Koninklijke Boeven en Aaseters

Koning, Koningen, Koninklijk, boeven en Aaseters

Bij het lezen van de biografie over Lodewijk de XIV kom ik de diep menselijke trekjes  tegen die niet te onderscheiden zijn van de andere, niet Koninklijke medemens. Wat me wel opvalt,  is  het gemak van de vanzelfsprekendheid van de uitzonderingspositie en de plaats die een “Koning” inneemt in de maatschappelijke rangorde en de macht die daarmede kennelijk inherent blijkt. Daarnaast is zijn geloof in een Goddelijke roeping natuurlijk een grootheidswaan maar het sterkte hem mogelijk daarmee zijn macht een richting te geven.

Dat een Kardinaal (Mazarin) in feite Frankrijk regeerde is een bewijs dat “het geloof” kennelijk meer een leefwijze was dan een geloof,  zoals wij dat nu hier kennen in de westerse wereld. In dit verband zie ik de islamitische gemeenschap nu dezelfde trekjes vertonen als in de tijd van Lodewijk XIV. Dus politiek en geloof onder één noemer. Geloof en politiek dienen onder alle omstandigheden gescheiden te zijn omdat hegemonie van ongeacht welk geloof nu onacceptabel is in West-Europa. In Frankrijk heeft men het Laïcistisch concept.

In ieder geval is het “historisch” bewezen dat een “Rangorde” een menselijke eigenschap is, net zoals dat bij dieren voor komt. Bij de “primaten” is het, na onderzoek, duidelijk komen vast te staan een rangorde onmisbaar is om het groepsverband in stand te houden en de dominantie van een mannetje tot een bepaalde tijd wordt geaccepteerd. Een rangorde is dus een natuurlijk fenomeen en heeft dus een inhoudelijke functie.

Wij kunnen dus stellen dat een dominant mannetje bij de primaten een Koning is.

Ik geef toe dat mijn redenering wel heel eenvoudig van opzet blijkt te zijn. Niettegenstaande is dus, kennelijk, een rangorde noodzakelijk.( Een “kastenstelsel” zoals in India kennen we binnen  Europa gelukkig niet. Ik juich echter niet te vroeg. De armoede in Europa groeit enorm zodat een “onderlaag” steeds minder kansen tot ontplooiing zal krijgen binnen het maatschappelijke systeem zoals dat in India het geval is)

Bij de mens is een rangorde natuurlijk veel ingewikkelder. Allerlei menselijk eigenschappen spelen een rol en die eigenschappen worden gebruikt voor eigen welzijn en vaak is een ziekelijk opportunistische persoon ook dominant en door de natuur “begiftigd” met intellect. en daarmede een bepaalde vorm van leiderschap- of dominantie- (soms) afdwingt.

Psychologische aspecten waren de pijlers – onder andere de angst – en de afhankelijkheidspolitiek  die  Koningen en Kardinalen creëerden,  waarbij de macht lag, tot een spel  met opportunistische beweegredenen. De bevolking had dus bijna altijd te maken met een elite die “elkaar de bal toespeelden”.  Het is nu een  “The Old Boys Phylosophical Sociëty”. De naam is anders, meer niet, maar het eufemismen in het karakter van de woorden verklaart alles.

Het huidige partijpolitieke stelsel is in de praktijk ondemocratisch omdat het lidmaatschap van een partij een voorwaarde blijkt te zijn om voor een publieke functie in aanmerking te kunnen komen: dus nepotisme is ook  een historisch feit. Immers: Ook in de tijd van Lodewijk, waar het analfabetisme gemeengoed was, werd de bevolking in een afhankelijkheidssituatie gedumpt. Napoleon heeft toch ook een nieuwe adel in 1802 opgericht dat “het Legioen van Eer” werd  genoemd en daarmede  dit Legioen aan zich wist te binden?

Protest tegen zakkenvullende eurocraten.

