“Onze Democratie is duidelijk een zieke grap”.

Is “Onze” democratie echt een zieke grap?
Als ik de titels van  columns én artikelen lees, die mij een eerste indruk moeten  geven over het karakter en de inhoud,   vind ik steeds meer aanwijzingen dat onze “Democratie” een zieke grap is. De politieke verhoudingen blijken beneden ieder peil .  De PVV wordt door het “Establishment” aangevallen en de  argumenten die tegen de PVV worden gebruikt, hebben slechts een opportunistische inhoud. De woorden “nivelleren” en “eerlijk delen” zijn  gedogmatiseerd vanuit  de linker zijde van het politiek spectrum. “Men” beschuldigd  de PVV dat die partij   geen standpunt heeft ter zake “het eerlijk delen”.  De huidige, reeds lang bestaande, politieke partijen, CDA, P.v.d.A. D-66 en ook de VVD, laten hun ware gezicht zien door een bepaalde vorm van metaforisch geklets en de indruk geven dat er een politiek kartel is.
De Heer Wilders heeft het “Catshuis overleg” afgebroken en de VVD beschuldigd Wilders als  nu als een  wegloper. De bezuinigingsmaatregelen die aan de orde zijn blijken op zeer grote tegenstand stuiten, en dat zijn juist die maatregelen welke Wilders niet kon accepteren in  het overleg. Dat Wilders nu andere argumenten hanteert om te bezuinigen, onder andere door de “ontwikkelingssamenwerking” met miljarden te bekorten, is in het verkeerde keelgat geschoten bij het CDA en de P.v.d.A.  Daarnaast wil hij, evenals Dr Stef Blok dat wenst, snijden in het ambtelijke apparaat:Immers: er is een overvloed aan het aantal ambtenaren.  De tegenwerking is onvoorstelbaar agressief  en aldus is de “ziekte in de democratie” zichtbaar geworden. De Koninkrijkjes worden met hand en tand verdedigd en de bureaucratie heeft een ongelooflijke hoeveelheid  ” formalisme” als wapen  ontworpen om  burgers buiten  het politieke spel te houden. Iedere vorm van invloed op de politiek door burgers wordt “uitgewist”.
Onze nationale columnist Wijlen Prof. Dr. B. Smalhout (1) schrijft boven een column: “Hoe gestoord is justitie?” Hij heeft drie columns nodig om ons te vertellen dat Nederland verhuftert op vele niveaus.

(2e) Ik  meende dat de “gematigde invectieven”  een exceptie zou oproepen en dat de reacties overweldigend  zou worden. Ik maak me overigens zeer ernstig bezorgd over het tegendeel. Zou het dan toch waar zijn dat “het grote publiek” dermate verdwaasd, verdoofd en verweesd is,  en liever met een fopspeen in de mond voor de TV zit, zoals dat als scherts  door  cabaretiers van  “Jiskefet”  werkelijk meesterlijk werd neergezet, dan de aanval te kiezen tot zelfbehoud en eigen waarden te verdedigen. Immers: de televisie wordt bediend door “belanghebbenden”, waardoor er een “vals” beeld ontstaat en de berichtgeving mogelijk zelfs  “vals”  kan zijn.

Het brood en spelen beleid, ( Panem et  circenses )  straalt van de TV-buis af om de massa dom én onwetend te houden. Er wordt op gemakzucht ingespeeld en de programma’s hebben het niveau van een “pretpark”. Dat er af en toe een ontspannend programma wordt gepresenteerd is prima, maar het huidige niveau van programma’s is als een  “down and out”,  dat dergelijke programma alleen nog maar voor “maatschappelijke schipbreukelingen” bestemd is.  Goede politieke informatie en duidelijke meningen zijn zeldzaam geworden:  gelukkig zijn er ook  nog enkele goede informatieve programma’s  die mijn stelling bevestigen. ( Het programma : “De slag om Brussel” meld dat heel fijntjes met een gevoel van onderscheiding) Onze democratie is werkelijk een zieke grap en “Brussel” heeft in het geheel géén begrip wat “democratie”  inhoudt.

Mr. Dokters van Leeuwen (3e), ex procureur generaal, uitte  forse kritiek op de Politie en dat hij maatregelen wenst bij Politie én Justitie omdat, volgens de rijksrecherche, deze ontspoord zijn.

