Is Nederland een Vazalstaat en de Democratie is op de afvalbult gelegd?

Leven we in een democratie dat in feite een illusie is?
Of, is Nederland inmiddels een vazalstaat?

Mr. Drs. Joop Wijn, ( was staatssecretaris van financiën) ,  begint zijn nieuwsbrief, van 25 maart 2005 als volgt:

“Het gedrag van de P.v.d.A. in de eerste kamer wil ik betitelen als democratisch gelegitimeerd   misbruik van macht”.

Het betrof de tegenstem van de P.v.d.A. om de kroonbenoeming van de burgemeester uit de grondwet halen, waar die partij overigens eerst vóór was. Als een partij, door een staatssecretaris van “machtsmisbruik” wordt beschuldigd dan bekruipt mij het gevoel dat er slechts een spelletje met de democratie is gespeeld, in dit geval  ten  faveure van de P.v.d.A. door middel van opportunistische partijpolitiek. Het landsbelang is daarbij op de achtergrond geschoven. Bestuurlijke vernieuwing is dus een spelletje geworden. Kennelijk heeft de P.v.d.A.  veel macht in gemeenteraden en wil ze deze macht  behouden, ongeacht de consequenties en / of die bestuurlijke vernieuwing voor de burger ook zinvol is, en de afstand tussen burger en bestuur verkleind  moet worden.

“Is er dan toch een onontwarbare kluwen ontstaan tussen politiek en bestuur, tussen controleurs en gecontroleerde”. Aldus  Gerard van Westerloo in een artikel in NRC van begin mei 2002. Ik moet het beamen.  De democratie in Nederland is kennelijk slechts “spielerei” of “badinage”. De ambtelijke Koninkrijkjes zijn kennelijk  zo talrijk dat ik me soms in de Middeleeuwen waan. Prof. Dr.   B. Tromp, politicoloog, en lid van de P.v.d. A.,  ziet de crisis naderen.”De politieke partij is een netwerk van mensen die elkaar kennen en ondersteunen. Van democratie is geen sprake.” ( Sic.)

De mij beschikbare woorden boeken zeggen over democratie het volgende: “Democratie: “heerschappij des volks; volksregering, staatsvorm waarbij het gehele volk invloed op het staatsbestuur en gelijke rechten en plichten en gewaarborgde vrijheden heeft”. ( Vreemde woordentolk). Van Dale, Woordenboek der Nederlandse taal  interpreteert “Democratie” als volgt: “Staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen”.  en mijn Encyclopedie van Winkler Prins zegt het zo: “Democratie”: een  Staats- of organisatievorm waarbij NIET individuen of groepen, maar de gehele er bij  betrokken populatie aan de collectieve besluitvorming deelneemt.”.

De omschrijvingen zijn duidelijk. Als de Nederlandse politieke situatie in geen van de hierboven genoemde omschrijvingen past,  dan “rotzooit” men dus  maar wat aan en zal het opportunisme hoogtij vieren.

De P.v.d. A. denkt  mogelijk volgens  communistische opvattingen.  Daar spreekt men over “Volksdemocratie” met één enkele communistisch partij. (Pure opportunisme en volksverlakkerij.)

Het socialisme wenst een klasseloze maatschappij en afschaffing of beperking van particuliere eigendom van productiemiddelen, en, uiteraard met behoud van macht, maar de salarissen van sociaal democratische bestuurders zijn geschoeid liberale leest. Hypocrisie op zijn best. Gewoon huichelaars dus.

Dus, we zien het. De P.v.d.A.  heeft haar sociaal democratische veren nog niet afgeschud. Het uitleggen van de woorden ” Sociaal Democratie” is niet meer nodig: het is een pleonasme van Communisme. Ongehoorzaamheid is bij de P.v.d.A in zwang, dat heeft de discussie tussen minister Kamp (VVD) en Asscher, (P.v.d.A) wethouder te Amsterdam, ter zake de uitgeprocedeerde kinderen die een stage- plaatst wilden en Kamp de jongens als uitgeprocedeerde asielzoekers wenst uit te zitten en dus niet mogen werken. Asscher wilde dat nu juist wel. Hij vond dat jongens een stage-plaats moesten krijgen na hun opleiding. Hier heeft dus heel duidelijk de tweestrijd tussen P.v.d.A en de VVD plaats gevonden. Prof. Dr. Ankersmit uit Groningen zegt: “De politiek is naar de periferie verdreven. De “Democratie als zodanig,  is niet meer te erkennen.”  De Periferie is dus gelijk aan ” lokale koninkrijkjes” die plaatselijk de lakens uitdeelt en derhalve het Centraal Gezag in Den Haag buiten het politieke machtsveld plaatst. Wethouder Asscher, profiteerde hier van. Ik vind dat van Asscher onbehoorlijk bestuur omdat de kosten altijd voor de belastingbetaler zijn. Daaraan heeft Asscher beslist geen boodschap. Een partij-politieke dogma is kennelijk belangrijker dat de constitutionele democratie! Een interpretatie van wat democratie inhoudt door een bestuurder in de periferie: Amsterdam, het Koninkrijk Asscher

Heeft zich er een scala van  ambtelijke en semi- ambtelijke, zelfstandige dan wel semi- zelfstandige adviescolleges, bestuursorganen  ontwikkeld in Nederland die een  ruime beslissingsbevoegdheid hebben. Deze organen onttrekken zich aan een democratische controle en hun besturen zijn rijkelijk gevuld met politici en ex-politici die uit de gelederen van de P.v.d.A. komen?

