“Een invasie van diepe bezorgdheid.”

EEN INVASIE VAN DIEPE BEZORGDHEID.

Door: A.R. Girbes sr.

Iedere dag komen er berichten, dat Europa door moslims zal worden overgenomen.
De taal die gebezigd wordt, is vaak van een  middelmatig niveau. Maar de inhoud, de strekking, is veelal met een karakter van ” diepe bezorgdheid. “
Zelfs bij zeer  bekende columnisten is een ernstige bezorgdheid te bespeuren, die algemeen blijkt.
De vele websites hebben artikelen geplaatst waarbij de bezorgdheid, over de kwijnende soevereiniteit,  van landen in Europa, alsmede de immigratie, een hoofdrol speelt
Daarnaast blijkt uit de berichten dat er  een ongelooflijke haat is geboren aan de linkerzijde van het politieke spectrum, tegen alles wat er zich aan de “rechterkant” afspeelt.

Wat wel héél duidelijk naar voren komt, is de gewelddadigheid en de mentaliteit die daaruit spreekt. Dan heb ik het over de “links” denkende mens en de “rechts” denkende mens, de opportunisten en de harde zaken-wereld, zoals Banken, Multinationals, Verzekering- instellingen als ook de zorgverzekeraars, en niet te vergeten ,het management  in Ziekenhuizen, bij de Overheid én grote bedrijven.
Ik wil geen namen noemen en ook geen personen aanduiden, omdat de eenzijdigheid dan dominant is. Het is een algemene indruk en gebaseerd op berichten vanuit verschillende gezichtspunten en met een verschillende  politieke kleur.
Het artikel in de NRC van 13 februari 2016, versterkt de bezorgdheid: In een interview met een Amerikaanse econoom, Richard Koo, zegt deze: “ Het beleid van de Centrale Banken van de Verenigde Staten én de Euro- zone, die honderden miljarden staatsleningen opkopen om geld in de economie te pompen, is irrelevant én gevaarlijk. Het is zo “stupide” dat ik niet een weet of de economie het uiteindelijk overleefd”.

Dat de burger zich daarover zorgen maakt heeft alles te maken met de mentale gezondheid en hun financiële situatie van hele bevolkingsgroepen, en, zelfs in landen, dewelke een demografische metamorfose nu ondergaan. Het ene is afhankelijk van het ander.
Het is dus de demografisch afbrokkelende cohesie én de onderliggende verhoudingen, waarbij beroepen een  zeer belangrijke rol spelen. De algehele verloedering is in het maatschappelijk debat het meest belangrijkste onderwerp, dat de “invasie van bezorgdheid” onderstreept. Immigratie en de financiële economie zijn “speerpunten” van diepe bezorgdheid. ***) Immers: mentale verloedering is dat de orthopraxie, zich gedragen naar de algehele opvattingen, wordt genegeerd en de “normen en waarden”  niet meer gelden waardoor ook “het fatsoen”, waarbinnen die normen en waarden een plaats hebben, dán de  menselijke instincten dominant worden en gekoppeld aan een vorm van “epicurisme”. ( Het “genot”  zoeken als het doel van menselijk handelen)
Dat Prof dr. Sylvester Eyffinger en Prof dr. Edin Mujagic, in een artikel, Mario Draghi van de ECB, een Italiaanse Financiële Wolf in Schaap- kleding betitelen is dus juist. ( www.mejudice.nl ) De “Stupiditeit” van Mario Draghi,  van zijn beleid  inzake  de  “financiële verruiming” in Europa, is “stupéfiant” van karakter. Mario Draghi gaat dan ook met zijn beleid  buiten het mandaat van de ECB.  Dat hij gewoon zijn middelvinger opsteekt ,als hij daarop kritiek krijgt, is veel zeggend over zijn mentaliteit en kan zijn “doelstelling” eigenlijk geen “daglicht” verdragen. Dat is uiterst zorgelijk. Hij wil dus, ongeachte de consequenties, de Zuidelijke Centrale Banken beschermen  en  deze  bevoordelen.

Wat is dan toch de echte oorzaak? De open deur die nu wordt ingetrapt, is dat de immigratie en de Effecten van Globalisering, de internationale spanningen, door geografische ambities van ”bestuurders” in- en buiten Europa, geen behoudende vorm meer hebben. De basis van het bestaan wordt ernstig aangetast. Het vertrouwen wordt vermorzeld waardoor grote onzekerheid ontstaat over de toekomst. Immers: ook de pensioenen worden niet meer geïndexeerd.

