“Wat zijn boeven, gangsters en rovers. Wat is immoreel of ontoelaatbaar? Een overdenking.

Wat zijn boeven, gangsters en rovers? En, wat is immoreel? En waarom heeft “fatsoen en waardigheid”  geen status?

Een “overdenking”.

In mijn van Dale “Woordenboek der Nederlandse taal” kan ik geen omschrijving vinden wat een boef is en wat deze doet en waarom hij, de schavuit, een boef wordt genoemd. Uiterst vreemd. Is er dan geen juridische omschrijving wanneer een persoon een “ boef” wordt genoemd en wat het “boef zijn:” precies inhoudt?

Het woord “gangster” maakt iets meer duidelijk: Gangster is een lid van een misdaadbende.

“Misdadiger”  heeft al een betere omschrijving: “iemand die zich schuldig maakt aan een misdaad of dit pleegt te doen”. Misdadigheid: “Het misdadig zijn. Vorm van frequentie waarin overtredingen van de strafwet voorkomen”.

Het is dus nog niet zo eenvoudig een misdadiger aan te wijzen die past in een juridische omschrijving van  boef of gangster. Ik heb wel begrepen dat misdadigheid een handeling  is  dat een overtreding van de strafwet inhoud  en dat de persoon die misdadige handelingen verricht dan een misdadiger is. Dus, de strafwet maakt uiteindelijk uit wie of wat een misdadiger is omdat :

Titel 1. Omvang van de werking van de strafwet.

Artikel 1.

1. “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling.”

Dus, mijn conclusie kan zijn: “ Morele misdaad bestaat dus niet”, als dat niet valt onder belediging. Want, iemand beledigen kán strafbaar zijn.(Immers: als de Koning wordt beledigd zal er  een sanctie kunnen volgen).

Het is dus de aard en de mogelijke consequenties op de wijze van een belediging, en persoon gebonden, dat een strafbaarstelling misschien mogelijk is. In dit geval, de Koning, is de maatschappelijke en juridische status van een persoon de  doorslaggevende betekenis die de strafbaarstelling van belediging  aangeeft.

Onfatsoen, maatschappelijke onverantwoordelijk handelen, waardoor een ander morele  schade lijdt niet valt onder de strafwet als dat niet nadrukkelijk in de wet is vermeldt. Maar, hoe zit het dan met Artikel 147  in het “Wetboek van Strafrecht”, waar Godslastering ( Blasfemie) strafbaar is gesteld met een geldboete of een gevangenisstraf van drie maanden?  Dit “feodale” artikel tart iedere vorm van fatsoen! Immers: fatsoenlijke mensen zullen niemand kwetsend aanspreken,maar, de gelovige mens heeft het recht aan zijn of haar zijde terwijl geloof een zuiver persoonlijke zaak is. Hoe vaak heb ik niet gehoord van Moslims dat: “van mijn geloof mag ik geen wijn drinken”.  Wat moet ik daarmee? Het is, naar mijn mening, een ziekelijke “hersenschim”, en moet ik dan daarvoor respect hebben? Als iemand wenst te geloven, is dat  persoonlijk  en kan mogelijk heilzaam werken, maar val mij er niet mee lastig. In het boekje van Prof. dr. Hans Jansen,” Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten”, staat op bladzijde 150, bij 191:” Wat zegt de Koran concreet over niet- moslims en ongelovigen?, het volgende:” Braden in het Hellevuur 82:14-15. Kunnen op aarde niets uitrichten, 11:20. God zal schrik in hun harten werpen, 3:151. Wie kan deze waanzin nog respecteren? Het is voor mij een zwaar  ziekelijke en feodale attitude. In het hoofdstuk -“Sharia en straffen”, staat  op op bladzijde 156 de volgende zin: ” Op uittreding uit de islam stelt de Sharia ook de doodstraf”.  Vrijheid wordt dus niet op prijs gesteld en derhalve slechts de doodstraf geldt. ” Wat zijn nu boeven, gangsters en wat is immoreel?” Een HERSENSCHIM bepaald de vrijheid van een ander en zelfs de doodstraf, zoals dat door een Ayatollah, een zogenaamde Schriftgeleerde van de Sjiieten, aan Salman Rushdi i.v.m. de uitgifte van het boek ” De Duivelsverzen”,  is opgelegd,  en een islamitische geloofsfanaat maakte het einde aan het leven van Theo Van Gogh. Is het dan toch juist dat een “Cultuurclash”, op basis  van een hersenschim onvermijdelijk is?  Als ik het artikel van Leon de Winter lees, 1 december 2012, in de Telegraaf,:” Clans en families verdelen macht in Arabische wereld”. In het Midden-Oosten spelen werkelijkheid en illusie altijd door elkaar heen,: aldus Leon de Winter. Een “atheïst” mag zich rustig laten beledigen maar de Moslim mag onder geen voorwaarde beledigd worden. Een “hersenschim” bepaald een discriminatoir morele uiting?  Ik noem zoiets  diep  of  zwaar psychische gestoord.

