Ziende blind zijn en horende doof

“Er zijn meer zienden,  die blind zijn, dan blinden die niet kunnen zien.”

De titel van dit artikel is een oud adagium  en heeft betrekking op degene die onbekommerd door het leven gaat zonder dat hij/zij terdege merkt  wat er om hem/haar heen gebeurd.  De welvaart heeft velen naar een “pretpark” gestuurd en de “laat maar waaien” houding aangenomen. De uitspraak van Lodewijk XIV is nog zeer levendig in zijn betekenis:”Après nous le déluge”. Het is dus tijdloos.

Ik noem zoiets “fatalisme”, omdat het resultaat  gelijk is aan het “ziende blind” zijn. Het duidt op ongeïnteresseerdheid. Vooral   het woord “politiek” is mogelijk een “vies” woord. Louis Coupeurs zei eens:” Mijn fatalisme is eer mij en wijsgerige troost geweest , dan een naar het verderf slepende, boze macht”. ( Couperus: 1863 – 1923)

(Voor de kritische lezer: de woorden onverschilligheid, apathie, lusteloosheid of indifferentie, had ik ook kunnen gebruiken) Deze tekst is ontsproten aan de gedachte, dat velen uit een positie van onmacht reageren op nare situaties. die van gemeenschappelijk belang zijn, én omdat een individu in de huidige samenleving steeds minder van betekenis is waardoor apathie en/of ongeïnteresseerdheid wordt gevoed en in gedrag wordt uitgetekend zoals door symptomen( de aanwijzingen) door hangjongeren wordt aangegeven. Immers: zij missen duidelijk doelstellingen die educatief van aard zijn en op hun toekomst gericht. Verveling is niet doelgericht maar vervalt vaak in een vorm van “buiten de maatschappelijke realiteit in normen die vaak als deviant gedrag wordt omschreven”.

De columns van Prof. Dr. B. Smalhout, Prof. Dr. Jaap Duyn,  Prof. Dr. Rob de Wijk, de heer Hofland,  de heer Rob Hoogland en vele anderen, schrijven hun columns, naar mijn mening, soms in tomeloze woede, omdat ook zij, als individu, geen enkele invloed op de maatschappelijke en politieke gang van zaken hebben en niet aan de bestuurlijke knoppen kunnen draaien om een rectificerend proces in gang te kunnen zetten dat, naar hun mening, noodzakelijk is. Hoewel hun bekendheid toch verbreidt is, is hun invloed op de politieke besluitvorming nihil.

“Bestuurders”, die de macht denken te bezitten,  nemen soms onvoorstelbare domme beslissingen die  een negatieve invloed hebben op de gehele gemeenschap en mogelijk op enkele groepen in het bijzonder. ( Bijvoorbeeld: Het “algemeen pardon” in Nederland en in Spanje hebben enorme kosten met zich meegebracht  waarmee de bevolking ongewild wordt opgezadeld en nu in crisistijd de spanningen toenemen: In Nederland hebben in 2007 ongeveer 26000 asielzoekers een pardon gekregen en in Spanje in 2006 meer dan 800.000 mensen hebben van de linkse president Sapatero een verblijfsvergunning ontvangen. De kosten die dat met zich meebrengt is ziende blind en horende doof voor kritiek geweest. Uit partij opportunistische beweegreden is de vergunning verleend: De Partij van de Arbeid, met Wouter Bos als fractieleider en de Partido Popular, met Sapatero als leider, hebben dus schuld aan de immigratieproblemen. Immer: velen van de asielzoekers hebben nu een uitkering met als optelsom dat de miljarden nú door de gewone burger moet worden opgebracht in crisistijd.

Paul Jansen schrijft in de Telegraaf een artikel met de aanhef:” Haagse spelletjes, meer volkswoede”. Prof. Smalhout, heeft een aanhef in zijn column:’ Hoe gestoord is Justitie”.  Willem Breedveld schrijft in zijn rubriek, boeken: “ Regenten maken nog altijd de dienst uit”. Prof. dr. Jaap Duyn schrijft in zijn column” Niets geleerd”.

“Als prijzen van vermogenstitels hoog zijn, dat kan het lang duren of kort duren, maar een keer moeten ze terug naar normale waarden”: aldus Prof. dr Jaap Duyn.

Sinds de invoering van de Euro zijn de prijzen explosief gestegen, meen ik.” De prijzen zijn niet idioot gestegen, blijven economen en politici beweren.” Een oude schoenendoos met oude kassabonnen bewijst het tegendeel”. Ook deze leugen van economen en politici is dus achterhaald. Een leugen  met verstrekkende gevolgen voor de gehele bevolking.  De bevolking “knollen voor citroenen verkopen” is kennelijk een spelletje voor intellectuelen die  met een pathologische eigenwaan hun baantjes willen consolideren, of, is het een uiting van gebrek aan bevattingsvermogen? Het is zo langzamerhand een zeer eenzijdig commentaar van mij om te wijzen naar politici en hun gedrag en beslissingen te analyseren. Maar, ze maken het er wel naar. De openheid maar vooral de waarheid vertellen door politici aan het publiek is kennelijk te veel gevraagd. Alsdan zouden de columns van bekende Nederlanders minder  negatief van aard zijn: misschien wel opbouwend.

