Onomstreden meldt hij ons dat :” belastinggeld is van de burger, niet van politici”)(?)

** ) De overheid is een soort Bank- annex verzekeringsmaatschappij geworden. De moderne burger is alleen nog maar “klant” bij de overheid. Is Nederland op weg een anachronisme te worden als de Iranese regering?

Wie is de politieke fantast die dat nog niet weet.

In 2000 heeft de “Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid”, (WRR) in het rapport,”Het borgen van publiek belang”, gemeld, dat de overheid vaak “te ondoordacht en te onvoorbereid gekozen heeft voor privatisering en zich ONVOLDOENE bewust is geweest van de noodzaak de publieke belangen te beschermen.   Dat Wim van de Donk, voorzitter van de WRR, een voorstander is van “globalisering” is mij een raadsel, in ieder geval bestrijd hij “de Globalisering”  niet.

Ook hier hebben dus de “fantasten” alweer niet geluisterd,  en hun attitude van grootheidswaan laten zegevieren. Prof. dr. Brinkhorst, ex minister  van economische zaken is toch een fervent voorstanders van verzelfstandiging van de nutsector!

Managers, zoals deze zich gedragen in de gezondheidszorg, met hun megalomane manier van regisseren  inzake de marktwerking bevorderende regelingen, wil ik ze benoemen tot de “fantasten met een ziekelijke megalomane inslag”. Hun fantasie is zo groots dat  medisch specialisten, huisartsen en anderen, die de gezondheidszorg een goed hart toedragen, niet meer op een normale manier kunnen werken.

De “Diagnose Behandeling Combinatie” is een zodanig onzinnige administratief bureaucratisch systeem dat er van een efficiënte manier van werken geen sprake meer kan zijn..En, de regels zijn nota bene door de overheid opgelegd.

Dr. Agnes Kant van de Soc. Partij, noemde het een “Debielen Bureaucraten Catastrofe”. Het is dus een kosten opdrijvend systeem in tegenstelling wat men beoogde, namelijk, een kostenbesparing.

Het lijkt me dan ook logisch dat niet aflatende protesten het systeem volledig onderuit halen. Dat managers met hun megalomane, dus ziekelijke, regelzucht niet begrijpen dat  de gezondheidszorg daarmee op springen staat, zal ze een zorg zijn. Politici, die hiervoor verantwoordelijkheid dragen, hebben dus geen benul van de werkelijkheid.

Een dergelijke uitspraak van Agnes Kant, zal ongetwijfeld  het  DBC- systeem op de helling plaatsen en een zachte dood sterven. Het blijkt een niet werkbaar systeem te zijn. Een mij bekende hoogleraar is het met mij eens.                                           ©

Daarnaast zijn de fantasten bezig zich een wereld van bureaucratisering te ontwikkelen en dát is niet in het belang van de burger. We constateren dat geleidelijk  de bureaucratisering van de wereld zijn beslag krijgt en de politieke consensus in Europa  mogelijk een bevestiging daarvan zou kunnen zijn.

De Europese bureaucratie is nu al een niet aflatende en geldverslindende moloch. Iedere tegenstand zal onmiddellijk de kop worden ingedrukt opdat “het zoet sappige leventje” van ambtenaren niet wordt verstoord. (Uiteraard wil ik niet generaliseren)

De fantasten zijn een nest van zorgeloosheid aan het bouwen, ten koste van de burger, als reactie op de globalisering. Ik noem het een Europees progressief consolidatieproces van Partijpolitieke, en Links georiënteerde ambtenaren,die er  geen rekening mee gehouden dat, alles in het licht ziende van het meedogenloos verniel- mechanisme dat “overbevolking” heet,  ook de bureaucratie mede een gevolg is van overbevolking.

De bemoeizucht, die daaruit voortkomt, want er moet toch iets geregeld worden, is desastreus en een totalitaire samenleving is een feit. Wie dient wiens belang? En, In de NRC van 20 oktober staat op pagina 10 het volgende: “Bedrijven beïnvloeden richtlijnen in de medicijnbranche”. Aan zeventig procent van de medische richtlijnen, waarin staat welke behandeling patiënten moeten krijgen, hebben mensen meegewerkt die betaald werk verrichten voor farmaceutische bedrijven.”

Welke politieke fantast wil nog voorkomen dat de wereld waarin wij leven voor velen onleefbaar wordt voordat we overgeleverd worden aan de winstverwachtingen van die bedrijven, die vooral “internationaal” opereren?  Politici die denken nog invloed te kunnen uitoefenen op economische en maatschappelijke instituties, hebben geen besef van de harde economische orde dat slechts de winst omarmt. Politici zijn nog slechts de regelaars en het  publiek krijgt gelijk als deze maar betaalt. Indien huidige politici, zowel Europees als wel lokaal, bijvoorbeeld Nederland, zich realiseren dat het “natuurlijke behoud” een prioriteit van de eerste orde is, dan kan Europa mogelijk nog gezuiverd worden van fantasten die alles willen regelen “ten faveure van zichzelf”.

De weerstand tegen bureaucratisering, de ontaardingsverschijnselen dat “bureaucratisme” heet,  zal groeien omdat velen die omstandigheid niet willen en hiermee de onleefbaarheid wordt versterkt en de burger in een dwangpositie wordt gedrukt.  Na de val van het kabinet Balkenende IV, hebben nu verschillende partijen eindelijk het “inkrimpen van de overheid” in hun “verkiezingsleus” gezet. Ik hoop dan maar dat het geen holle frasen zijn van de “retoriek”.