Zal de gewone burger nog kunnen geloven in het goed functioneren van, zowel Openbaar Ministerie, Justitie als wel Politie?  Bij mij  kwam de overtuiging  dat  alle  instituties zich dat zullen aantrekken en een gefundeerde verdediging zouden publiceren. Ik heb er niets over gelezen in journaals  gehoord of weekbladen gelezen.   In mijn gedachten zou het  aanwezige management  vervangen worden door deskundigen die naam en faam reeds hebben verdiend. Niets van dat alles. Onbegrijpelijk. Angst en incompetentie zal mogelijk zeker  de oorzaak.  Vooral de consolidatieprocessen bij ambtenaren en ministeries hebben hun werk gedaan,  wat fatalisme bij de bevolking heeft gekweekt  waardoor de burger murw is gemaakt door een verstikkende bureaucratie dat “formalisme” tot gevolg heeft.  Het bewijs dat onze democratie een ZIEKE GRAP is.

In Groningen blijkt justitie en politie om de macht te strijden (4e)  en juist Groningen één van de duurste korpsen van Nederland heeft  door leeftijdsopbouw. Een stammenstrijd tussen centrale afdelingen in de stad Groningen en de districten. De symptomen  dat  ieder zijn  eigen koninkrijkje verdedigd,  is ook een symptoom dat de democratie een ZIEKE GRAP is. Dat moet, naar mijn mening, onmiddellijk  door het centrale gezag worden geëlimineerd.  Maar…. dat gebeurd niet. Met  maatregelen die ex  Minister van Justitie, Mr Opstelten, heeft genomen is een  poging gedaan, door een “nationale Politie” te introduceren,  om  de koninkrijkjes bij de politie te  ontmantelen.  Ook dat is niet gelukt. Mr. Daverschot, toen hoofdofficier van justitie, kreeg te weinig speelruimte “om te scoren”. Een dergelijke “attitude” is fnuikend voor een goede verstandhouding binnen het district en is ondemocratisch.

Kolonel, b.d., L.J.J. Dorrestijn (5e), in zijn column, ”Waanzin”,  schrijft hij over de waanzin van ongecontroleerde subsidiestromen en dat hij van mening is dat er een parlementaire enquête moet komen over al die staats- en burgerlijke instellingen  die tot een “Staat binnen de Staat” zijn verworden, zoals het Openbaar Ministerie, Justitie, Politie, Betuwelijn- maffia, AIVD, de sociale recherche en werkgelegenheidsprogramma’s. Nu juist dié subsidies, kritisch door de PVV willen worden bekeken zijn de reacties niet van de lucht. De aanval op de “gevestigde orde” wordt niet getolereerd. Een duidelijk symptoom van een afwezige democratisch gehalte en daardoor mijn stelling, ” dat de democratie een zieke grap is, versterkt.

Districtchef Gerda Dijksman, van de politie Zuidwest Drenthe, noemde Wilders in een  Tweet “Fascistisch”.  Ik ben bang dat zij niet eens weet wat “fascistisch” ( het fascisme) inhoudt. (Telegraaf, 1 september 2010) Dat zij hiermede de democratie een “loer” draait is kennelijk niet haar zorg. Ook zij is er zich kennelijk niet van bewust dat zij juist de democratie moet beschermen en niet haar politieke en persoonlijke aversie moet ventileren. De zieke grap, dat onze democratie blijkt te zijn, is daarmede” getekend”  omdat het bewuste democratische gehalte  bij overheidsdienaren kennelijk niet meer aanwezig is.

Prof dr. Rene Diekstra, psycholoog,  schrijft in zijn column, denkwijzer (6e) dat mr. Winnie Zorgdrager, ex minister van justitie, in een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal bekend maakte in de zaak Lancee, “dat het niet gebruikelijk is dat de overheid haar excuses aanbiedt”. (Sic.) Alsof de overheid uit allemaal goden bestaat. Het functioneren van de overheid stond op het spel en dat besefte ook zij niet. De meest zwakke minister van justitie ooit. Zij was het duidelijke voorbeeld van een incompetente minister.  Ik heb de voorzitter van D-66 nimmer horen zeggen zij niet goed functioneerde. Mr Aleander Pechtholt, leider van D-66, is een fanatieke fan van de Europese Unie maar de EU heeft kennelijk een broertje dood aan een democratie.  Het “Economisch beleid in de  Euro- Zone”  integreert zonder democratische onderbouwing”: zo luidt de aanhef van een artikel van Prof. dr. R. Lubbers en Prof dr. Paul van Seters. ( Mejudice.nl)