Uit de uitermate schokkende televisie-uitzending ‘Ter zake” (Canvas, België) van dinsdag 24 juli 2012 is gebleken dat eurocraten op een schandalige manier hun zakken lopen te vullen. Zo verdient een eurocommissaris inclusief woonvergoeding en representatiekosten maar liefst 27.318 euro per maand. Een afgetreden eurocommissaris ontvangt drie jaar lang een uittredingsvergoeding van 8.200 euro per maand en zonder onder ooit pensioenpremie afgedragen te hebben en ontvangt een gepensioneerde eurocommissaris 4717 euro per maand. Beginnende jonge ambtenaren bij de EU toucheren 4.676 euro netto per maand. Hun netto salaris is hoger dan hun bruto salaris? Rara hoe kan dat?  Een Europarlementariër komt totaal op 13.500 euro per maand. Zeer schokkend daarbij is dat een groot deel van de Europarlementariërs nog een vermogen (100.000 euro in het voorbeeld van de uitzending) bijverdient aan nevenfuncties, waarbij sprake kan zijn van ernstige belangenverstrengeling. De PVV zegt: “geen cent van Nederland meer naar Brussel zolang deze perverse zakkenvullerij voortduurt!” Dat de aaseters in Brussel het de heer Geert  Wilders politiek moeilijk willen maken is nu duidelijk geworden. De afkeer van de ambtenaren van Brussel zal sterker worden omdat schaamteloosheid eigenlijk gewoon moet worden vertaald in “profiteurs”. Schandelijke profiteurs denk ik zo.

Dus in 2012 is de” situatie”, in bestuurlijke zin, nog net zo als in de tijd van Lodewijk XIV.

Napoleon wist ook al dat een “slecht mens een goede soldaat kon zijn”.  De leerstoel  “psychologie”  bestond in de tijd van Napoleon nog niet maar hij maakte wel gebruik van  zijn “wetenschap” dat beter als “mensenkennis” kan worden omschreven.

Napoleon was, volgens de geschiedschrijving, heel intelligent. Lodewijk XIV  was daarentegen geen intelligente “bolleboos” maar andere eigenschappen hebben hem toch de macht laten behouden die hij in feite als kind kreeg “toegewezen” bij erfopvolging.

Wat ook opvalt in de biografie, dat  Lodewijk XIV een genoegdoening eiste omdat een bruidsschat uitbleef, gewoon een oorlog is begonnen. (De Devolutieoorlog) Kennelijk was het toen heel normaal dat een deel het volk gewoon hun leven waagschaal stelde voor de Koning, ook als wat die Koning een grote onbenul en slechts met die oorlog om opportunistische reden omdat hij bepaalde “goederen” niet kreeg. (Het Devolutierecht werd gebruikt als voorwendsel voor de Devolutieoorlog)

Dat Lodewijk XIV ook mee ging op veldtochten doet mij hartelijk lachen. Waarom? Omdat een verwend kind zonder opleiding in de krijgskunde is aangewezen op en afhankelijk van zijn generaals. De geschiedschrijving zal ook zijn fantasten wel hebben. Tomeloze ambitie van een “Koning” houdt niet veel goeds in. Realiteit werd zeker wel eens verward met megalomane fantasie en daardoor zijn mislukkingen voorspelbaar.

De “levensstijl” van  Lodewijk XIV was, volgens historici, zo doordenkt met een persoonlijk gewin dat dát een zekere vijandschap van velen wel moest uitlokken.

Zijn zelfingenomenheid moet absoluut pathologisch zijn geweest. Als hij zich een “plaatsvervanger van God op aarde” waande dan was hij, naar mijn overtuiging, diep gestoord. Mogelijk is het woord waanidee beter op zijn plaats.

Kennelijk is realiteitszin voor een select aantal mensen weggelegd, ook in de tijd waarin Lodewijk XIV leefde. Er werden onrechtvaardige belastingen geheven. De adel betaalde vrijwel niets en er was een corrupt systeem en “het volk” had bijna niets te eten. De Hongerwinter van 1709 had de bevolking gedecimeerd. Was de adel en de machthebbers, waaronder de geestelijkheid, gewoon een stel boeven?

De aaseters, de opstandige parlementariërs en de “Adel” wilden niets weten van hervormingen. Ach, het is “historisch gezien” wel leuk en de vergelijkingen met de huidige samenleving zijn aardig als leesvoer voor een column. Aaseters, betweters die alles willen regelen zijn naast het huidige “management” in 2012, een Kafkaiaans model. Ze willen ook gewoon macht en een mooi leventje.

Ook macht is dus een fenomeen die nog steeds niet (2012) onder controle is, ondanks een parlementair stelsel dat democratische constitutionele beginselen zou moeten respecteren. Partijbelangen hebben anno 2012 nog steeds de overhand. Dat is in feite abject en zeker ondemocratisch.