Mij bekruipt dan het onrustige gevoel dat de “illusie van het geloof”  kennelijk een groter gevaar is dan de ergste vorm van criminaliteit. In het Algemeen Dagblad, van 29 september 2013,  stond het volgende: “Bij een schietpartij op een universiteitscampus in Nigeria zijn zondagmorgen minstens 40 studenten omgekomen. Islamistische militanten van de terreurbeweging Boko Haram openden het vuur in de slaapzalen van het College van Landbouw in de provincie Yobe (noordoost-Nigeria) toen de studenten lagen te slapen. Verwacht wordt dat het dodental nog hoger zal uitkomen”. Arabist Jansen in de NRC.
Op 30 september 2010, staat er in de NRC het volgende:” Nederland heeft met het akkoord tussen PVV , CDA en VVD een –D-Day bereikt in strijd tegen de Islamisering. Dat neemt niet weg dat er nog strijd zal volgen, mogelijk met “rivieren van bloed”, zoals de rechtse Britse politicus Enoch Powell, die in 1968 voorspelde als gevolg van de immigratie uit niet Europese landen. “  ( Helaas is Prof dr. Hans Jansen inmiddels overleden. Ik denk dat zijn kennis en  vooral zijn opmerkingen , ter zake de Islam, aan de politiek,  in node gemist zal worden. De waarheid is nu in de sfeer van de taboe beland en dat is “levensgevaarlijk”: rivieren van bloed is het gevolg?)

Op 10 december 2012 lees ik op de NOS- Teletekst dat “Atheïsten” en “Humanisten” gevaar lopen op vervolging, mogelijk zelfs geëxecuteerd te worden, in landen als Afghanistan, Soedan, het eilandenrijk Maldiven, Mauritanië, Saudi- Arabië, Iran en zelfs  in  Pakistan kunnen Atheïsten  geëxecuteerd worden, schrijven de onderzoekers in “Freedom of Thougth”, volgens de IHEU,  een koepelorganisatie van “Humanisten en Atheïsten”, uit 40 landen. Niet gelovigen hebben het het zwaarst in islamitische landen, staat in het rapport, maar ook in sommige Europese landen  en in  Amerika, zouden overheden  religieuze organisaties bevoordelen en Atheïsten en Humanisten discrimineren. Hoe gestoord zijn gelovigen die het islamitische geloof aanhangen? Maakt een “hersenschim” iemand tot boef of  tot verplicht  immoreel handelen? Zijn we terug in de middeleeuwen waar “Heksen” werden verbrand en het “Heksengewicht” bepaalde of “men” Heks was? Gaan we ook weer een “inquisitie” instellen om onderzoek te doen om met het terechtwijzen en straffen der  afvalligen”? Het zogenaamde “geloofsonderzoek”. Als ik dat langzaam tot mij laat doordringen dan heb ik van verbazing geen antwoord op dergelijke krankzinnigheid in het jaar anno 2012.

Het citaat van Ninon de Lenclos, de scherpzinnige Française, die leefde van 1620-1705 in Parijs, is:” Een mens moet wel een zeer armzalig moraal hebben, indien hij een godsdienst nodig heeft om oprecht te zijn”.

Een moreel aspect? Het morele “echec”  handelen met voorkennis  op de “Beurs”  is een morele ( er is immers geen fysieke handeling geweest)  misdaad en het gebruik van die voorkennis is strafbaar omdat daarmede een bepaalde beroepscode is overtreden, waarop een straf staat,  en mogelijk zelfs het functioneren van de beurs onmogelijk maakt. Immers, een bepaalde persoon heeft de verworven voorkennis gebruikt om zijn financiële positie te verbeteren ten koste van de beursgang ook al heeft die persoon zijn voorkennis geen persoonlijk gewin gegeven.

“Men” kan ook zeggen, dat alles moet beschreven zijn wat NIET mag en waarop een sanctie, de straf, volgt” uiterst ingewikkeld is. Want, hoe bewijst men “voorkennis”? Het is dus niet zo eenvoudig, door de gecompliceerdheid van het menselijk handelen en doordat  maatschappelijke structuren in elkaar verweven zijn een strafbepaling vast te stellen op(van) een bepaalde  handeling, in morele zin.