Mr. Joan de Wijkersloot, nu ex procureur generaal, meende dat de mens slecht is. (7e) Het zegt meer over de Wijkersloot zelf dan over de mens in het algemeen. Mr. Fred Teeven,  ex officier van justitie, zei in dat zelfde interview: –

“Dat het OM uit één mond spreekt, of houdt zijn mond. Meer smaken hebben we niet tegenwoordig. Dus, wie wat worden wil binnen het OM zegt niets meer hardop. Zo diep zijn wij gezakt.-”(sic) Mr Teeven begrijpt dus heel goed wat democratie inhoudt. Dat hij met die uitspraak ook impliciet een klacht heeft geuit, dat  het gehele morele niveau bij het Openbaar Ministerie ernstig verziekt is, is later nergens meer ter sprake gekomen.  De “Staat in de Staat”  verhuftert dus in ernstige mate.

De Amsterdamse rechtsfilosoof dr. Hendrik Kaptein (8e) vindt dat de AH- zaak de zoveelste teken van crisis in een strafrechtpleging die grondig moet worden hervormd. De Strafrechtpleging is juist de beschermer van de democratie, maar ook hier constateer ik,  dat  “de democratie een zieke grap is”.

Prof dr. K. Schuyt (9e) verklaarde in een interview reeds in 1992 -“dat criminaliteit de schaduwzijde is van een rationaliseringsproces  en dat er een verschuiving is in  Justitieel organisaties naar onpersoonlijke beheerseenheden, niet erg afwijkend van wat in de gehele samenleving met een hoge industrialisatie- graad plaats vindt”-. De symptomen van een geconsolideerd koninkrijkje binnen de justitiële organisaties.

Als onze democratie in Nederland een “zieke grap”  is, dan is dat het resultaat van  een pathogene vorm van bureaucratie én van technocraten die  steeds een meer indringende rol willen spelen  binnen het maatschappelijk verkeer.  ( B.v. in de persoon van  de systeem- analyticus bij grote bedrijven dewelke afhankelijk zijn geworden van de computer  en de systemen in de openbare ruimten:  het pasjes afhankelijke systeem bij het openbaar vervoer dat in 2010 is ingevoerd.    Het onzinnige managementsysteem en vooral de  instituties die  een “Staat binnen de staat”,  zoals Politie en ook Rijkswaterstaat, zijn geworden en slechts consolidatie wensen van hun macht met de daaraan gekoppelde  privileges)

Dat er nu binnenkort een totale burgervolgsysteem wordt ontwikkeld, bevestigd mijn “statement”. Dat in de “The United Kingdom” de democratie al over de vangrail is  gesmeten, is kennelijk ook daar de “democratie een zieke grap”: immers: in The UK is er al een volgsysteem van een landelijk dekkend controle apparaat die de “wandel en gangen” van iedere burger bijhoudt waar zijn auto is of was.  Dat Engeland uit de Europese Unie is gestapt doet  niets ter zake.

Dan te bedenken dat Engeland ook werkelijk voor de democratie rechten heeft gevochten als een leeuw. Waarom worden de democratische constitutionele beginselen verlaten? Ook in Engeland is de bureaucratie en technocratie alles overheersend geworden en ook politici geen werkelijke invloed meer hebben. Nigel Farage,  UKIP, die als een luis in de politieke arena wordt gezien, krijgt ook hier gelijk.

De burger, die als een onbenul is behandeld en slechts de financier is in “Fiscalië”   krijgt zijn loon omdat  deze geen politieke interesse toont. Fatalisme en naïviteit is een dodelijk politieke combinatie, zodat  nu de fanatiekelingen binnen ons rechtssysteem gewoon hun gang kunnen gaan. Hun minachting voor de burger is een feit.  Consolidatieprocessen hebben de macht van ambtenaren versterkt. Formalisme als wapen voor van bureaucraten voor positionele bestendigheid. Nu de crisis de verschillen bloot legt en de burger  zijn drang tot zelfbehoud begint te ontwikkelen, zal het establishment zich achter de barricaden van bureaucratie en het formalisme gaan verschuilen. Het separatisme  creëert  monsters in schaapsvacht.
In het onderwijs zijn de gevolgen van de “zieke grap” al zichtbaar.

