Waandenkbeelden en Waanvoorstellingen”: Realisme als taboe en met naïviteit ingeblikt.

“Waandenkbeelden en Waanvoorstelling”:  Realisme als taboe en met naïviteit ingeblikt.

De “moderne mens”, zoals velen het bestaan daarvan suggereren, bestaat niet. “ De moderne mens” zou zich moeten aanpassen aan de hedendaagse werkelijkheid en daardoor zich “een moderne mens kunnen noemen”.

Maar, die werkelijkheid is, net zoals in de Middeleeuwen en daarvoor, doordrenkt met waandenkbeelden en irrealiteit. Irrealiteit zal ik niet verwisselen met doelstellingen die rationeel en zuiver wetenschappelijk worden benaderd. Want,  deze procesvoering is juist gebaseerd op de realistische mogelijkheden en onmogelijkheden en derhalve de mislukkingen impliciet zijn.

De boeken van Julius Verne werden in zijn tijd mogelijk aangeduid als een hersenspinsel maar als  uiterst interessant.  Het was/is schitterende lectuur en boeiend.

De “toekomst- voorspeller” Julius Verne was in zijn tijd een fantast maar zijn denkwijze had geen waandenkbeelden en/of waanvoorstellingen. Hij paste een wetenschappelijke logica toe.

Een ieder heeft gelukkig een beetje fantasie nodig, anders zouden bepaalde denkbeelden uiterst saai zijn in beleving.

Mijn uitgangspunt is dat waandenkbeelden, in vergelijking met  fantasie, ziekelijk zijn en wanneer waandenkbeelden binnen een wereld vol fantasie als werkelijkheid wordt beleefd.

Het dogma van de Partij van de Arbeid, dat alle mensen gelijk zijn, is een waandenkbeeld waarin de waanzin zit opgesloten.  Waarom?  Gelijkheid bestaat niet, zoals ik al vele malen eerder heb geschreven, en daarom ik dat als een waandenkbeeld classificeer. (Gelijke behandeling van mensen, die om gezondheidsredenen hulp nodig hebben, is een goed streven)

De bedenkers van het gelijkheid- dogma zijn mensen die, naar mijn mening,  aan waanvoorstellingen lijden dat grenst aan waanzin. Immers: alle vormen van realiteit worden dan als een taboe behandeld. De waarheid wordt verzwegen, met als gevolg dat  “men in het dogma gaat geloven”. Iedere dag worden we overspoeld met informatie waarbij ik achteraf  constateer dat de irrealiteit en veronderstelde waarheden, daarin dominant is.

Voorbeeld:  1e. Meer dan 750.000 mensen hebben een niet overzienbare financiële schuld. Dit is slechts een constatering, maar, die schulden zijn voor een groot deel ontstaan, doordat fantasie en hebzucht de overhand hadden. Fantasie en hebzucht versluiert, naar mijn mening,  de realiteit. Immers: De afweging, een verantwoordde investering  is overvleugeld door de drang naar “mooie dingen” en waarbij op de toekomst er een “wissel” is getrokken dat niet overzienbaar was maar  slechts een veronderstelde mogelijkheid blijkt.

2e. Dat de Heer Geert Wilders  als een demon ( een bovennatuurlijk wezen) wordt neergezet komt doordat waandenkbeelden en angst onbeheersbaar is geweest bij  “de Linkse kerk” en het establishment en zij derhalve het “Linkse beeld van de werkelijkheid’ niet kunnen aanpassen omdat subjectivisme, moeilijkheden genereert in deze harde en rationele maatschappij. ( Subjectivisme is: wijsgerige leer, dat alle kennis zijn grondslag vindt in ’s mensen bewustzijn en zijn persoonlijk denken dat er daarbuiten geen bewijs of maatstaf voor het wezen der dingen bestaat.)

Daarnaast zou de heer Wilders de Democratische beginselen niet respecteren, volgens de “oligarchen” en politici.  Volgens mij is dit onzin en duidt op een gebrek aan bevattingsvermogen. De heer Wilders is, ook in mijn beleving, niet optimaal diplomatiek in zijn rede en zijn leiderschap is naar mijn mening  nog niet sterk.  Zijn overredingskracht, met de daarvoor noodzakelijke feiten en voorbeelden, moet beter worden van aard.  Zo vind ik de “Kop- vodden- tax” de grootste onzin.

