Liegen en bedriegen en feiten ontkennen met een drogreden.

Liegen, en bedriegen en/of feiten ontkennen met een drogreden.
Nu Henk Brouwer, directeur van de Nederlandse bank, (2005) toegeeft dat de gulden ongeveer tien procent ( 10%) lager de euro is ingegaan, en dat de koers van de euro ongeveer twee en niet 2,20371 zou moeten bedragen, is het nu duidelijk dat de omwisseling niet vlekkeloos is verlopen.
In het verleden is door de ex minister van financiën, drs. Gerrit Zalm ( nu ex  topbestuurder bij de Amro Bank) ontkend dat de prijsverhogingen iets met de “instapkoers ” van 2.20371 naar de Euro te maken had.
De conclusie: “Wie fantaseert en/of wie liegt.? Of, ze liegen allebei?” En, om welke reden?

De mededeling van Henk Brouwer is waarschijnlijk juist, omdat hij zich mogelijk in een politiek en financieel “wespennest” stort. Hij heeft ook de leugen van Gerrit Zalm daarmee bevestigd, die zich nu in alle bochten zal moeten wringen om zijn gelijk te bewijzen, Dat kan hij nu niet meer. Gerrit Zalm is dus mijns inziens,  “insupportabel inciviek”.

De reactie van Gerrit Zalm op TV én via de radio is kennelijk bestemd voor ongeschoolden, die niets weten van economie óf niet logisch kunnen nadenken. Zijn reactie op kritiek is naar mijn mening diep beschamend.

De financiële schade is (mogelijk) enorm bij de bevolking. In 2012 is dat duidelijk geworden omdat ook de kredietcrisis is overgegaan in een economische crisis en de Mediterrane landen er een “puinhoop” van hebben gemaakt met hun begrotingen in Euro’s. Er is in feite gemanipuleerd op een wijze van puur bedrog. De Nederlandse burger heeft honderden miljarden moeten inleveren voor het experiment Europese Unie.

Miljoenen mensen hebben 10% ( of 5%) minder inkomen gekregen na 1 januari 2002 door de onderwaardering van de gulden naar de euro. Om reden van export naar én de schulden van Duitsland, voor een groot deel ontstaan i.v.m. de hereniging met de voormalige DDR, moeten de Nederlanders dat nu voor een deel betalen.
Met de oplopende inflatie in 1999 en de onderwaardering van minimaal 5% zijn de pensioenen, en dus ook de AOW, onder druk komen te staan. Ouderen betalen nu een deel van het gelach.
Dat is onaanvaardbaar, maar, de regeringen, waaronder Gerrit Zalm hebben de Nederlanders gewoon voor een “ fait accompli” gezet. Het is een “duivelse zet” , dat alleen in een dictatuur kan worden verwacht.

Ik noem dit een vorm van bedriegen dat ik nog niet eerder heb meegemaakt. Het is een “symptoom”, dat het turbo- kapitalisme (lees “de multinationals”), hun zin hebben gekregen. Die meedogenloosheid is stuitend. “Rücksichtlosigkeit ist ohne Gnadebrot”. Dit gezegde is de aanwijzing naar een bijna misdadige mentaliteit. De absolute minachting voor de bevolking is hiermede wel aangegeven. Op een weblog lees ik de volgende aanhef, waarvan ik denk dat de betekenis zeker kan worden geprojecteerd op het Nederlands politieke klimaat.
Everything Is A Lie: The Deliberate Intent To Deceive People Is At An All Time High. ( Alles is een leugen. Een weloverwogen bedoeling om de mensen te misleiden op een altijd hoog niveau)

In feite heeft Duitsland de macht in handen gehad. Immers, Nederland is voor een groot deel van Duitsland afhankelijk, ter zake de export naar dat land. In NOVA van 14 mei 2005 probeerde Stef Blok ons gerust te stellen en stelde dat alles naar wens is gegaan.