Op de basisscholen hebben de scholieren (10e) in  het platteland een zorgwekkende achterstand omdat die kinderen niet meer begrijpend kunnen lezen. Politieke interesse wordt zo in de nog niet ontloken knop gesmoord. Dat is een ramp voor de democratie.  Als ik op een verkeersbord  lees:” Verboden voor voertuigen behalve gehandicapte voertuigen” dan springen de tranen in mijn ogen. Wat een infantiele tekst. De symptomen ,als gevolg van het door managers bestuurde onderwijs, zijn maatschappelijk ontwrichtend.

Drs. J. Wallage, nu ex burgemeester van Groningen, en voormalig staatssecretaris van onderwijs was voorstander van grootschalig onderwijs – de leerfabrieken -. Grootschaligheid en de autonomievergroting in het  onderwijs moet ontstaan zijn uit  zieke geesten der beoefenaars van linkse politiek. Wallage wast zijn handen  nu  in onschuld omdat  blijkt dat er een geweldig onderwijs probleem op ons afkomt: kennis van geschiedenis, schrijfvaardigheid en het ontbreken van taalkundige kennis,  tot zelfs op de universiteiten,  op een bijzonder laag niveau  staan als gevolg  van een vergemakkelijking ( niveauverlaging)  van het onderwijs op middelbare scholen ( 11e.)  Men werd geconfronteerd met het feit dat de omgevingsfactoren, hoe gunstig ook, het vaak moesten afleggen  tegen de erfelijke factoren.De niet op niveau meekomende leerlingen werden geheel over het hoofd gezien en als factor niet meegenomen in het onderwijsbeleid. De maakbare samenleving als dogma te.hanteren is net zo ziekelijk als de democratie nu al is.

De boom van het  linkse beleid van de afgelopen veertig  jaren, werpt heden wel zéér wrange vruchten af en het gaat de belastingbetaler nog vermogens kosten om een en ander weer op de helling te krijgen voor reparatie. De toestroom van immigranten, vooral de “kansarmen” legt een zeer zware hypotheek op de gehele gemeenschap en juist die kansarmen hebben er geen notie van wat goed onderwijs is. De buiten de Europese gemeenschap komende immigranten hebben ook geen besef wat democratie inhoudt dat nu al rampzalige  gevolgen heeft. De bijstand houdt die mensen in leven.

Ex premier W.Kok, die nota bene in Duitsland een eredoctoraat heeft ontvangen, heeft er voor gezorgd dat Nederland, na de toetreding van Polen, op 1-5-2004  bij de EU, er voor arbeiders uit dat land geen belemmering is om aan de vrije arbeidsmarkt in Nederland deel te nemen. Heden ten dage, 2013 – 2018,  weten we dat de maakbare samenleving niet bestaat en het “dogma” van  Wim Kok infantiel is omdat de Polen gewoon een beter leven willen en het liefst op kosten van de burger in Nederland. Natuurlijk zijn er Polen die uitstekend werk verrichten, maar dat is slechts een kleine groep.

Oostenrijk en Duitsland hebben evenwel een wachttijd van zeven jaar ingesteld omdat deze landen een enorme toestroom van Poolse arbeiders verwacht om in  het “Paradijs” te mogen werken. (12e)

Deze onvoorstelbare naïeve ex premier stond ook toe dat er een “ongecontroleerde toestroom” van immigranten naar Nederland kwam.. Naast de immigranten  gaan nu ook  de Polen de Nederlandse onderkant verdringen, zoals de socialist Jan Beerenhout meldt. De frustratie zal alleen maar toenemen. Wie zei ook weer dat dr. Wim Kok een groot staatsman was! ……….Dat Wim Kok zijn “socialistische veren” heeft afgeschud zegt alles over zijn hypocriete attitude.

Als hedendaagse bestuurders zich laten leiden door het linkse beleid van de afgelopen dertig jaar en  als ambtenaren menen dat de burgers er voor hen zijn, zij een catastrofale fout maken. De kruik gaat zo lang te water, tot hij breekt.  De kruik is ondertussen gebroken en de PVV komt nu met 26 zetels in de Tweede Kamer der Staten Generaal”. Nu Europa – de Europese Unie en de Euro onder zeer zware druk staat en de invloed van Brussel tot in de huiskamer voelbaar begint te worden is ook bij de maat bij de burger helemaal  vol. De Nederlandse bijdragen aan Brussel is waanzinnig hoog (7 miljard per jaar). Ook Leon de Winter wil de gulden terug, want:( Telegraaf 18 juni 2012.) “De Europese eenwording is een vanzelfsprekende reflex geworden van supranationale ELITE waar in twijfel niet kan worden geuit. De EU moet, desnoods tegen de wil van de volken in. Dat “Brussel” ook de tweede zieke grap wordt staat nu al vast. Weg er mee. Het geld van de burger wordt gewoon weggesmeten. Ook in Brussel heeft de bureaucraat absoluut een hekel aan democratie. Fantasten op een hoop op kosten  van de burger.