Wat we niet moeten onderschatten, is het verloederende effect dat zogenaamde “ostentatieve” personen, die vanuit kleine groepen, als activisten, opereren, dewelke “kennelijk” zeer ontevreden zijn, alle mogelijke “items” zoeken voor een discussie: Zoals “ het sinterklaasfeest voor kinderen”, de geschiedenis van Nederland in de middeleeuwen, waarbij de slavernij een zogenaamd “discriminatoire” betekenis krijgt, wat in principe de grootse kletskoek blijkt, maar toch vooral de aandacht van de media oproept én krijgt. De op dezelfde golflengte opererende omroep in Nederland, de NPO, als de linkse activisten, doet graag mee aan het demoniseren van personen: bijvoorbeeld, drs Geert Wilders, mr. dr. Thierry Baudet, en drs Martin Bosma. Het demoniseren van Wijlen Prof dr. Pim Fortuyn is “men” zeker niet vergeten. Dat Fortuyn door een linkse activist is vermoord en slechts 11 jaar, bij het vonnis van 18 jaar, heeft uitgezeten, geeft te denken.

Het zijn weliswaar nu kleine groepen maar soms op een zeer  gewelddadige wijze aandacht vragen, bij de “linkse” media en “de media” is maar al te gretig de “items” uit te vergroten die door de activisten worden aangedragen. Het verloederende effect is dan veel groter waarbij de “autochtone” bevolking een gevoel van schuld wordt opgedrongen. “ Guilt feelings” zijn als studie- object voor psychologen bekend.

“Waarom is schuldgevoel gif voor je geest?
Schuldgevoel is een buitengewoon veel voorkomende vorm van emotionele pijn. Het wordt veroorzaakt door de overtuiging dat we iets verkeerd hebben gedaan of een ander schade hebben berokkend. Het lukt ons allemaal wel eens niet om in overeenstemming met onze eigen maatstaven te leven, en iedereen kan zich wel eens zo gedragen, per ongeluk of niet, dat een ander zich geërgerd, beledigd of gekwetst voelt.”

Het “schuldig zijn” aanpraten en vooral met voorbeelden in de media uitgebreid benoemen en tonen ,met foto’s blijkt, naar mijn stellige overtuiging, een vorm te zijn van totale “ psychische verdwazing”.
Dat het schuldgevoel GIF voor de geest blijk, is “kennelijk” het uitgangspunt van de media en activisten, om de bevolking een “schuldgevoel” op te leggen.

De “:zinnelijke functie”, is dominant in beleving en daardoor is ook de emotie soms “hysterische” te noemen bij die actiegroepen, dus hypersensitief. Die overgevoeligheid kwam heel goed in het daglicht bij de “St Nicolaas- feesten” door mensen die op Curaçao of uit de Nederlandse Antillen komen én daar geboren zijn. Zwarte Piet zou een vorm van Racisme zijn. Hun optreden doet mij denken aan een soort waarzeggerij bij een “geesten- uitdrijving”. Men ziet dan in zijn of haar verbeelding de dingen anders dan men ze in werkelijkheid heeft gezien of de betekenis niet begrijpen. Het is dus uiterst zinvol degelijke actiegroepen te negeren.

Deze absolute, maar vooral,  ziekelijke nonsens ,dewelke de activisten uitkramen, is overigens “heerlijk gevoelig in de media” en daardoor de “schuldopwekking” wordt onderstreept”. Stemmingkwekerij wordt dus door de Media versterkt.
Deze “pseudo- intellectuele” verdwazing, vind ik maatschappelijk zeer verwerpelijk om daaraan aandacht te besteden, omdat daarmede, mijns inziens, de demografische cohesie ernstig wordt ondermijnd.
Wat daarbij heel duidelijk naar voren komt, is de “demografische diversiteit” en er een “onomstotelijk” bewijs is, dat geen enkel mens gelijk is aan de/een ander. Het “gelijkheid- syndroom” zoals dat bij de Partij van de Arbeid, Groen Links en ook bij het CDA, zich doet gelden, is dus zeker een vorm van ernstige verdwazing te noemen. De realiteit wordt getart uit haat gevoelens.