Maar, als “we” de gevaren van de islamideologie onderschatten, hebben “we” de realiteit onder het tapijt geveegd als we de uitspraken van Imams niet serieus nemen. Ook de waandenkbeelden en de onaangepastheid dat de “eerwraak” oproept bij moslims is uiterst gevaarlijk.

Wilders maakt ons in ieder geval duidelijk alert te blijven zodat “we” de realiteit blijven zien. Dat is wel een heel sterk punt van hem omdat veel mensen de echte problemen bagatelliseren. Hij begrijpt overigens ook heel goed dat het Latijnse gezegde , -” Homo homini lupus”-, nog steeds geldt. (De ene mens is voor de andere een wolf.)

De angst bij het “ Christelijk Democratische Appel.”

Politieke idealen met een christelijke achtergrond zijn slechts elitair en paternalistisch. De verbeelding van het geloof verbreekt het contact met de realiteit en blokkeert, naar mijn mening,  de ratio.

Medelijden met anderen, dat gebaseerd is  op humane beginselen,  zoals dat is uitgewerkt in de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”, zonder dat de realiteit onder ogen wordt gezien, is politieke zelfmoord.

Zodat: De Rechten van de mens geldt voor de gehele wereld, bijaldien miljarden mensen op dat “recht” aanspraak  kunnen maken en de westerse wereld, met een hoog welvaartsniveau, daarop kan worden aangesproken.

Want,  immigranten die uitsluitend een beter leven willen, onder de noemer “vluchteling”, doen daarop vaak een beroep. Dat is niet alleen onjuist, het is  een pressiemiddel geworden van een “vluchteling” tot toelating in een andere humane omgeving. Dat “mensenrechten” bedoelt is om mensen (burgers) te beschermen tegen willekeur van dictators en ambtelijke beslissingen, heeft dan een zijdelingse betekenis.

De “definitie” –Mensenrechten- moet kennelijk op de helling en mogelijk zijn er nog geen (voldoende) rechtelijke uitspraken die als “Jurisprudentie” kunnen worden gebruikt.

De grondslag van mensenrechten is niet eenvoudig te definiëren omdat waandenkbeelden uiterst verwarrend zijn. Als Moslims de aanduidingen in de Koran volgen en een “geloofsfanaat” iemand van het leven beneemt uit geloofsovertuiging, welk een aanspraak heeft die gelovige dan nog op het recht “mens” te zijn zoals dat in de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”  als doel is gesteld in de “preambule”? Immers: Stoornissen in het gevoelsleven raken de kern van de persoonlijkheid. en daarmede is geen rekening gehouden in de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” omdat dat onmogelijk zou zijn ingevolge de uiterst complexe gedragingen van de mens.

De titel van dit artikel “Waandenkbeelden en Waanvoorstellingen” is eigenlijk te algemeen omdat de termen thuis horen in de psychiatrie. Deze blijken zeer ingewikkeld van aard te zijn en uiterst complex en aldus ook  NIET bij politici mogen voorkomen omdat politieke beslissingen een rationele en weldoordachte basis moeten hebben vóór de- uitvoering van die beslissingen. Doelstelling, de betekenisoverdracht, van dit schrijven is, denk ik, wel duidelijk. Verdringing van realisme en als politici zich geen beeld kunnen vormen van de “te behandelen zaken”  er een “brillante” vorm van “luchtfietserij” ontstaat.

Dat “luchtfietserij” alleen bij de “gewone man” voor komt is kletskoek. De voorzitter van de Europese Commissie, de heer José Manuel Barroso, wil Europese obligaties op de markt brengen om daarmee infrastructurele werken in de EU te financieren.  De meeste Europese lidstaten zijn fel tegen. “Een waslijst aan Europese luchtfietserij  is inmiddels uit zijn denkkoker gekomen”, aldus critici.

De ambities van Barroso zijn dus groter dan de realiteit toelaat. Zijn denkbeelden zijn  slechts “wishful thinking”.  Ook José Manuel Barroso  heeft de realiteit in het vakje “taboe vol waandenkbeelden”  geplaatst en zijn onjuiste denkbeelden poneert met een stevige vleug naïviteit. Barroso heeft op de/een  niet aanwezig  Europees politieke consensus al vast een voorschot genomen. Dat José Manuel Barroso nog steeds voorzitter is van de Europese Commissie, is voor mij een volslagen raadsel.