De invoering van de Euro blijkt nu een ramp te worden en het verlangen om terug te keren naar de “gulden” wordt steeds heftiger als gevolg van de dreiging tot verval in armoede en de bemoeizucht van de overheid.

Veel mensen menen, bij de invoering van de euro,  dat ze voor een voldongen feit zijn geplaatst, het “ fait accompli”. Ik ben  niet voor terugkeer naar de gulden maar voor een zeer strakke controle op de uitgaven van alle landen in de Eurozone en vooral een strak politiek beleid: dus een politieke consensus, met daarbij een gedwongen prijsverlaging voor producten die met méér dan het inflatiepercentage zijn verhoogd sinds de invoering van de euro. Nu de armoede in Europa toeneemt is prijsverlaging een harde noodzaak om ernstige sociale problemen ( zoals rellen) te voorkomen. De overbevolking legt een zeer zware claim op alles indien de crisis niet wordt geëlimineerd en de bevolking niet wordt gewezen op die overbevolking.

(Kennelijk ben ik een bewoner van “Utopia” omdat de noodzakelijke belastingverlaging  binnen de Europese Gemeenschap nog niet  is begonnen  én  de politieke bereidheid daartoe ontbreekt.  Samenhang binnen Europa  bestaat nog niet en een moraalfilosofie volledig ontbreekt: fatsoen heeft nog steeds zijn “status” niet terug)

Maar, die controle is er niet. En, de politieke consensus is ver te zoeken. Europa heeft nu al een uiterst log ambtelijk corps gecreëerd in Brussel: Griekenland heeft daarvan een voorbeeld gegeven. Op 6 miljoen inwoners zijn ongeveer één miljoen ambtenaren. De “overhead” is dus absurd in zijn omvang. Nederland heeft  inmiddels  bijna een 1miljoen ambtenaren die de meeste verstikkende regels hebben bedacht.

Een begrotingstekort kan dus, ook in Nederland,  niet uitblijven. Daarnaast blijkt, volgens de dag en weekbladen, dat de corruptie in Griekenland gigantisch is.

Leon de Winter schrijft in zijn “Weekboek de Winter”, in het weekblad “Elsevier”,  dat de Euro een grote leugen is.  De aanhef boven zijn artikel is, na het lezen er van, dermate verontrustend, dat de informatie, die door politici en economen ons is verstrekt,  onjuist  is, dat ik gruwelend op mijn stoel zit en me zit te verbijten omdat de belastingen zo hoog zijn en het “fait accompli” duidelijk voel. De machteloosheid en het feit, volledig bedondert te zijn, maakt mij boos en het vertrouwen in het “politieke establishment” is nu zeker op een dieptepunt.

De aanhef luidt:

“Zuiden van Europa heeft eerst de voorraadkast, die door ons was volgeladen, leeggegeten en  nu komen ze bij ons aan tafel van ons bord meeprikken.”

Aan het eind van zijn artikel schrijft hij:”Alles hangt met alles samen. Vergrijzing, globalisering, pensioenen, immigratie – we moeten fundamentele discussies voeren. Zo kan het niet langer.”

Een week later schrijft Leon de Winter in Elsevier: De Gulden terug, nu! “Griekse crisis’ is crisis van Europees establishment” en, hij is nu woedend. En, ik denk velen met hem. De oude vertrouwde gulden zal wel NIET terug komen maar een deling in  “Noord en Zuid”  is misschien géén illusie maar zelfs bijna  een realiteit. Op de nieuwsregel, onder in beeld, van RTL 7, stond  op 17 augustus 2012 het volgende: “Voorbereidingen getroffen als de Euro- Unie uiteen valt”.

Mijn conclusie, over het bovenstaande, heeft het karakter van het volgende voorbeeld:

“ Een vrouw, die zojuist thuis is gekomen, ziet met verbijstering  dat haar gehele woning overhoop is gehaald door inbrekers  en haar spaargeld én sieraden verdwenen zijn en  zij onmiddellijk de politie belt. De politie komt niet omdat er mogelijk sporen zijn  gewist bij haar thuiskomst en de politie daarna haar even meldt dat ze de volgende dag wel “even op het bureau kan komen”  voor aangifte om de “statistieken” op peil te houden.

Dat de vrouw in shock is, is niet interessant  voor de politie, hoewel het de taak van die organisatie is de vrouw onmiddellijk bij te staan. Dat de vrouw in machteloze woede ontsteekt is een logisch gevolg omdat het systeem niet deugd. Zij merkt dus dat de politie er niet voor haar is maar dat de “hermandad” uitsluitend zichzelf in stand wenst te houden”.