We zien dus dat:  indien ik dieper op de materie in ga er steeds meer mogelijkheden en onmogelijkheden naar voren komen die een zeer uitgebreide analyse noodzakelijk maakt om tot een oordeel te komen en er een zakelijke conclusie er aan te kunnen verbinden. Dus een juiste omschrijving ,- desnoods met voorbeelden,- is  noodzakelijk.

Terloops kom ik “het fatsoen” tegen. Fatsoen heeft geen wettelijke status maar is toch van enorme betekenis. Door  “fatsoen” te koppelen aan “waardigheid” zal veel ellende kunnen worden voorkomen en vertrouwen in onderlinge verhoudingen zeker stimuleren,”lateraal” als wel “bilateraal”. De toegang tot “andersdenkenden” is dan beter geregeld. Immers: er is een gemeenschappelijke code  ontstaan die ieder mens verstaat en grote ego’s worden gedwongen  een gelijkwaardige houding aan te nemen.  Etnische verschillen zullen minder tot conflicten leiden als “waardigheid en fatsoen” een status hebben. Ik moet ruiterlijk toegeven dat mijn inzicht beperkt is omdat geen enkele situatie gelijk is aan de aan de voorafgaande feiten die mogelijk van invloed zijn op “fatsoenlijkheid en/of waardigheid.” ( Van etiquette, zoals dat “vroeger” het geval was, bespeur ik niets meer. Het waren omgangsvormen uit overlevering in diplomatieke kringen) Bij  Cultuurverschillen zullen ook de “waardigheid” en “het fatsoen” uiteenlopend zijn in interpretatie en handelingen: In Japan buigt men en bij  het boeddhisme  worden de handen opeen geplaatst. Het is beide een uiting van waardigheid en respect.

We weten inmiddels dat “geld” alle fatsoen en waardigheid  doet versmelten in hebzucht en  de opstap is naar grootheidswaan, en, derhalve is “fatsoen” en “waardigheid” ondergeschikt aan die grootheidswaan en de ziekelijke  hebzucht.  De kredietcrisis heeft de bewijzen ruimschoots daarvoor aangedragen.

Zijn die bewijzen dan niet voldoende voor een strafbaarstelling?  De “bonuscultuur” bij de financiële  transacties ,in de financiële sector, zijn toch voor een deel verantwoordelijk voor het “mismanagement”  dat de crisis veroorzaakte, waardoor tien- duizenden mensen hun spaargeld zagen “verdampen”, dus omgezet in bonussen of anderszins.  Zijn het dan boeven en/of Gangsters die de bonussen hebben ontvangen ten koste van de spaarder?  Het geld ontnemen op grond van een zakelijke risico, – oneigenlijk toe-eigenen is beter,- is toch niet strafbaar? De zakelijke handeling  van een financiële transactie binnen het bankwezen en/of elders, dat tot gevolg heeft dat de in depot gestalde gelden, in volledig vertrouwen is gedeponeerd, zonder gevolg kan worden gebruikt voor zogenaamde financiële risico’s, met als consequentie dat de in het depot gestalde geld, dat is verdwenen, niet onmiddellijk  kan worden teruggevorderd. De gedupeerde cliënt heeft  wel een vordering maar de verzilvering van die vordering is onzeker. De regels die Cyprus opstelde zijn duidelijk geweest.

Is het de grootste “legale” bankroof geweest aller tijden? Wat is nu het verschil tussen roven en legaal  in vertrouwen gekregen gelden ,- door zakelijke manipulatie, die (spaar)gelden van eigenaar te doen wisselen zonder toestemming van de eerste rechtmatige  eigenaar en die gelden voor een deel  niet kunnen worden opgeëist. De vordering is dan wassen neus. (Immers:  er is wel een garantie stelling  tot  €  100.000,= , maar meerdere spaargelden zijn in een vordering omgezet met een onzeker tijdpad  tot de opeisbaarheid. De vordering is dan een rechtsgrond geworden dat in feite een civielrechtelijke onrechtmatige inbreuk is op een belang omdat de vordering onzeker is en dat het belang van de vordering is geconfisqueerd op grond van de gelijkstelling  met receivercertificaten.  (Het interpreteren van het woord “stelen”  is eigenlijk beter)