Linkse politici zullen  eerst aan macht winnen, wat  voor Europa de ondergang kan betekenen. Politici, die natuurlijke verhoudingen wensen zullen op den duur de sterken zijn.  De “fantasten van deze tijd” zullen meer realiteitszin aan de dag moeten leggen, willen ze nu nog de geloofwaardigheid benadrukken. Maar, fantasten blijven fantasten omdat ze niet ander kunnen.

“De mensen zijn maar mensen” en verlangen naar hun oorsprong en eigenwaarde. Deze menselijke waarden moeten niet worden onderschat. Eigenwaarde en individuele existentie is noodzakelijk, en dat wordt door intellectuele zelfvergoding en de gevolgen van “Globalisering” als onbelangrijk gepredikt om “ad captandum vulgus”.( Om de grote hoop voor zich te winnen, het geld)

Huidige politici die zich laven aan een fantasie, dat alles politiek geregeld kan worden, zijn te benijden omdat de “val naar de waarheid” zeer pijnlijk zal zijn.

De onmacht van de burger zal  het wantrouwen in hun leiders versterken omdat  die burger geen grip meer heeft op de samenleving. Deze wordt immers steeds méér totalitair?  “Het zicht op de structuur van verantwoordelijkheden is verduisterd.”

Aldus Mr. Geert Leers, ex burgemeester van Maastricht,  in zijn lezing, “Haagse machine bleekt alles op negentig graden Leiderschap.”

De macht van ambtenaren is hiermede duidelijk geworden. Ambtelijke consolidatieprocessen hebben hun werk dus gedaan.  Wie zich politicus noemt zal echt de leiding moeten durven nemen en zich richten op historisch gegroeide rechten van burgers, deze rechten willen verdedigen en niet verstrengeld raken in “Haags geneuzel” van de fantasten, of aan de leiband gaan lopen van anderen, inclusief de Amerikanen en de overbevolking durven te bestrijden. De kreet,  “na ons de zondvloed” krijgt een “criminele lading” als het probleem van de “overbevolking” niet met spoed op de politieke agenda komt.

Nu er ook nog melding wordt  gemaakt over de resistente bacterie, dat nu een dreigend gevaar blijkt te zijn, vooral in de Mediterrane landen, zoals Griekenland, Spanje en Portugal, is de noodzaak de Globalisering een halt toe te roepen toegenomen. Moeder natuur slaat onverbiddelijk terug als met haar een “loopje” wordt genomen.   “De Politiek” zal moeten beseffen dat ambitie en realiteit elkaar niet verdragen én economische groei een gepasseerd station is.

Onze jeugd moet een toekomst hebben zonder een vertrapte en leeggeroofde wereld. Van het  “Rentmeesterschap”, zoals het CDA  propageert, is niets meer van  over.  “De Club van Rome” heeft ons in 1972 al gewaarschuwd en het rapport  “ Grenzen aan de groei”, is tegen politiek dovemansoren gericht.  “Het onderzoek van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen, bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen en vervuiling uitgewerkt in een zgn. Wereldmodel,”Het heeft nog geen resultaat geboekt. De wereldbevolking groeit met plm. 86 miljoen mensen per jaar.

Onze jeugd heeft mogelijk geen perspectief in een maatschappij vol managers met een ziekelijke maatschappelijke hebzucht, waarbinnen politici zich als laffe schoothondjes gedragen en geen weerstand kunnen bieden tegen orthodoxe of religieus fundamentalisme. De macht van politici krimpt en de macht van “de Oligarchen” neemt toe.

Dat ik pleit voor een herziening van de Rechten van de Mens is niet uit de lucht gegrepen: nu is de mores en mentaliteit een van de grootste problemen omdat vele mensen menen dat er “rechten” kunnen worden ontleent aan “De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”.

Financiële macht van een enkeling, ingebed in rationaliteit en efficiëntie, is ook “dictatuur” en beknot de vrijheid van de Europese burgers. Dat is een zeer ernstige zaak. Democratie in Europa is dan nog slechts  “ een zieke grap”.  Ik hoop dan ook dat het beleid van Geert Wilders  toch een  politieke “antidotum”  is, hoewel ik allerminst zijn “te rechtlijnig en soms te eenzijdige” politieke agenda kan waarderen. Hij blijft noodzakelijk om zijn politieke ambitie te promoten omdat anders de “elite” gewoon op oude voet doorgaat.

Een citaat die ik als “tijdloos”kan aanduiden is:

De Franse staatsman, La Rochefoucauld ( 1765- 1841) zei: “De waarheden die men het minst graag hoort zijn vaak juist die, welke men in de allereerste plaats dient te weten”. (*)

A.R. Girbes sr.

28 oktober 2005. Bijgewerkt op: 9 maart 2011 en op 20 september 2011 en mei 2012.

 

E-mail: girbes@dds.nl

Bron:    NRC, Trouw,  Boek, Keerpunt in de vaderlandse geschiedenis, Prof. Dr. K. van Wolferen.

Scheepvaartkrant.. Editie 18.

Boek: Gebrek aan schaarste. Drs P. Gerbrands

Telegraaf: 17 oktober 2010. ( digitale editie)

Bijgewerkt op 17 oktober 2010  en op 6 april 2011. VPRO- gids. Artikel “ Het einde van de antibiotica”.( 29 januari 2011

Citatenboek Spectrum, C. Buddingh (*)

Uitzending  van Brandpunt d.d. 18 september 2011.

Map: Recht en contacten: De fantasten in functie.

© Copyright A.R. Girbes sr

 

Dit bericht is geplaatst in Column met de tags , . Bookmark de permalink.