De  “waan van de dag” is ook nu een heet hangijzer bij het politieke spelletje in Nederland/Europa. De gemiddelde schoolopleiding bij “het volk” is nu veel beter dan in de tijd van  Lodewijk XIV zodat democratische beginselen een betere kans zouden moeten hebben. Maar, de mens verandert niet, ondanks een betere communicatie en betere informatie. Met het “brood en spelen” beleid houdt de “oligarchen” aan de macht en door de consolidatieprocessen die ook op ambtelijk niveau is doorgevoerd en zich uit door bureaucratie en regeldrift, is algemeen bekend.

Natuurlijk heeft Lodewijk XIV ook goede beslissingen genomen, hoewel  Lodewijks autoritair centralisme in de Godsdienstig- kerkelijke politiek daarvan een onderdeel was. De gewetenloze vervolging van “Hugenoten”, na de opheffing van “het Edict van Nantes” was kenmerkend voor Lodewijks totalitair denken.

Wat  ik tot nu toe onvermeld heb gelaten is de macht die religieuze leiders hadden en hoe daarmede is omgegaan. Ze hadden een netwerk van spionnen (Mouches en Moutons)  en dat was noodzakelijk om hun macht te versterken of te consolideren.

Nu zijn er netwerken van inlichtingendiensten, o.a. de A.I.V.D. Tegenwoordig hebben spionnen en de inlichtingendiensten de beschikking over uiterst verfijnde afluisterapparatuur en zijn er methoden ontwikkeld die de “bevolking” onder de duim moeten houden. Daar is dus niets “Koninklijk” aan. Gewoon de domme macht binnen een systeem  van een klein groepje, de Oligarchen, heeft zeker een vergelijking in Lodewijk’ s periode, want die groep wil gewoon een mooi leventje kunnen lijden. Natuurlijk ten koste van de bevolking. Er is nog steeds geen nieuws. Het huidige bureaucratische systeem is een bewijs van de consolidatie binnen een democratie waarmee de bevolking op “afstand” wordt gehouden door ambtelijke bastions. Het bureaucratisme, dat formalisme veroorzaakt, is een middel om de afhankelijkheid van het bureaucratische systeem te waarborgen en dat de verworven posities niet worden gestoord. ( Het is echt 2012) Het Europees Parlement is ook nu al log bureaucratisch monster. De leden en parlementariërs die uit de Zuidelijke landen komen zijn er met corruptie en vriendjespolitiek opgegroeid. Frankrijk heeft nog 101 departementen waar  ook nog een “Gouverneur”  de scepter zwaait.Er zijn in Frankrijk 342 Arrondissementen en 4036 Cartons (**) en 36.680 Communes(*). In feite zijn het allemaal “Koninkrijkjes”. Vertegenwoordigers van Frankrijk zullen ook die gewoonte in het Europese parlement willen uitdragen. Zo te zien is de diversiteit van bestuurlijke organen binnen Europa een barrière van  onmogelijkheid om tot een politieke consensus te komen. Wat overblijft is dus de economische samenwerking waar Brussel nu een wig in wil slaan om ook economisch bestuurlijke  macht naar zich toe te halen en daardoor de onderlinge staten van hun bestuurlijke machts-organen wil ontdoen door deze machteloos te maken. Dat is n.m.m. onaanvaardbaar. Allemaal de ambities als die van Lodewijk XIV. De argumenten zijn wel anders geformuleerd maar in essentie is het aan die tijd  gelijk maar  ook ondemocratisch. Het woord “Democratie” kende Lodewijk XIV ook niet. Nu is de Democratie kennelijk een zieke grap om de verkiezingen mogelijk te maken dat nog een beetje op een Democratie moet lijken.

Wat wel gezegd moet worden, is dat er prachtige schilderijen uit de tijd van Lodewijk XIX zijn overgebleven. Gelukkig hadden de late middeleeuwen geniale kunstenaars waarvan we nog steeds profiteren. De toeristenindustrie bloeit dankzij die geniale kunstenaars uit vroegere eeuwen. Prachtige steden, zoals Barcelona, Brussel, Antwerpen,  Brugge, Venetië en Rome zijn daarvan een voorbeeld. Natuurlijk mag ik Amsterdam, met zijn prachtige grachtenhuizen, niet vergeten.