Onder de noemer van “ financiële risico’s” wordt veel in de doofpot gestopt. De overtreden fatsoensnormen ( en zorgplicht) en het gedegenereerde respect,  alsmede de onzorgvuldigheid en de maatschappelijk onverantwoordelijkheid  in gedrag én zorgplicht,- zijn kennelijk niet strafbaar gesteld. De transacties zijn dus zuiver zakelijk gezien met alle risico’s van dien voor beide partijen. Met andere woorden: het doel van het in depot zetten van geld door een spaarder bij de bank is dus, gezien de structuur, dat geld te bewaren en te gebruiken, waarbij de rente – het interest,-  als beloning geldt,  risico vol is.  Het gehele financiële systeem is dus in feite oneigenlijk omdat er arbeidskracht is omgezet in muntspeciën die door een bank op willekeurige wijze kan worden gebruikt met het volledige risico voor de spaarder. Het is een absurde situatie. Het vertrouwen is hiermede volledig weg. De wet dient snel te worden aangepast.  Op 23 december 2012, bekende drs. Ruud Lubbers,   in het TV- programma “Buitenhof”, hij is immers ex premier en prominent lid van het CDA, dat er geld vanuit de pensioenfondsen is teruggestort naar de werkgevers. ” Dat hadden we NIET moeten doen”, bekende hij. Hij had het over “overschot aan pensioengelden”. Al langer gingen er geruchten dat de kabinetten in de jaren 1980 en de jaren 1990 geld uit de pensioenkas hadden “teruggestort”. Immers: pensioengeld behoort aan de pensioengerechtigden en niet aan de regering! Dat het aan het bewind zijnde kabinet  oneigenlijk over de pensioengelden kon beschikken is naar mijn mening gewoon een vorm van “ROOF”. Het oneigenlijk gebruik maken van pensioengelden is in feite:” Het gebruik maken van een regeling. of iets dergelijks daartoe,( De pensioen en Spaarfondsenwet 1953/1954)  op een manier,  die niet in overeenstemming is met de eigenlijke opzet ervan”. is gewoon misbruik. Wat zijn nu boeven, gangsters en rovers, en, wat is immoreel? Over schuld wordt nimmer gesproken terwijl ik meen dat de factor “schuld” een plaats moet hebben bij nalatigheid ten opzichte van een bankcliënt of pensioengerechtigde.  Immers: de verantwoordelijkheid is niet waargemaakt. Is het “onvoorzichtigheid”, onachtzaamheid, lichte schuld, roekeloosheid en is onvoldoende toezicht, naar strafrechtelijke maatstaven, ook schuld toe te kennen bij gebrek aan toezicht? Ik meen van wel.

En dan te bedenken, dat als een bijstand- gerechtigde enkele honderden Euro’s verduisterd dat geheel moet terug betalen. Waar blijven de pensioengelden? Het dubbele moraal is ziekelijk, diep ziekelijk. Geld kent geen ethiek, ongeacht op welk niveau dat wordt gebruikt.  Miljoenen mensen zijn nu gedupeerd door immoreel handelen met het eigendomsrecht en de doelstelling van de pensioengelden: het is met voeten getreden. En, waarom is er nu het Wetboek van Strafrecht niet gehanteerd, dat verduistering strafbaar stelt?  Artikel 322 laat niets aan duidelijkheid te wensen over! Ministers zijn “onschendbaar”?  Is er dan geen aanklager geweest?  Het Openbaar Ministerie moet toch toezien op  handelingen die strafbaar zijn?

Toch denk ik dat geaccepteerde  fatsoensnormen én de waardigheid van iedereen, in ieder geval de wereld een stuk leefbaarder maakt, ook al zou dat ten koste gaan van enkele procenten welvaart in de westerse wereld. Door mijn ervaring ontdekte ik  evenwel het volgende: ook de analfabeet en de ongeletterde, de  niet belezen mens, waardeert fatsoen en waardigheid. Is “fatsoen en waardigheid” een natuurlijk fenomeen? Moeder natuur is kennelijk ook hier de baas en laten “we” daar eens bij “stil” staan. De “ waardigheid” van “de natuur” is onweerstaanbaar mooi  en ‘ongemeen’ rijk in genade. Waardigheid en fatsoen zal bij overbevolking zeer noodzakelijk zijn om conflicten te beperken en de sociaal- pathologie niet grimmiger te maken dan deze  nu al is.   “De boef”, “ de gangster” of de geldmaniak, wenst ook waardigheid en fatsoen en dat is van mij mogelijk een  (de) “contradictio in terminis”. Maar…… overbevolking wordt volledig onderschat als gevaarlijk. De consequenties bij een overbevolking zullen het fatsoen en waardigheid volledig teniet doen omdat de “overlevingsdrift” aan alle fatsoen en waardigheid daardoor ondergeschikt maakt.