Dat geldt dus zeker  voor de bureaucraten. De ‘addertjes onder het gras”  inzake “genteelt  binnen Europa” zijn talrijk. Genteelt is per definitie onacceptabel. Er is GEEN ENKELE REDEN  de noodzaak aan te tonen: immers; die bestaat niet. Alle argumenten betreffende het feit dat de groei van de wereldbevolking nu eenmaal meer landbouwproducten moet voortbrengen en dat  zonder genetische gemanipuleerde zaden en gewassen  niet mogelijk is een drogreden. De Oligarchen” ruiken geld” om patenten de verwerven voor hun “pensioen”. Daarnaast wordt de burger volledig buiten spel gezet en afhankelijk gemaakt: de burger is de nieuwe slaaf geworden. Deze absurditeit is nog steeds niet politiek vertaald. De argumenten van voorstanders van Genetisch gemanipuleerde gewassen is voor mij lacrimogeen.( tot tranen toe bewogen: ziekelijk m.i.)

Prof dr  A. Hoogerwerf heeft in april 1986 ons gemeld dat de “politiek” in Nederland ziek is. Ik kan U melden dat er nu  een “stervensbegeleiding” nodig is. Maar, helaas, ook dat is niet meer mogelijk.  De palliatieven zorg in Nederland is door managers volledig gesloopt en deze groep managers heeft de ziel uit de samenleving gehaald. Met goedkeuring dus van Parlement en regering.

De immigratie-industrie en het ambtelijk apparaat hebben de voorraden in Nederland opgevreten en nu is een ieder op zichzelf aangewezen, waardoor de armoede, met het onvoorstelbare leed, zich onverbiddelijk zal aanbieden en zal toenemen.  Dat de belastingen tot  in het absurde   hoogte zijn gestegen is, politiek gezien, kennelijk onbeduidend, maar maatschappelijk vernietigend werkt en armoede een symptoom is tot  “faillissement”. De zinloosheid van de “ontwikkelingssamenwerking” is ondertussen duidelijk gebleken en de “hulp” heeft de armoede in ontwikkelingslanden niet bestreden, maar de armoede in Europa omvangrijker gemaakt. Alle reden en tegenstand van de “sociaaldemocraten” ten spijt. “Horende doof en ziende blind dus”.  Incomprehensie is toch meer aanwezig dan ik dacht.

Ik zal het boek van Prof. Dr. Couwenberg, “ Opstand der Burgers, de Franse revolutie na 200 jaar”, nog eens uitvoerig lezen. Wie een beetje over de geschiedenis in Europa heeft gelezen, moet zich niet verbazen dat de huidige op ons aanstormende problemen ook passen in de situaties uit het verleden.

Prof dr. B. Smalhout heeft een toepasselijke aanhef boven zijn column van 10 april 2010 geplaatst. “ Zitten op de blaren”.  Maar, die blaren zijn niet door de burgers veroorzaakt. En, de Grieken lachen zich een bult. Want, die verheven idealisten  voor een Europese Unie hebben de feiten ondergeschikt gemaakt  aan hun “utopieën”.

Ik denk, net als Leon de Winter, dat de Grieken hun schulden niet zullen betalen en wij, de idealisten, als een stel naïevelingen te kijk worden gezet. Naïviteit en fatalisme is een “dodelijke” combinatie. Spanje en Portugal zullen  Griekenland  volgen.

Als ik een Griek zou vragen wat de betekenis van een “moraalfilosofie”  is, zegt deze: “nooit van gehoord: ”daarbij komt dat een vrije marktwerking zonder een moraalfilosofie  desastreus is  in uitwerking. De Griek zal ook dat niet begrijpen omdat hij, zeker voor een groot deel van zijn leven, alleen maar corruptie en dus pure zelfverrijking door ambtenaren en zijn regering dat als “normaal” heeft ervaren.   De bureaucratie en corruptie zoals dat nu het geval is, is de druppel die de afgang van de Euro zal bespoedigen, de € 800.000.000.000,- steun ten spijt.  Ik heb gemerkt dat Mevr. Dr. Angela Merkel, als Bondskanselier van Duitsland, ook woedend is, maar ook zij door “illusionisten” wordt tegengewerkt. Iedereen ziet en hoort wat er gebeurd. De economen rollen over elkaar heen wat meningen betreft en politici weten niets zinnigs meer te vertellen. De patstelling is volledig. ( zie s.v.p. het artikel: ” Aporie van het Nederlands politieke denken”: een beetje revolutionair van opzet,…… maar…. het is een denkraam en op een vertelwijze geredigeerd. Het doel er van is, ook eens een reactie met argumenten te mogen ontvangen. Lord George Saville Halifax,, Engelse staatsman: 1633-1695, zei eens: ” Wie alles bij zijn ware naam noemde zou haast  niet op straat kunnen komen zonder als een gemeenschappelijke vijand te worden neergeslagen”.  Een citaat dat ik als “tijdloos” aanduidt.

We zijn dus “Horende doof en ziende blind” door het ” na ons de zondvloed” gedrag: ook voor de Vrije markt, dat een waanidee is en er voor zorgt dat alle normen en waarden, dat een samenleving leefbaar moet houden, verdwijnen. “Alle principes worden vloeibaar als het om geld gaat”: Uitspraak Gouide Van Moerkom, directeur van de ANWB.

A.R. Girbes Sr.
Odoorn
17 augustus 2012. Bijgewerkt op 14 augustus 2013.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , . Bookmark de permalink.