Bestuurders, respectievelijk, vertegenwoordigers van het volk, zoals  dr W.Kok, dr.  A. Melkert, dr. Koolen, Mevr. mr.   Kalsbeek, Mevr. drs. Adelmunt, A.  Rosemuller, mevr. mr. Halsema,  Mevr. T.Netelenbos, Mevr. Jorrtisma, drs. J. Pronk, drs. J. Wallage,.  “Have it out with them”.

Goethe schreef,  in “Foust II “, toch ook al dat “macht boven recht gaat”!

Op zich is  commentaar geven op politiek onverkwikkelijke zaken  een niet onoverkomelijke.  Velen kunnen  redelijk tot goed hun mening verkondigen, maar, wie (is) zijn in staat eens hard aan de bel te trekken zoals wijlen Prof. Dr. Pim Fortuyn dat deed? Prof. Fortuyn legde zijn politieke duim op een zeer gevoelige plaats toen hij kond deed  in Elsevier dat justitie ( het OM) als een dolleman achter vermeende criminele organisaties aan zou zitten. Art. 140 van het WbSr zou, volgens Fortuyn, worden misbruikt  Is het misbruiken van het gewraakte artikel  niet een absolute om de Nederlandse bevolking al bij voorbaat te criminaliseren? Het bewijs van mijn stelling, dat de democratie een zieke grap is, is een feit.

Het artikel geeft het OM en de Politie de mogelijkheid om een ieder, ook zonder enige verdenking, te controleren en telefoongesprekken af te luisteren,of, hinderlijk te volgen. Nu ook nog het “burgervolgsysteem” zijn intrede doet is dat mogelijk het laatste restje democratie om zeep geholpen.

 “Men doet maar wat. De gemiddelde agent weet niet eens wat een rechtstaat inhoudt. Dat vreselijke wetsartikel over criminele organisaties wordt misbruikt tot en met”: aldus  wijlen Prof. dr. P. Fortuyn. Ook hij is door een gek vermoord die niet weet wat democratie inhoudt en slechts het domme impuls volgt. De geschiedenis is vol van waanzinnigen en mensen met een megalomane inslag.

Moet ik nu constateren dat Nederland een verlichte dictatuur is en dat het publiek zich langzaam tegen het OM zal keren. Het OM zal alles doen om aantasting van hun macht te voorkomen door repressief te zijn en  angst op te wekken. Het enige wat ze hiermede bereiken is agressie en dat er doden zullen vallen. Ik heb overigens de indruk dat het Openbaar Ministerie geen vat meer heeft op inlichtingendiensten. In de loop van meer dan 25 jaar is die indruk versterkt en daarvan heb ik een Rechter Commissaris  in kennis gesteld, maar, die gaf te kennen dat het onmogelijk is zoals ik dat heb ervaren. Ook bij het Openbaar Ministerie zijn mogelijk de ontkenningsrituelen volop in “bedrijf”. Als ik van iets kennis neem en dat wordt door ervaring bevestigd dan  kan dan “men” mij zeggen wat ze willen: ik heb geconstateerd! Net zoals nu constateer ik dat de “democratie een zieke grap” is. In Dordrecht zijn  door milieuambtenaren  de huisvuilzakken uit containers  doorzocht op mogelijk materiaal dat er niet in thuis zou horen, de bewoners dan een boete  krijgen van € 46,– . Onze democratie is, na de zieke grap, in Dordrecht inmiddels overleden. Evenals dat in Wassenaar  het geval is waar er  krachtens een Gemeentelijke verordening er geen foto’s bij de woning van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima mogen worden gemaakt. (Gelukkig heeft de rechter deze verordening teruggedraaid, waardoor de democratie een beetje is hersteld).

In Groningen is het bel- parkeren ingevoerd. De VVD heeft daar voor een paar luizige euro’s een deel van de vrijheid van de Groningers verkwanseld.  Een bewoner dewelke bezoek ontvangst van familie of vrienden, moet nu via een 0900 telefoonnummer aan een bedrijf doorgeven, dat  de auto van de bezoekers  gedurende X tijd  is geparkeerd in straat  W  met het autonummer Y.