Het is jammer dat hij dat zo vertelde. Kennelijk zijn de kijkers een stel onwetenden en “wisselkoersen” niet kunnen begrijpen.
Het is heel simpel:
Stel de Gulden op 2.20371 en je hebt dan € 1,– zoals dat nu het geval is.
Bij de uitbetaling van pensioen in euro’s zijn er dus MINDER euro’s nodig om tot de waarde van het eerdere pensioen te komen: immers: STEF BLOK zei dat alles “goed” is gegaan. De interpretatie van “goed” is de sleutel die moet aangeven dat “de burger niets te kort is gekomen”. Maar dat is nu juist de grootste leugen. De suggestie wijst de leugen aan.

Als de gulden op gewoon met de wisselkoers op 2.00 was gezet, dan hebben we dus MEER euro’s van hetzelfde pensioen.
Immers, alle financiële zaken worden nu via de euro voldaan?

Voorbeeld: Pensioen ƒ 4000,- per maand. Bij omwisseling ontvangt de gepensioneerde ; ƒ 4000,– : 2.20371 = € 1815,12. Bij een omwisseling van 2 is dat € 2000, –. De gepensioneerde ontvangt bij een instapkoers van 2.00 € 184,88 MEER per maand. De gepensioneerde krijgt dus NU € 184,88 te weinig. ( De directeur, Henk Brouwer, heeft toegegeven dat “er iets is mis gegaan”: 10% minder dus.

Nu de prijzen van goederen, én bij de horeca, exorbitant zijn gestegen én de gepensioneerde MINDER aan euro’s zal ontvangen, is de verhouding in verlies voor een gepensioneerde groter. Nu wil ik wel duidelijk vermelden dat de hoge prijzen in de horeca nog aan iets anders te wijten is. Namelijk, de bureaucratie is voor zoveel regels verantwoordelijk dat de horeca daar letterlijk stapel gek van wordt en mogelijk gedwongen was haar prijzen aan te passen.
Nu de prijzen zijn aan de Euro zijn aangepast komen de problemen voor een groot deel bij de bevolking terecht.

De armoede neemt nu toe, door en/of mét de toenemende afname van werkgelegenheid, waardoor er méér mensen een beroep zullen doen op het “sociale systeem” en dat staat nu onder enorme druk.
Regeren is vooruit zien. Ik denk dat deze ploeg ministers niet in staat is een duidelijk mega plan te maken om het tij te keren. De invloed van het bedrijfsleven én het aanstormende Amerikaanse “turbokapitalisme” én de wensen van Duitsland, kunnen “ze” ( de regering) n.m.m. NIET weerstaan uit angst de schuld te krijgen, als de export naar Duitsland terug loopt. Dat ook hier de angst een slechte raadgever is blijkt maar weer eens duidelijk.

Het verhaal van Stel Blok, dat bij de kapper één keer knippen ƒ 22, — kost en nu € 10, – lijkt logisch maar deugd niet. Immers De inflatie was 4%. De omwisseling van de gulden naar de euro 2.20371 is als volgt: “de kapper wordt 4% duurder door inflatie plus het goedkoper ( 10%) inwisselen van de gulden voor 2,20371. 110,371% plus 4% = 114,371% x ƒ 22. — : 100 = ƒ 25,16. Nu het omwisselbedrag 2.20371 is geworden blijkt dat de prijs nu is € 11,41. Dus we zijn heerlijk belazerd”. € 11,41 – € 0,39 ( de inflatie) = € 11.02.

Excl. inflatie. Immers: ƒ 1, — = € 0,453. 22 x € 0,453 = € 9,98 plus 4% x € 10, – = € 10,38 plus 10,371% = € 11.45 ( afrondingen daargelaten). Dus de kapper kost ten minste € 1,41 meer dan Stef Blok ons wil wijsmaken. We hebben dus in feite een inflatie van 14,371%. De afgeleiden zijn dan dat de prijzen met ten minste 14,37% verhoogd zijn. De onderwaardering heeft doodeenvoudig een inflatoir karakter.
Economie is geen wetenschap, maar een speculatieve massa- psychologie”.

De VVD is geen volkspartij meer maar heeft openlijk gekozen voor het grootkapitaal, Multi-nationals, Banken, de liberale (volks)gemeenschap ten spijt. Je zou ook kunnen zeggen: “Zalm heeft de inflatie in de hand gewerkt”. Hij zou in het “spel van de onwetende” daarop een beroep kunnen doen.