De President van de Europese Unie, van Rompuy, komt nu met een plan – het zogenaamde masterplan,- om de Euro te redden. Hij pleit voor een Bank- Unie zodat alle Banken gelijke bescherming genieten en de controle zou beter zijn. De Banken staan voor elkaar garant.  De Spaargelden van alle banken zouden ook als garantie kunnen worden gebruikt. Met andere woorden: “de Nederlandse spaarder is dan verantwoordelijk voor de banken in Spanje”. De melding, die ik van een Spanjaard en van Italiaan heb ontvangen, is juist in tegenstelling wat Van Rompuy beweerd.  Spanjaarden en Italianen kunnen eenvoudigweg niet sparen, zodat de vette spaarpotten in Noord Europa grote risico’s loopt.  Tot Van Rompuy zijn plan volledig heeft uitgewerkt, en ik deze op zijn realiteitsgehalte zal beoordelen,   blijft hij voor mij te veel waandenkbeelden ventileren die, nu althans,  de realiteit tarten. Ook Mario Drahgi, president van de Europese Centrale Bank, blijkt ook last te hebben van waandenkbeelden, toen hij op 26 juli 2012 in een toespraak te Londen, verklaarde ” om alles te doen om de Euro te redden” en daaraan toevoegde: ” en geloof me. het zal genoeg zijn”. Met geleende miljoenen worden aandelen gekocht, komt er automatisch minder vermogen maar meer schuld op de balans te staan. De vraag is: Wie betaalt nu het beleid van Mario Drahgi en zijn collega’s? De  spaarders. Ook in Nederland dus. De rentevergoeding van spaargelden ligt nu onder die van de inflatie. Het opkopen van schulden van zwakke landen is kennelijk gebaseerd op waandenkbeelden en niet op zuiver rationeel economische beginselen als ook de logica ontbreekt volledig. De opzet om een renteverlaging voor de zwakke landen te bewerkstelligen, door die aankopen, is uiterst dom omdat de schulden toenemen waardoor de problemen zich opstapelen. Het stapelingseffect kenmerkt zich in de niet opgeloste primaire oorzaken. Er is slechts sprake van een grootschalige herverdelingsoperatie ten koste van de spaarder en ten gunste van de schuldenaren. **]

Naïviteit, in combinatie met fatalisme, is in de politiek een dodelijke combinatie. Dat bewijst het referendum in Turkije.

Een grondwetswijziging moest aan de bevolking van Turkije in zijn geheel worden voorgelegd ter beoordeling. Er kon niet op afzonderlijke  onderdelen worden gestemd. Turkije expert Gareth Jenkins ( Engeland) wijst ons op het feit dat de Turkse regering het te doen was om de benoeming van rechters een basis te geven die door de Islamitische regeringspartij  – AKP – als stroman naar voren zijn geschoven.

Islamisering van Turkije zal na benoeming een feit zijn omdat deze rechters de Sharia als wetgeving wensen.  Dat de Europese Commissie het referendum zo enthousiast ondersteunt is uiterst naïef, zelfs bijna verraderlijk t.a.v. de Europese gemeenschap.

Als Turkije lid wil worden van de Europese Unie, het dan een Islamitisch land betreft, en daarop zit niemand te wachten.  Erdogan wil dat de in het buitenland wonende Turken  niet assimileren maar wel de taal moeten spreken van het land waar zij wonen. Deze uitlating plaats  ik onder de noemer waandenkbeelden van een super opportunist omdat met zijn uitspraak (statement) juist de integratie in Europa wordt bemoeilijkt en daarnaast de uitspraak nationalistische trekken vertoont met een inzet van superioriteit en refererend aan zijn eerdere uitspraken.

Europa wordt, naar mijn mening, bestuurd door “dromers en naïevelingen”. Dat is voor de toekomst desastreus. Waarom desastreus? Griekenland heeft een enorme financiële schuld opgebouwd door corruptie, nepotisme, en, dat is verzwegen bij toetreding tot de Euro-Unie.

Italië blijkt inmiddels een schuld te hebben van € 1200 miljard. Filosoof Beppo Grillo meldde ons dat in een uitzending van de VPRO – Tegenlicht, op 20 september 2010.