De “Globalisten”, de wereldverbeteraars, en de machtigen bij/van de nieuwe wereldorde, Multinationals, Banken, Verzekeringsmaatschappijen, inclusief de Zorgverzekeraars en het management in het algemeen, alsook de menselijke hartstochten, machtsbegeerte, roemzucht, eigenbelang, wraakgierigheid én de eeuwige hunkering naar bevrijding waarbij impliciet een verbeterende wereld wordt bedoeld, geeft een Aporie. ( Onvermogen tot een volledig begrip en besluiteloosheid)

In het boek van Jim Marrs, “Regeren vanuit het Duister”, staat op bladzijde 130 het volgende:” Lieden die de moord op Kennedy onderzoeken, beginnen steeds meer te geloven dat zijn oppositie tegen de agenda van “Globalisten” wellicht een belangrijke rol gespeeld heeft bij zijn raadselachtige dood.” Er dus een duidelijk vermoeden, geen bewijs………. hoewel de aanwijzingen mogelijk wel duidelijk zijn.

In dit licht van de redenering is dus de soevereiniteit van Landen essentieel om de activisten de identificeren omdat ook activisten van buiten  het betreffende land  onmiddellijk na hun acties te verdwijnen.
De “Europese Unie” is een zéér slecht experiment gebleken en heeft beslist geen “Unie van Landen” bewerkstelligd. De Euro- munt wordt als een “dwangmunt” gezien, en door Mario Draghi van de ECB, is uitgebuit ,door schulden/obligaties op te kopen van Zuidelijke landen waarbij de Noordelijke Landen dat financieren. Immers: de schulden van de Zuidelijke Landen, Portugal, Spanje, Griekenland, aan Duitsland én Nederland, zijn gigantisch. Alleen fantasten denken dat die schulden terug zullen worden betaald. Zie boven bij ***) De Zuidelijke Centrale Banken zijn aan Duitsland  € 365.000.000.000,- schuldig en aan Nederland € 102.000.000.000,–.

We zien dus dat in alle segmenten van de samenleving, in Europa, de verdwazing heftig toeslaat en in alle vormen zich manifesteren waaraan de Media,  in de ruimste zin,  zeker ook  schuldig is.
Nu de immigratie een enorme druk op de autochtone bevolking binnen Europa legt, zal  de tegenstand groeien, én omdat de integratie van Immigranten niet van de grond komt. Er ontstaan dus verschillende culturen die “NIET VERENIGBAAR ZIJN” binnen Europa.
De dreiging vanuit het moslim- kamp, de Jihadi’s, is voor de Europese bevolking uiterst frustrerend, waarbij de onzekerheid, ter zake de veiligheid, psychisch belastend is en zelfs “uitputtend” van aard is.

Dat bestuurders in Europa te veel ambities hebben én die ambities geen enkele kennis vertegenwoordigd, omtrent de demografische diversiteit, die ambities in het land ‘Utopia” thuis horen of bij de “Abderieten,” de onnozelen. Incompetentie is dominant.
Er wordt alleen gedacht in termen van “Europese Eenheid” én economische mogelijkheden: “De handel”, ongeacht de consequenties voor de afzonderlijke landen.
Economisch megalomane projecten, dewelke vaak berusten op nepotisme, waarbij lobbyisten “bestuurlijk” naar Brussel gestuurd zijn,  de meest fantasierijke projecten opgezet om te kunnen scoren.
De landen met een “vertegenwoordigende” democratie, zijn langzaam maar zeker hun democratische rechten kwijt, door onzinnig bestuurlijke beslissingen, zowel in Europa, Brussel, als wel in de afzonderlijke landen binnen Europa. De “segregatie ” is een feit, in tegenstelling tot de doelstelling van een gezonde Europese Unie.

Daardoor wordt de bevolking achterdochtig en zijn de complotdenkers op hun best. Wijlen Prof dr. Bob Smalhout schreef op 6 oktober 2013 een column met de aanhef: ” Is Nederland Gek geworden? “ Hij schreef: “Overigens heeft niemand aandacht geschonken aan het feit dat niet westerse immigranten, die hier onderdak, uitkeringen, bescherming en werk hebben gekregen, thans felle kritiek leveren op het land dat zijn grenzen voor hen openstelde.” ( ook in 2013 was er dus bezorgdheid over de doelstellingen van immigranten: immers: waarom kritiek  van immigranten op hun gastheer?)
De impliciete betekenis is dus, dat immigranten/gelukzoekers volledig LAK hebben aan hun gastland.  “De invasie van bezorgdheid is dus terecht” omdat immigranten inmiddels hebben bewezen zich  niets aan te trekken van landelijke wetgeving. ”