De heer Prof. Dr. Sweden van Wijnbergen, destijds secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken zegt:
“Mensen met een AOW en een klein pensioen kregen tien procent minder inkomen”*. ( De inflatie van 4% dus niet meegerekend) Zou ook hij ( v. Wijnbergen) nu liegen? Waarom zou Van Wijnbergen liegen? Wat kan hij bereiken om te liegen?

(Hij zou, als lid van de partij van de Arbeid, de VVD-er drs. G. Zalm, de schuld kunnen geven en zijn partij daarmee een dienst bewijzen. Maar, Kok [ P.v.d.A] heeft tezamen met Zalm juist de euro ONGRONDWETTELIJK door onze strot geduwd en aldus zal van Wijnbergen zijn minister president niet afvallen ondanks zijn mededeling dat de gepensioneerde minder Euro’s ontvangt na het omwisselen van de gulden.
Wijlen Prof dr. Wim Duisenberg, { P.v.d.A} als president van de Nederlandse Bank, heeft ook meegewerkt aan de invoering van de Euro).

De prijsverhogingen zijn tóch voor een deel de schuld van de omwisseling” ;1e. het zakenleven wil de schade van de omwisseling op de burger verhalen. 2e. De burger `zal de Euro voorlopig uitgeven alsof het een gulden is (de waardereferentie blijkt niet te werken) en derhalve zal de burger merken dat zijn geld sneller op is. Doordat deze gemakkelijke uitgave van de Euro, werd ontdekt, zijn de prijzen heel snel gestegen.

De gevolgen zijn voor mensen met een pensioen groot. Als men een pensioen had van ƒ 20.000, — per jaar en na de omwisseling zou dat € 10.000, – moeten zijn is dat in werkelijkheid nu lager: ƒ 20.000 : 2.20371 = € 9075, –. Dat is dus ongeveer 10% minder.
De laatste tien jaar heeft de gepensioneerde 10 x € 925, – = € 9250, – minder ontvangen. En, nu de prijzen extra verhoogd zijn, zijn pensioen gerechtigde de dupe. ( De claim die de heer Dessing heeft ingediend bij de staat en de Nederlandse bank is, tenzij de Hoge Raad alsnog anders beslist, moreel gezien juist, maar juridisch onhaalbaar) Er is inmiddels een uitspraak van de rechter. De Heer Dessing is in het ongelijk is gesteld. Ik had ook niet anders verwacht omdat de “instapkoers” en dus de toetreding tot de Euro- Unie legaal is ondanks het bedrog en hele en halve waarheden volgens Prof. B. Smalhout.

Hoe moet je (we) nu dit verlies benoemen? Diefstal, oplichting of de prijs die voordelig is voor de schatkist, en dus legaal en / of het financieringstekort is daardoor verminderd. Een vilein besluit ten koste van de burger. Of, een ambitieuze zet van politici met de inzet de burger te belazeren.

Voormalig minister Dr. Willem Vermeend, stelde in een column in de Telegraaf van 28 mei 2005, het volgende: Inkomsten ƒ 2200,– , kosten levensonderhoud ƒ 880,– en dat is 40% van het inkomen. Bij de omwisseling zou dat eveneens 40% bedragen ook al heeft de burger € 0,45 ontvangen per gulden.
De schade die is ontstaan, aldus de actiegroep “wisselverlies” zou volgens Vermeend “onzinnig” zijn omdat hun redenering onjuist is. Wat Vermeend niet zegt is het feit dat het “inflatoire effect” bij de omwisseling ongeveer 10% is.