Is het Binnenhof nog slechts een stempelpost geworden die weinig anders doet dan formeel bekrachtigen wat elders is besloten? Het verkrachten van de Democratie door een aanhanger van het monisme?  De lokale-, Gemeentelijke bestuurders zijn dus de “Optimaten”?

Of, is een en ander het gevolg van de op ons af stormende “globalisering”? Of lijdt Nederland aan constitutioneel conformisme, en probeert iedere partij zich staande te houden en een plaats te veroveren binnen Europa en in Nederland de machtsposities wenst de consolideren?

Is de Democratie in Nederland een gelopen race, of is er nu een tussenfase in de aanloop naar een Amerikaans  (economisch) democratisch model?

Als de politieke partijen in Nederland geen weerstand kunnen bieden tegen het oprukkende, met politieke druk,  “Amerikaanse globaliseringsproces”, dan heeft Nederland afgedaan als zelfstandige staat. In dat geval zeg ik het vertrouwen in de Nederlandse Democratische rechtstaat op. Nederland is dan nog slechts een Vazalstaat en daarin is het slecht leven. Amerika dreigde voor Europese burgers een visumplicht bij en bezoek aan Amerika als Europa niet wil voldoen aan criteria die Amerika stelt, ten aanzien van het nieuwe paspoort. (Persoonsherkenning d.m.v. gezichtskenmerken en vingerafdrukken).  Dat  is onacceptabel. Ex  Minister Donner is toen gezwicht voor Amerikaanse druk en wenst zelfs een databank.  Tenzij de P.v.d.A. zich sterk maakt  tegen de groeiende invloed van Amerika, uiteraard in Europees verband zal  ook de P.v.d.A. het proces van ontbinding niet kunnen tegen houden: hun tegenstem in de eerste kamer ten spijt. De tegenstem in de eerste kamer van de P.v.d.A. is een stuiptrekking  als symptoom, maar er is nog geen echte diagnose  gesteld. Actoren met invloed onder de paraplu  van  de P.v.d.A. zijn vooralsnog door hen veilig gesteld.  Politiek bewuste burgers zullen Nederland misschien nog kunnen redden zonder de P.v.d.A. De Nederlandse politiek is in ernstige verwarring en dat concludeer ik niet alleen. Het proces tot consolidatie van bestuursstructuren is in gang gezet nu iedereen de hete adem van Brussel begint te voelen. De burger krijgt de hoge rekening. Die rekening is inmiddels aangekomen bij de burger op de deurmat in de vorm van hogere belastingen en de kredietcrisis in 2008 en de economische crisis de nu het gevolg daarvan is blijkt de chaos nog groter is dan ik al dacht.

De schulden, zowel de Staatsschuld als ook de uit de hand gelopen particuliere schulden, zijn te  hard gestegen en vele Mediterrane landen -, Griekenland, Italië, Spanje en Portugal,- hangen nu aan het financiële infuus van de Noordelijke landen, waaronder Nederland. De Democratische Constitutionele beginselen zijn op de puinhoop van  het afval van de “oligarchen” geplaatst en daarvoor in de plaatst is  een ambtelijk regelregen over de burger uitgestort en een politiek van “Brood en Spelen”  opnieuw geïntroduceerd, in de hoop dat “het volk” het Hedonisme zal aanbidden en het ambtelijke clubje van ” The Old Boys ” ,  dat de consolidatieprocessen mogelijk heeft gemaakt,  met rust laat.  Zie s.v.p. ook het artikel ” Fantasten in Functie”. Dat de armoede toeneemt is een “bijkomende schade” door morbide ambities om de Euro- Unie in stand te houden.  In de uitzending van “Tegenlicht”, van 2 januari 2013: “Het brein van de bankier”, waarbij een neuro-psycholoog de opmerking maakte dat vele bankiers in Amerika gewoon “psychopath’s” zijn. Dus, Europa is afhankelijk van psychopaten?  Dat is wel even slikken, maar onaanvaardbaar. Dat in Amerika de democratie ook op de afvalbult is gezet is nu duidelijk en is de situatie in Europa nu analoog met die in Amerika?

A.R. Girbes sr.
4 april 2005. Bijgewerkt op 16 juli 2012. 3 januari 2013.

Dit bericht is geplaatst in Column met de tags , , . Bookmark de permalink.