Het is onvoorstelbaar dat een Gemeentebestuur op een zo ondemocratische wijze met de  vrijheden van haar burgers omgaat. Een schoolvoorbeeld  dat vrijheden gewoon worden “verruild” voor een zuivere dictatoriale technocratie dat slecht een financiële achtergrond heeft.

Een Gemeentebestuur met een dergelijke attitude heeft zijn  bestaansrecht verloren. (Overigens, ik ben voorstander van een zakenbestuur uit leden van alle lagen van de bevolking, die hen kiest.)

Als het nieuwe kabinet  nu eens een flinke opschoning houdt onder  het middenkader van alle ministeries, Gemeenten en Provincies,  de kleine dictators c.q. de beleidsmakers,  die slechts consolidatie wensen van macht,  naar mijn mening de persoonlijke verhoudingen binnen die ministeries en Gemeenten/Provincies  beter zal worden waardoor  de regelzucht kan verminderen. De kiezer zal zich meer bewust moeten worden van de politieke atmosfeer  waarin hij dagelijks verkeerd en méér interesse aan de dag moet leggen, en daarnaar te handelen, anders zal de eenoog steeds koning blijven in het land der politieke blinden.  Fatalisme en naïviteit zijn de spelbrekers voor een goed functionerende Democratie. Dat door politici de waarheden worden verzwegen is abject.

In het boek, “De Staatsinrichting van Nederland”, van W.F. Wijthoff, toentertijd  secretaris der Gemeente ’s Gravenhage, in 1953, staat op bladzijde 11 het volgende:

“ Het recht moet gezag hebben; dit is alleen mogelijk als rechtvaardigheid in dat recht door het volk erkend wordt”. ( Dit moet eigenlijk op ieder Stadhuis als tekst bij de ingang worden geplaatst)

Verder: “ Het opzettelijk spreken van onwaarheid, de leugen, is volgens de strenge regels van de moraal verboden. In het recht is de leugen echter in het algemeen niet verboden en ook niet strafbaar gesteld behalve bij onder de eed en in zeldzame gevallen van aanwijsbaar nadeel, waarbij onder bepaalde voorwaarden  de aansprakelijkheid van de leugenaar ter zake van die schade wordt aangenomen”. (13)

De waarheid vermelden  door politici is noodzakelijk: eigenlijk bittere noodzaak om de economische crisis te boven te kunnen komen. Het grootste probleem is eigenlijk: Hoe krijg je incompetente politici weg.

Het is een “condicio sine qua non” voor een  “Democratisch Nederland.”  Maar nu is de Democratie een zieke grap waar de leugen regeert en de burger geheel buiten spel wordt gezet. Is Nederland dan toch inmiddels een dictatuur waarvan de scherpe kantjes net niet voelbaar zijn?

 Prof dr.Frits van de Meer heeft een poging gedaan de democratie te redden door een artikel te schrijven met de titel:” Verkiezingsbelofte over snijden in de overheid, weerspiegelen de desinteresse politiek”. Prof. dr. Abram de Zwaan heeft een artikel geschreven met de titel:” Het vrije marktfundamentalisme werkt in feite niet als Ideeënleer, maar als afpersingspraktijk door nationale regeringen tegen elkaar uit te spelen”. ( www.mejudice.nl  )

Een enkel symptoom dat mijn statement weer bevestigd.” Onze democratie is duidelijk een zwaar zieke grap”. De democratische “ontreddering” is een feit!

 

Noten: 1)  Telegraaf, 2) Telegraaf, 3 ) Telegraaf, 4) N.v.h. Noorden, 5) Opinieblad Sta- Vast , 6) N.v.h.Noorden, 7) NRC, 8) SDN-Homepage- Kath.Nwsblad. 9) Nwsbl.v.h.Noorden, 10  J.C. Traas, 11) Dagbl.v.h.Noorden. 12) Elsevier, 13) De Staatsinrichting van Nederland, De erven F. Bohn N.V. Haarlem, 1953.

A.R. Girbes sr

24 juli 2012. November 2012/13

 

17 Januari 2004.

(bijgewerkt op 1 september 2010 en 17 juli 2012)

© Copyright A.R. Girbes

 

 

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , , . Bookmark de permalink.