(Op 16 juni 2012, schrijft Prof dr. Jaap van Duyn in zijn column: Is de economische groei sinds de introductie van de Euro toegenomen? NEEN, ze is afgenomen., al is dat natuurlijk een gevolg van de kredietcrisis. In de twaalf jaar sinds 1999 [ invoering girale euro] is de economische groei in Nederland gemiddeld 1,6% geweest, in de twaalf jaar daarvoor was de groei meer dan het dubbele, 3,3%.
Is de uitvoer van Nederland naar andere Europese landen sinds de invoering van de euro gestegen? Neen.)
De Euro is dus NIET voordeliger geweest voor Nederland is mijn conclusie en de ambities van betrokken politici zijn  groter geweest dan de waarheid aan kan. En, nu zijn “we” de weg behoorlijk kwijtgeraakt: de ziekelijke moeite om de Euro te redden is vruchteloos, naar mijn mening. Immers: Griekenland vraagt mogelijk alweer om twee jaar uitstel ” om de zaken te kunnen regelen en de voorwaarden opnieuw ter discussie te stellen” is een flagrante schending van de afspraken en Griekenland heeft kennelijk ook begrepen dat de Euro niet het middel is om welvaartsdoelen te bereiken.
Dat Griekenland de Euro- Unie ( mogelijk) zal verlaten geeft, denk ik, een opluchting. Spanje en Portugal ( mogelijk Italië) zal het volgende probleem zijn. En dat is allemaal gekomen door domme ambities, leugens en halve waarheden. Nu Griekenland geografisch een sleutelpositie inneemt zal de Europese Unie, en dus de Europees Centrale Bank als ook de “Internationaal Monetair Fonds”, zeker nog meer krediet verstrekken aan Griekenland ( waaronder de € 5.000.000.000,- van Nederland) met als reden dat anders Rusland en China te veel invloed binnen de NAVO- partner zal kunnen krijgen. Dat Griekenland de schulden nimmer zal kunnen terugbetalen wordt kennelijk voor lief genomen, maar dat Griekenland het chantagemiddel gebruikt is wel duidelijk gebleken.
De “hysterese effecten” zullen rampzalig zijn voor de pensioenen.

Wat is het gevolg van inflatie? Juist, de prijzen vliegen omhoog. En, dat is ook gebeurd. Ook zwijgt hij (Vermeend) over de bestaande pensioenen die op dat moment ongeveer 10% moeten inleveren. Daarnaast erkent hij onmiddellijk, dat producten, door de instapkoers, uit het buitenland 10% voor Nederland goedkoper worden.
Daarmee bewijst hij zijn tegenspraak. Er is dus een knieval gedaan ten gunste van het grootkapitaal die toen dus goederen voor 10% goedkoper konden kopen in het buitenland. Goederen uit het buitenland kunnen bij dezelfde koers alleen maar goedkoper worden als het buitenland zijn prijzen verlaagt. Dat hebben de Duitsers dus NIET gedaan.

Drs G. Zalm en Dr.W. Kok hebben gewoon onze munt ondergewaardeerd met hetzelfde resultaat. Producten zouden bij een instapkoers van 2 ongeveer 10% duurder worden, wat volgens vermeend slecht voor Nederland zou zijn en tot een lagere economische groei leidt. Hoe was het dan toen de gulden nog gewoon een gulden was?
Het is een bar slecht verhaal van Vermeend. En, zouden de producten van 31 december 2001 ineens op 1 januari 2002 10% duurder zijn geworden? Dat zou onverkoopbaar zijn voor wie dan ook en een prijsstop zou te billijken zijn geweest. Door het inflatoire karakter bij de omwisseling is het graaien in de pensioenen een feit met alle gevolgen van dien.
De geldruimte die is ontstaan wilde “men” kennelijk gebruiken ter vermindering van de staatsschuld ( of de multinationals tegemoet komen) en de kosten elimineren die voor de omwisseling zijn gemaakt
Waarom zijn de prijzen gestegen? 1) Omwisselingskosten, 2) Inflatie, 3) Misbruik.

De onwennigheid heeft gezorgd dat grote groepen mensen de Euro als een gulden hebben uitgegeven omdat die hun waardereferentie kwijt waren. Dat er nu veel meer mensen in de financiële problemen zijn gekomen komt door het feit dat dit fenomeen bewust over het hoofd is gezien.
Grootheidswaan, megalomanie, is ook de huidige politici niet vreemd. Het is een bestuursziekte van alle tijden. Volgens (wijlen) de Heer Martin Dessing heeft de eerste kamer niet eens gestemd over de invoering van de euro.”Dr W. Kok en Drs Zalm, ex minister van financiën, hebben de euro gewoon ongrondwettelijk door onze strot geduwd.” Aldus Dessing. Is dat een politieke misdaad?