De tegenstand van Links, op de wat meer conservatieve stroming, is van dien aard dat er kan worden gesproken van “ Psychastenie”, een lichte vorm van krankzinnigheid, ook omdat de eenzijdigheid bij  activisten per definitie er  een psychische  stoornis mogelijk is.  Immers: de aanslagen van moslim- extremisten, in Londen, Parijs, Brussel en Madrid, waarbij toch enkel honderden mensen omkwamen, geen enkel effect heeft gehad op de attitude, de houding,  van linkse activisten om de wat meer conservatieve stroming, van het behoud, tegemoet te komen. De  “autochtone” bevolking” is door  immigranten op een zéér gewelddadige manier aangevallen. Dat de bevolking dit onacceptabel vindt, én hun zorgen kenbaar maakt door middel van geschrift én in de media, onderstreept dat de “invasie van bezorgdheid” van een duidelijke basis is voorzien.

De politieke tegenstand, alsook de valse beschuldigingen van racisme, dewelke Marine Le Pen in Frankrijk ,moet incasseren en de tegenstand die drs  Geert Wilders en mr dr.  Thierry Baudet op zich af ziet komen, ook door toedoen van een Minister, is in overeenstemming met wat de strekking van dit artikel aangeeft. Dat “Het Vlaams Belang” in België, in een positie werd gedrukt van een “Cordon Sanitaire”, opdat die partij niet aan deelneming van regeren toekwam, is ongelooflijk ondemocratische van aard. Immers: valse beschuldigen zijn VALS en dus crimineel van karakter.
Ik uit dan ook, net als velen mét mij, een diepe bezorgdheid.

Het onbegrip bij zogenaamde “intelligente” politici is totaal. De huidige politici, zowel in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal zijn zo bezeten van hun gelijk, alsook de bij hen zeker ontbrekende “cogitatie”,  ( het nadenken, het overdenken van)  dat deze politici, mijns inziens, ongelooflijk ver buiten  de realiteit leven. De uitspraak van dr. Angela Merkel, ‘Wir Schaffen Das”, is het bewijs dat zij én geen enkele kennis bezit  van de demografische diversiteit, én de consequenties van haar handelen niet heeft kunnen of willen overzien.  Een goed bestuur eist een” Conditio sine qua non” van nadenken en overdenken.
De zogenaamde “Intelligente wetenschapper”  is  gewoon een “betweter gebleken”, waarbij zij haar moederlijke gevoelens niet kon bedwingen. De mogelijk te hoge” eigendunk” laat ik even buiten beschouwing. Maar wat wel duidelijk is,  is dat Frau   Dr. Angela Merkel de “roep van onbegrijpelijkheid”  over haar politieke carrière heeft.  Immers: zij had MOETEN weten dat een beslissing over mensen, van wie zij NIET weet hoe zij leven, denken en geloven én de ambities van immigranten en/of gelukzoekers, wat de consequenties zouden zijn, indien die mensen in grote getale naar Duitsland zouden komen en deze zich  wel of niet `zouden kunnen conformeren” met de Duitse bevolking. Ook al zou zij onder grote politieke druk die beslissing hebben genomen, dan nog zou ze óf moeten aftreden óf melden wat de consequenties zouden kunnen zijn ALS zij vóór die beslissing goed was geïnformeerd en het niet eens zou zijn met het partij- beleid: moslims zijn GEEN geloofsgenoten.

Nu de Franse President, Emanuel Macron, met haar mee loopt ,geeft dat een diepe bezorgdheid over de afloop. Leiderschap bestaat kennelijk niet meer. De Invasie van bezorgdheid zal zeker toenemen, en mogelijk zelfs agressief van aard worden, als politici het huidige beleid continueren.
De demografische segregatie is nu al een HARD gegeven, alleen de verhoudingen in getal zal nog enige tijd de vrede bewaren, maar een burgeroorlog lijkt ONAFWENDBAAR. Ook die onafwendbaarheid van een  burgeroorlog  geeft een zéér diepe bezorgdheid. En dan te bedenken dat dit alles, de mogelijke burgeroorlog, een  gevolg is  van fantasie, onkunde en ziekelijke ambities,  én uit de koker  komt van politici.
23 februari 2018.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , , . Bookmark de permalink.