Oud IMF-topman Horst Köhller waarschuwde op een congres in keiharde bewoordingen voor de uitwassen van onze “vrijmarkt-economie”. Speculanten, lobbyisten en het casinokapitalisme ziet hij als een groot gevaar voor onze “democratie”. Waandenkbeelden en fantasie, die ontstaan door onbeheersbare ambitie, hebben Italië en Griekenland tot de bedelstaf gedwongen. Dat ik de schulden van Griekenland in de criminele sfeer plaats zal niemand mij kwalijk nemen. Als het verzwijgen van werkelijke schulden geen “euveldaad” is dan weert ik het niet meer.

Hier blijkt dus weer dat Naïviteit en grootheidswaan een waanvoorstelling bij een ambitie oproept en daarmee de incompetentie van politici  blootlegt. De geloofwaardigheid is tot het nulpunt gedaald en de claim op de Europese burger buitenproportioneel. Als ik nu alweer,  zie de Telegraaf van 5 januari 2013, lees, dat de president van Spanje Mariano Rajoy, leentjebuur speelt binnen de overheid en dat Spanje de pensioenreserve plundert en daarmede de garantie verkwanselt voor pensioengerechtigden ook werkelijk pensioen te kunnen ontvangen dan zijn door de  waandenkbeelden en waanvoorstellingen bij bestuurders en de elitaire bankiers,  in crisistijd,  niet bestand  tegen de druk die op hen wordt uitgeoefend, wat impliciet betekent dat hun intellectueel vermogen ver onder de maat is en geen enkele vorm van leiderschap tonen. Bij “Waandenkbeelden en Waanvoorstellingen wordt realisme ingeblikt met als kenmerk TABOE”, ongeachte de consequenties: de ontkenningsrituelen van Mariano Rajoy zijn de aanleiding tot het plunderen van de pensioenpotten. Dat Spanjaarden hiertegen moeten protesteren is harde noodzaak. Eigenlijk is het pure misdaad pensioenpotten te plunderen, maar op regeringsniveau noemt “men” zoiets financieel beleid.

Wantrouwen voedt de waandenkbeelden en agressie.

In Nederland worden we gewaarschuwd door Prof. Bob de Graaf, dat elke burger verdacht is en dat de geheime diensten uitdijen en kennelijk een aanzet is tot een “gedachtepolitie”. Geheime inlichtingendiensten zouden “wereldwijd” explosief  uitgebreid worden”,  zelfs  in verontrustende omvang.  Wat zijn de motieven tot uitdijen? Wantrouwen, waandenkbeelden en/of waanvoorstellingen?  Totale controle op de burger is aanwezig in dictatoriale landen maar nu blijkt dat ook binnen Europa het wantrouwen van het establishment, t.a.v. de gewone burger, zo groot is dat “men” niet schuwt de democratie om zeep te helpen. Wie goed de kranten en weekbladen leest, zal tot zijn schrik bemerken dat incompetentie en machtsconcentratie de agressie juist aanwakkert. Het opportunistische in de waandenkbeelden is de oorzaak van het steeds meer blunderende Openbaar Ministerie. Dat er bij de politie steeds meer mensen zijn die een “burn-out” hebben is daarvan een logisch gevolg. Aposteriorisch: een apocalyptische gevolg in de toekomst? Waandenkbeelden, angst en incomprehensie leidt tot nog meer macht voor de “oligarchen” en elite.

De ontkenning van een mogelijke “dubbele” agenda van Islamieten kan  desastreus zijn. Immers: het onderschatten van de beweegredenen van de Islamitische leiders, die hebben NIETS met democratie gemeen, is hetzelfde effect te bereiken als die het paard van Troje had.

Dat het Jodendom en het christendom, volgens de leiders in de Islam, als VALSE religies gelden die moeten worden overmeesterd, blijft ongenoemd. (Bron: Leon de Winter, Telegraaf 18-9-2010.

Oh, Nederland, oh Nederland, wat is U toch naïef en ziek.  Naïviteit en fatalisme gebundeld in de map “ontkenningsrituelen”, is een dodelijke combinatie. Zowel politiek als ook  maatschappelijk. Het CDA heeft inmiddels de wrange vruchten daarvan geplukt bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart 2011 en op 12 september 2012.

**] Zie ook de column van Prof. dr. Jaap Van Duyn in de Telegraaf d.d. 5 januari 2013.

A.R. Girbes sr.

Bijgewerkt op 4 juni 2012. 5 januari 2013. 30-4-2014.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.