Ik noem het bedriegen van de bovenste plank en diepe minachting voor de bevolking. Daarnaast, vele bedrijven blijken de omwisseling misbruikt te hebben. En, niet vergeten, de legeskosten bij gemeenten en OzB zijn drastisch verhoogd, zodat de burger op een bijna criminele manier voor het blok is gezet. Als we de column, d.d. 15 januari 2005, van wijlen Prof. Dr. B. Smalhout lezen, dat moet een ieder de schrik om het hart slaan. We zijn dus als een stel onvolwassen en als immatuur ( onrijp) neergezet.
“Het gehele proces is eigenlijk een totalitair staatsoptreden geweest”, aldus Smalhout. Dat onze hoogste gezagsdragers niets tegen deze beschuldiging gedaan hebben, bewijst dat én Prof Smalhout én wijlen Heer Martin Dessing, het gelijk aan hún kant is komen te staan.
Maar gelijk hebben en het gelijk dan ook krijgen, is een soort “contradictio in terminis”. Het gehele grijze vlak van bedrog en leugenachtigheid is kennelijk een juridisch onontgonnen gebied.!  Maar, hoe moet ik de “leugenaars” betitelen?
Liegen en de burger bedriegen door de overheid is: “Anguis latet in herba”.( Er schuilt een adder onder het gras) Kunnen we nu ook stellen dat: wanneer de burger wordt voorgelogen, het een politieke misdaad is, zoals dat in dictaturen het geval is?

Maar de adder onder het gras heeft inmiddels heel hard en fel gebeten.
Politici, het verwijt is aan hun adres, dienen per onmiddellijk de BV Nederland zonder betaling van salaris en / of vergoedingen, te verlaten. Maar ook ik denk dat “The Old Boys Fhilosophy” zijn werk zal doen en de minachting naar de burger geen gevolg krijgt door middel van een sanctie. “men” heeft vroeger heel lang gezocht naar de “rechtvaardiging” van “gezag”, maar van  “de rechtvaardiging”  is niets meer over.
Het partij- politieke kartel, met de daaraan verbonden dogma’s, zoals de zogenaamde “gelijkheid” van de P. Van de Arbeid, heeft haar werk gedaan in opdracht van Brussel en Berlijn.

Ex Minister, drs. G. Zalm, is gewoon onbetrouwbaar. Volgens de encyclopedie Winkler Prins is bedriegen: bedonderen, beduvelen, belazeren, besjoemelen,besodemieteren, iemand knollen voor citroenen verkopen, naaien, oetsen, verlakken, vernachelen, verneuken, verneuriën.
Wat moet er gebeuren als een politicus de boel belazert? Niets dus. Immers: in ieder boek over de Staatsinrichting staat: ” In het recht is de leugen echter in het algemeen niet verboden en ook niet strafbaar gesteld”. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden, nl als de leugen aan een ander – in dit geval de gehele bevolking,- aanwijsbaar nadeel berokkent, wordt in bepaalde voorwaarden de aansprakelijkheid van de leugenaar ter zake van die schade aangenomen. Politici handelen in naam van de kiezer, volgens een rechtssysteem, en aldus heeft liegen betrekking op ” het recht”.
De kiezer heeft recht op eerlijke informatie. En dat is niet gebeurd. Op 12 september 2012 zal de kiezer zijn stem uitbrengen, maar…….. ik heb helaas geen hoop op een goede afloop of er ook een goed kabinet uit voortkomt……. omdat fatalisme, naïviteit en het gezegde -” na ons de zondvloed”- ……. een ingeburgerde politieke ondeugd is geworden.
Het Latijnse gezegde, “Panem et circenses”, (brood en spelen)  de minachting door  politici  van de burger, zal  zeker een rol hebben gespeeld.
De, helaas lang overleden, door mij bewonderde taalkunstenaar en cabaretier, Fons Jansen, zei het zo: “Ze zijn allemaal politiek bewusteloos”. Nu geldt dat ”  Eenoog” in het land der blinden werkelijk Koning is.

A.R. Girbes sr.

12 april 2018.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , . Bookmark de permalink.