De boef kent geen “fatsoen en waardigheid” en de overtreding van deze begrippen is toch kennelijk niet alleen aan de “boef of gangster”  voorbehouden: het immoreel zijn is dus een menselijke factor.  Hebzucht verdringt de morele verantwoordelijkheid bij een ieder, ongeacht welke maatschappelijke positie men bekleedt. Dat heeft de Kredietcrisis wel heel duidelijk bewezen. De schade die ondertussen is ontstaan is aanzienlijk, waardoor de bevolking er ernstig onder lijdt. Politieke onzorgvuldigheid/ incompetentie  heeft hebzucht de kans gegeven een maatschappelijke “dispatch”  aan het fatsoen te geven. Wat wil “Brussel” nog van ons? Tot nu toe heb ik alleen het onfatsoenlijke ervaren en de bemoeizucht én de ongelooflijke domme ambities van Eurocraten die tot op heden uitsluitend geld willen zien om zich te kunnen  masturberen aan hun ambitie om de Mediterrane landen en hun banken overeind te houden: in feite zijn die landen al failliet. Waarom moet Nederland betalen aan een uiterst corrupt bestuur in een land als Griekenland? Och, hoe omschrijft ik nu ook weer een criminele organisatie? Mijn omschrijving: “Een organisatie die de algemeen geaccepteerde omgangsvormen én de  juridische afspraken, die op redelijke gronden zijn gemaakt, niet nakomt en derhalve volledig er een eigen visie op nahoudt, ook al zou dat ten nadele zijn van een ander. Alle fatsoensnormen  worden aan de laars gelapt. Eigenlijk is het een ” outgrowth”, een uitwas.

Wat moet ik denken als ik lees dat Europese leiders de euro- crisis aangrijpen om nog meer bevoegdheden naar Brussel over te hevelen? Dat de euro- crisis een gevolg zou zijn van een weeffout, is een leugen: bij invoering van de euro wist iedereen met kennis van zaken, dat een monetaire unie het niet zou kunnen uithouden zonder een politieke unie. De hoop was dat de bevolking te midden van een diepe crisis wel akkoord zouden gaan met verregaande overdracht van bevoegdheden, naar Brussel. Hoe moet ik het vuil spelletje benoemen.? Wie zijn nu boeven, gangsters en rovers? Is de Europese- Unie dan toch gewoon een criminele organisatie?

Is de benoeming van Dijsselbloem, als commissaris bij de Euro- groep,  nu als een marionet van Brussel binnengehaald? Het doet me denken aan de Nationaal Socialistische Bond in de tweede wereldoorlog in Nederland. Immers: de titel van de column van Mr Dr. Thierry Baudet ***)in de Volkskrant van 7 augustus 2012, zegt alles zonder dat U het artikel hebt gelezen:” Elite zwendelt ons federaal Europa in”.(Zwendel is volgens het woordenboek: Fraude,oplichting. Zou Baudet, als jurist, het wagen een dergelijk “aanhef” boven zijn column gebruiken als hij NIET zou weten wat “zwendel” inhoudt?) Als ik  U de uitspraak van Mario Drahgi van 13 juni 2013 als citaat aan U voorleg begrijpt U ook waarom Baudet die aanval op de elite heeft gedaan:”Mario Drahgi meld ons dat hij de Euro wenst te behouden – “whatever it takes”.- Dus ongeacht de consequenties van het wel of niet slagen van de Euro- Unie, moet de Euro bestaan blijven. Ook al zou dat dus leiden tot totale chaos. Wie is nu een boef, gangster of handelt immoreel?  Is die man niet gewoon zwaar gestoord?

” Waar het “fatsoen” ophoud telt het contract. Ik heb een afspraak met onze regering, ik heb hen immers gekozen, op grond van het kiesrecht,  en zij dienen voor mijn belangen  op te komen en….. dat doen ze niet. Weet U wel wat corruptie betekent? Op bladzijde 657 in de Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse Taal is er een duidelijke omschrijving. Nog even dit: “Waarom lopen de koeien in de zomer niet als “vanzelfsprekend” in de weide?  U komt dan bij het nadenken daarover vanzelf op de titel van dit artikel terecht en het “dilemma” overbevolking stormt op U af.

***) Mr. Dr. Thierry Baudet is Jurist, Historicus en schrijver.

A.R. Girbes Sr.

17  juli 2012. 25 december 2012.8 Augustus 2013. 29 september 2013.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.