Nu  is er een macht bijgekomen. “De economische macht”, (de vierde macht) welke macht nu eigen wetmatigheden heeft en aan niemand enige verantwoording aflegt. Nu telt de “vrije marktwerking” zonder een moraalfilosofie. Dat is desastreus in zijn uitwerking zoals we hebben gezien en gemerkt, dat zich openbaarde in een “kredietcrisis” 2008/9. Velen zagen hun spaarcenten  verdampen bij banken en/of pensioenfondsen  Het is, naar mijn mening, de grootste bankroof van alle tijden. Lodewijk XIV had het niet beter kunnen doen. Waarom worden die “bankrovers” niet vervolg? Waarom is Dr. Wellink, voormalig president van de De Nederlandse Bank  nog lang in functie gebleven?

Lodewijk XIV was zeker niet de beste in zijn morele overwegingen want ook hij legde kennelijk aan niemand verantwoording af. Hij had immers een goddelijke roeping. Hij hielt van oorlog en dat hij dat bekende op zijn sterfbed. (J’amais trop la guerre)

Het is dus ingewikkelder geworden in de 21-e eeuw. De burger, althans in Nederland, zal niet van de honger sterven, maar politiek gezien wordt de burger nog steeds als een stuk onbenul behandeld en dat was in de tijd van Lodewijk XIV ook al zo. Maar, nu zijn velen ook nog hun spaargeld kwijt. ( Onder Koningin Beatrix von Amsbergh- von Lippe Biesterfeld  is dat mogelijk gebleken, maar ik zal haar niets verwijten omdat zij niet de macht heeft die Lodewijk XIV wel had en religieuze leiders nu niet delen in de politieke macht. Koningin Beatrix is een zorgzame vrouw die, naar mijn mening heel erg lijdt onder het feit dat haar zoon, prins Friso, door een skiongeluk, nu in coma ligt).

Maar de aaseters zijn gebleven. De naam is anders, meer niet. Dat ook de aarde is geplunderd van haar rijkdommen in de tijd van Lodewijk XIV is kennelijk niet zo desastreus geweest zoals dat tegenwoordig het geval is. De aarde wordt nu vergiftigd en vernietigd door dezelfde drang en ambitie die Lodewijk had, maar nu is de vernietiging van de aarde bijna onomkeerbaar. Lodewijk en Napoleon waren eigenlijk nog “lieve jongetjes” in vergelijking met de huidige machthebbers, de oligarchen.  Want, ze werden aanbeden, ondanks de opportunistische waanzin, dat niet door het volk werd begrepen en, velen waren afhankelijk van “des Konings nukken  en des Keizers bevel” : de aaseters en hielenlikkers.

De aaseters zijn er nog steeds en de vierde macht heeft ook geen moraalfilosofie maar wel tomeloze ambitie dat zich uit in “globalisering” maar in feite de factor is die vernietiging van de aarde bespoedigd. In de tijd van Lodewijk XIV was er nog genoeg vis en nu met uitsterven wordt bedreigd. Wie is nu de grootste boef? Macht, geld, seks, angst en religie zijn drijfveren in de politiek, maar in een constitutionele democratie er uit gefilterd moeten worden om zuiverheid en een echte democratie te waarborgen. De mens met zijn gebrek aan bevattingsvermogen, gezien in het licht van het “universum”, is “de mensheid dom, zo dom”. ( Citaat: Wouter van Dieren)

“Tegen domheid strijden zelfs goden vergeefs”. (Friedrich Schiller 1759-1805) De mens blijft gewoon een mens, ook in 2012. Maar……. “Donum exitiale Minervae “: het dodelijke geschenk van Minerva……….  het paard van Troje,  is in huis gehaald met naïeve politieke ambities, waardoor de macht voor een deel naar Brussel is gegaan en derhalve de parlementariërs nu een kostelijk loon opeisen. De aaseters van Brussel dus in 2012 hebben de naïevelingen van Nederland volledig in hun macht. Af en toe een kreet van Manuel Barroso, van Rompuy en Draghi en de bevestiging van Lagarde en iedereen is weer rustig, de beleggers incluis. En, in Amerika lachen ze zich “te barsten over zoveel naïviteit”. 

A.R. Girbes Sr.
Odoorn
15 juli 2009 en bijgewerkt op 3 augustus 2012.(*) Wikipedia.(**) Cartons zijn zoiets als de deelraden in Amsterdam.

Dit bericht is geplaatst in Column. Bookmark de permalink.